Fordonsförordning (2009:211)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:211
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2009-03-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:602
Övrig text: Rättelseblad 2009:211 och 2010:386 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde m.m.

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om
   1. fordons beskaffenhet och utrustning,
   2. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter, samt
   3. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.

2 §    /Upphör att gälla U:2024-08-15/ Förordningen gäller inte
   1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
   2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående, eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,
   3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden, eller
   4. lekfordon.

2 §    /Träder i kraft I:2024-08-15/ Förordningen gäller inte
   1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda militära ändamål,
   2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående, eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,
   3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,
   4. lekfordon, eller
   5. fordon och släpfordon som tillhör en amerikansk styrka, en medlem av en sådan styrka, en anhörig till en sådan medlem eller en utländsk leverantör till styrkan och som finns i landet inom ramen för avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete.
Förordning (2024:602).

3 §   I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen, nämligen
   1. om undantag från denna förordning i militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,
   2. om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   3. om taxameter i taxitrafikförordningen (2012:238),
   4. om registrering av fordon i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och
   5. om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen i avgasreningsförordningen (2011:345). Förordning (2019:396).

Definitioner m.m.

4 §   I denna förordning avses med:
   - fordonstyp: fordon med en viss uppsättning utmärkande egenskaper som innebär att de inte skiljer sig från varandra i fråga om fordonskategori, tillverkare, tillverkarens typbeteckning eller väsentliga konstruktions- eller formgivningsaspekter,
   - teknisk tjänst: ett organ som har utsetts för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndighetens räkning.
Godkännandemyndigheten kan även själv utöva denna funktion,
   - provningsorgan: ett organ som utför provningar enligt fordonslagen (2002:574) och denna förordning.

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och i fordonslagen, om inte något annat anges. Förordning (2010:75).

5 §   Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren av det när det är fråga om fordon som innehas
   1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
   2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

6 §   Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

7 §   Av 8 kap. 11 § framgår hur bestämmelserna i denna förordning, eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om ansvar för ägare eller användare av fordon ska tillämpas i vissa fall.

8 §   Transportstyrelsen är godkännandemyndighet enligt
   1. fordonslagen (2002:574),
   2. denna förordning,
   3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG. Förordning (2020:739).

9 §   Har upphävts genom förordning (2022:1169).

10 §   Transportstyrelsen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i
   1. rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning,
   3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG,
   4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG,
   5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG,
   6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem,
   7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013,
   8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013,
   9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 540/2014 av den 16 april 2014 om motorfordons ljudnivå och om utbytesljuddämpningssystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiv 70/157/EEG, och
   10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i fordonslagen (2002:574). Förordning (2022:1169).


2 kap. Fordons beskaffenhet och utrustning

Allmänna förutsättningar för att fordon och fordonsutrustning ska få användas, tas i bruk och saluföras

1 §   Ett fordon får användas endast om det är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller bestämmelserna i detta kapitel samt de föreskrifter som myndigheter meddelar med stöd av bestämmelserna i 8 kap.

Undantag från första stycket gäller om ett fordon behöver användas för provkörning eller bogsering av det eller för liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller i fall som avses i 11 § 2 lagen (2019:370) om fordons registrering och användning.
Förordning (2019:396).

2 §   Mopeder klass II får tas i bruk endast om de
   1. omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, är försedda med ett typgodkännandemärke och det finns ett intyg om överensstämmelse för dem, eller
   2. har godkänts vid en mopedbesiktning.

Trots vad som anges i första stycket får en moped klass II användas för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller om mopeden används av en person, som yrkesmässigt eller i ett företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen.

3 §   Nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon får saluföras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte
   1. fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten,
   2. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
   3. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar,
   4. fordon som inte är färdigbyggda,
   5. fordon som är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
   6. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla, eller
   7. typgodkända fordon i slutserier som har medgetts undantag enligt 15 kap. 7 § 2 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2020:739).

3 a §   En bilradiomottagare, som har byggts in i en ny personbil eller en ny buss som släpps ut för försäljning eller uthyrning på Europeiska unionens inre marknad, ska kunna ta emot och återge åtminstone radiotjänster som tillhandahålls via digital markbunden radiosändning. Förordning (2022:517).

