Till innehåll på sidan

Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:472
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1652
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Statlig myndighet som har rätt att utge skadestånd skall vid tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) iakttaga bestämmelserna i denna förordning.

2 §   I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk - dock inte pengar, biljetter eller andra värdehandlingar - har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det år skadehändelsen inträffade.

Första stycket gäller inte i den mån den skadelidande har rätt till ersättning från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring.
Förordning (2010:1652).

3 §   I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom än motordrivet fordon eller därmed befordrad egendom har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till en fjärdedel av det prisbasbelopp som anges i 2 §. Förordning (2010:1652).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.