Till innehåll på sidan

Förordning (1810:0403) huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas

SFS nr: 1810:0403
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1810-04-03
Ändrad: t.o.m. SFS 1972:206
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vi Carl med Guds nåde, Sveriges, Götes och Wendes konung &c. &c. &c. Arvinge till Norrige, Hertig till Schleswig Holstein &c. &c. göre veterligt: det have Vi med Riksens Ständer funnit för gott förordna, att i de fall, då någon innehavare av fideikommissegendom kunde komma i behov att därpå emot inteckning göra lån eller för egendomen anse förmånligt att få göra utbyte av till fideikommisset hörande jord, eller ock finna sig föranlåten att söka hävande af visse uti fideikommisstiftelser innehavaren föreskrivne villkor, ansökningar i desse eller andre dylike ämnen om fideikommissers rätta mening och bästa tillämpning och som icke röra frågor, vilka mellan fideikommissarier och medarvingar kunna yppas och enligt Allmänna rättegångordningen måste behandlas, böra hos Oss i underdånighet anmälas, på det Vi med Vår Högste Domstol, i likhet med annan förklaring över Allmänna Lagar och Författningar, må därvid, efter sig företeende omständigheter, kunna förfara.

Vidare och med övervägande av lagens stadgande i 16 kap.
jordabalken om fardag för Lantbonde och hyresman eller deras sterbhusdelägare samt Kongl. förordningen den 22 oktober 1766 om en lika förmån för tjänstemäns änkor och arvingar å deras innehavande Boställen, have Vi med Rikets Ständer velat stadga, att när den, som under fideikommissvillkor innehaver fast egendom, avlider, skola alla, som efter allmän lag äro hans sterbhusdelägare, njuta fardag å hus och gård i staden efter 10 och 13 §§ av 16 kap. jordabalken samt å hemman på landet efter 2 § sista momentet och 5 § samma kapitel, jämförde med ovannämnde kongl. förordning; dock att blotta dödsfallet anses äga lika verkan med uppsägning: Och må när fideikommissförfattningen uttryckligen stadgar annat förhållande med flyttning och uppsägning, sådant efter ordalydelsen följas.

1909:38 s. 10

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med Riksdagen, funnit godt att, med ändring af hvad förordningen den 3 april 1810, huruledes rättelse och förklaring uti gjorda fideikommissförfattningar må sökas samt hvad i afseende på fardag af fideikommissegendom kommer att iakttagas, innehåller häremot stridande, i nåder förordna, att ansökningar, som afses i sagda förordning, skola ingifvas till justitiedepartementet och, efter regeringsrättens hörande, pröfvas af Konungen i statsrådet.

1926:37

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, med riksdagen, funnit gott att, med upphävande av lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 10) om ändring i förordningen den 3 april 1810, huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas, och med ändring av vad samma förordning innehåller häremot stridande, förordna, att ansökningar som avses i förordningen, skola ingivas till justitiedepartementet och prövas av Konungen i statsrådet.

1972:206

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att vad i förordningen den 3 april 1810, huruledes rättelse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattningar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fideikommissegendom kommer att iakttagas, sägs om rättelse och förklaring i gjorda fideikommissförfattningar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1972.