4 §   Komponenter och separata tekniska enheter till EG- motorfordon eller släpvagnar till sådana fordon får saluföras eller tas i bruk endast om de uppfyller föreskrivna krav och är märkta på föreskrivet sätt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte komponenter eller separata tekniska enheter som
   1. är särskilt konstruerade eller avsedda för fordon som avses i 3 § andra stycket 1, 2, 3 eller 5,
   2. omfattas av ett tillfälligt typgodkännande som meddelats utomlands som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § har beslutat ska gälla i Sverige, och som avser de nämnda komponenterna eller separata tekniska enheterna,
   3. är avsedda att monteras på fordon som omfattas av ett EG- typgodkännande för fordon i små serier, ett nationellt typgodkännande för fordon i små serier eller ett enskilt godkännande, om godkännandet av fordonet inte inkluderar ett godkännande av motsvarande komponent eller separata tekniska enhet,
   4. är avsedda att monteras i fordon som vid tidpunkten för ibruktagandet inte behövde omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande, eller
   5. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2020:739).

Grundläggande krav i fråga om fordons beskaffenhet och utrustning

5 §   Ett utrymme för den som färdas i ett motordrivet fordon ska vara inrättat och utrustat så, att personskada vid en trafikolycka eller en inbromsning hindras eller begränsas.

Förarplatsen i ett motorfordon eller i ett terrängmotorfordon ska vara rymlig och anordnad så, att den medger en lämplig körställning och en god uppsikt över omgivningen.

6 §   Anordningar som är avsedda för manövreringen av ett motordrivet fordon eller i övrigt för att användas av föraren under färd ska vara inrättade och placerade så, att förväxling undviks och föraren lätt kan komma åt dem utan att trafiksäkerheten åsidosätts.

7 §   Ett fordon ska vara konstruerat så, att risk för brand, explosion eller skada av annan orsak i möjligaste mån undanröjs. Behållare och ledningar för gasformigt bränsle för fordons framdrivning får inte finnas i ett utrymme som är avsett för personbefordran.

8 §   Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon ska ha en yttre utformning som är godtagbar med hänsyn till risken för skada på andra trafikanter, och som även i övrigt uppfyller trafiksäkerhetens krav.

9 §   Ett motorfordon och ett släpfordon till ett sådant fordon ska vara inrättat och utrustat på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till risken för allvarlig skada på miljön, och som även i övrigt uppfyller miljömässiga krav.

Särskilt om typgodkända och enskilt godkända fordon m.m.

10 §   Ett nytt fordon ska, när det gäller beskaffenhet och utrustning, anses stämma överens med kraven i denna förordning och i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om det omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte fordon som är konstruerade för vänstertrafik.

11 §   System, komponenter och separata tekniska enheter ska, när det gäller beskaffenhet, anses stämma överens med kraven i denna förordning och i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande.

Om en komponent eller en separat teknisk enhet ingår i ett i Sverige giltigt typgodkännande för system avseende ett fordon, ska även komponenten eller den separata tekniska enheten, när det gäller beskaffenhet, anses stämma överens med kraven i denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

12 §   Trots vad som anges i 10 och 11 §§ gäller följande.

Godkännandemyndigheten får i ett enskilt fall besluta att fordon, släpvagnar till fordon eller system, komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon som omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, inte får registreras, säljas eller tas i bruk om de
   1. allvarligt äventyrar trafiksäkerheten,
   2. allvarligt skadar miljön, eller
   3. allvarligt skadar folkhälsan.

Ett beslut enligt andra stycket gäller i högst sex månader. Godkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta tillverkaren om beslutet och skälen för det. Förordning (2020:739).

13 §   Ett fordon som enligt 8 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning är undantaget från registreringsplikt ska, när det gäller beskaffenhet och utrustning, anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det får användas i registreringslandet och är i trafikdugligt skick.
Förordning (2019:396).

Skyldighet för ägare m.fl. att underhålla och sköta fordon

14 §   Ägaren av ett fordon som är i bruk är skyldig att underhålla och sköta det så att det är i föreskrivet skick.
Han eller hon är också skyldig att se till att fordonet inte används i strid med bestämmelserna i denna förordning eller bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av förordningen.

Bestämmelserna i första stycket gäller även
   1. den som använder någon annans fordon utan lov, och
   2. den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett.


3 kap. Typgodkännande

Inledande bestämmelse

1 §   Ett typgodkännande innebär att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Av 2 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) framgår att typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på området, i enlighet med överenskommelser upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt typgodkännande.
Förordning (2015:933).

Tillämpningsområde

2 §   Tillämpningen för typgodkännande i enlighet med EU- rättsakter framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858. Förordning (2020:739).

3 §   Förfarandet med ECE-typgodkännande tillämpas för system, komponenter och separata tekniska enheter.

