Förordning (1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1969:624
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1969-12-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1048
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Sådana rättsgenetiska undersökningar som avses i lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och 2 kap. 6 § föräldrabalken ska utföras av Rättsmedicinalverket. Förordning (2021:1048).

2 §   En domstol som har beslutat om rättsgenetisk undersökning ska inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden har initierat en sådan undersökning. Förordning (2021:1048).

3 §   Om en rättsgenetisk undersökning har utförts på grund av ett domstolsbeslut, ska utlåtandet över undersökningen skickas till domstolen. Ett utlåtande över en undersökning som har utförts på initiativ av en socialnämnd ska i stället skickas till nämnden.

Om ett insänt prov som har tagits på grund av ett domstolsbeslut inte kan användas för att utföra en rättsgenetisk undersökning, ska Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att ett nytt prov behövs. Om provet har tagits på initiativ av en socialnämnd, ska i stället nämnden underrättas. Förordning (2021:1048).

4 §   Rättsmedicinalverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Förordning (2021:1048).

5 §   Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 §   Har betecknats 4 § genom förordning (2021:1048).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.