4 §   Förfarandet med nationellt typgodkännande tillämpas för
   1. EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som
      a) tillverkas i små serier, eller
      b) är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
   2. terrängvagnar och motorredskap, samt
   3. system, komponenter och separata tekniska enheter.

Ansökan

5 §   Frågor om typgodkännande prövas av godkännandemyndigheten efter ansökan av tillverkaren.

6 §   En ansökan om typgodkännande ska avvisas, om en annan ansökan som avser samma typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet lämnats in tidigare. Förordning (2020:739).

Inledande kontroll

7 §   Innan godkännandemyndigheten beviljar ett typgodkännande, ska den kontrollera att det hos tillverkaren finns tillfredsställande rutiner och metoder som säkerställer en effektiv kontroll av att serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter stämmer överens med den godkända typen.

Provning

8 §   Typgodkännande i enlighet med ECE-typgodkännande meddelas på grundval av provning som har utförts av en teknisk tjänst.
Förordning (2020:739).

9 §   Nationellt typgodkännande för fordon meddelas av Transportstyrelsen på grundval av provning som utförts av styrelsen. Förordning (2010:75).

9 a §   Nationellt typgodkännande för system, komponenter och separata tekniska enheter meddelas på grundval av provning som har utförts av ett provningsorgan som
   1. ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller
   2. ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2021:688).

10 §   Vid provning enligt 9 § ska Transportstyrelsen kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 1 a ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet, och
   2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.

Vid provningen av sådana fordon som anges i 4 § 2 ska Transportstyrelsen även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet,
   2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner, och
   3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning. Förordning (2011:352).

10 a §   Vid provning enligt 9 a § ska provningsorganet kontrollera om systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Förordning (2010:75).

Villkor för typgodkännande

11 §   Ett typgodkännande ska meddelas för typer av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i den tekniska information som tillverkaren har lämnat, och som uppfyller de tillämpliga tekniska kraven. För nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 1 a krävs dessutom att de krav som anges i 10 § andra stycket är uppfyllda. För nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 2 krävs att de krav som anges i 10 § tredje stycket är uppfyllda.
Förordning (2020:739).

12 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

13 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

14 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

15 §   I de fall en komponent eller en separat teknisk enhet endast har avsedd funktion eller uppvisar sina särskilda egenskaper i kombination med andra delar av fordonet, och dess överensstämmelse med ett eller flera krav därför kan kontrolleras endast när denna komponent eller separata tekniska enhet fungerar tillsammans med andra delar av fordonet, ska typgodkännandet begränsas i enlighet med den kontroll som är möjlig.

16 §   Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får ett typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter till fordon inte meddelas om fordonen, systemen, komponenterna eller enheterna utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön eller folkhälsan.
Förordning (2020:739).

17 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

Typgodkännandeintyg m.m.

18 §   Om en ansökan om typgodkännande beviljas eller avslås eller om ett typgodkännande återkallas ska godkännandemyndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg. Om en ansökan beviljas, ska de begränsningar och krav som typgodkännandet har förenats med anges i intyget.

Av typgodkännandeintyget ska det framgå vilket slags typgodkännande det är fråga om. Förordning (2020:739).

19 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

20 §   I fråga om ECE-typgodkännande ska godkännandemyndigheten lämna en kopia av typgodkännandeintyget till var och en av godkännandemyndigheterna i de andra länder som har anslutit sig till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon.

21 §   När ett nationellt typgodkännande av sådana fordon som anges i 4 § 1 a har meddelats ska godkännandemyndigheten, på begäran av tillverkaren, sända en kopia av typgodkännandeintyget, inklusive bilagor, till godkännandemyndigheterna i de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som tillverkaren har angett.

22 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

23 §   Har upphävts genom förordning (2015:933).

Intyg om överensstämmelse

24 §   En tillverkare som innehar ett nationellt typgodkännande för fordon ska utfärda ett intyg om att fordonet överensstämmer med en typ av fordon som har godkänts. Ett sådant intyg om överensstämmelse ska åtfölja varje fordon som har tillverkats i överensstämmelse med den godkända fordonstypen. Intyg om överensstämmelse får dock inte utfärdas för ett fordon som tidigare har tagits upp i ett intyg om överensstämmelse eller typintyg, eller som har godkänts vid en registreringsbesiktning. Förordning (2020:739).

25 §   En tillverkare får utfärda en dubblett av intyget om överensstämmelse. Ordet "dubblett" ska då synas tydligt på framsidan av dubbletten.

Typgodkännandemärke m.m.

26 §   En tillverkare som innehar ett typgodkännande ska förse samtliga fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som tillverkas i överensstämmelse med en godkänd typ med ett typgodkännandemärke eller med någon annan märkning enligt det som är särskilt föreskrivet.

Ändrade förhållanden

27 §   Utöver vad som anges i 2 kap. 5 och 5 a §§ fordonslagen (2002:574) upphör ett nationellt typgodkännande av fordon att gälla när nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen blir obligatoriska.

Om bestämmelserna i första stycket endast är tillämpliga på en variant eller en version av en fordonstyp, upphör typgodkännandet att gälla bara i fråga om denna variant eller version. Förordning (2020:739).

28 §   Om tillverkningen upphör, om tillverkaren beslutar att återkalla fordon som sålts, registrerats eller tagits i bruk, eller om uppgifterna i det tekniska underlaget eller informationsdokumentet ändras, ska tillverkaren anmäla detta till godkännandemyndigheten.

Tillverkaren ska även anmäla till godkännandemyndigheten om ett nationellt typgodkännande upphör att gälla enligt 2 kap. 5 a § fordonslagen (2002:574) eller enligt 27 §.
Förordning (2020:739).

29 §   Efter en anmälan om återkallelse, ändring eller upphörande enligt 28 § ska godkännandemyndigheten underrätta tillverkaren om de åtgärder som detta föranleder. Myndigheten får då besluta om ny kontroll eller provning.

30 §   Har upphävts genom förordning (2020:739).

Fortlöpande kontroll

31 §   Godkännandemyndigheten ska se till att en fortlöpande kontroll sker av att serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter stämmer överens med den typ som myndigheten har godkänt.

32 §   Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter med intyg om överensstämmelse eller typgodkännandemärke inte längre stämmer överens med den typ som den har godkänt, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Utländska typgodkännanden

33 §   Följande typgodkännanden som har meddelats av en godkännandemyndighet i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är giltiga i Sverige i samma utsträckning som om godkännandet hade meddelats här.
   1. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG.
   2. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG.
   3. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   4. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   5. EG-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, senast ändrat genom rådets direktiv 2013/15/EU.
   6. EU-typgodkännanden som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruks-fordon, med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.
   7. ECE-typgodkännanden.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte tillfälliga typgodkännanden som har meddelats i avvaktan på tillstånd från Europeiska kommissionen att få meddela ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter på området med utnyttjande av teknik eller principer som är oförenliga med bestämmelserna i en eller flera rättsakter.

Bestämmelserna i första stycket 1 och 4 gäller inte EG- typgodkännanden som avser fordon som tillverkas i små serier.
Förordning (2020:739).

34 §   I fråga om typgodkännanden som inte är giltiga i Sverige på samma sätt som om godkännandet hade meddelats här gäller följande. Om en kopia av ett sådant typgodkännandeintyg översänds till godkännandemyndigheten från en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska godkännandemyndigheten besluta om det godkännandet ska gälla i Sverige eller inte. Godkännandemyndigheten får besluta att godkännandet inte ska gälla i Sverige endast om de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet har godkänts inte motsvarar de krav som gäller här.


4 kap. Godkännande av enstaka fordon

Inledande bestämmelse

1 §   Enstaka fordon godkänns i fråga om beskaffenhet och utrustning genom enskilt godkännande, registreringsbesiktning eller mopedbesiktning.

Tillämpningsområde

2 §   Förfarandet med enskilt godkännande tillämpas för nya EG- motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Förfarandet med enskilt godkännande kan tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvist typgodkännande. Förfarandet får dock inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett etappvist typgodkännande och får inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.

3 §   Förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas för
   1. andra nya fordon som ska registreras i vägtrafikregistret än sådana som anges i 2 § första stycket,
   2. fordon som inte är nya som ska registreras i vägtrafikregistret,
   3. registrerade fordon som tidigare har godkänts och som därefter har ändrats på sätt som anges i 20 § första stycket, samt
   4. fordon som ägaren med stöd av 21 eller 22 § har förelagts att låta genomgå en registreringsbesiktning.

4 §   Tillverkaren eller ägaren får välja om förfarandet med enskilt godkännande eller registreringsbesiktning ska tillämpas när det gäller nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon som
   1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten,
   2. uteslutande är avsedda för tävling på väg,
   3. används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att fordonen särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller
   4. är avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §   Förfarandet med mopedbesiktning tillämpas för
   1. nya mopeder klass II som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande, och
   2. mopeder klass II som tidigare har godkänts och som därefter har ändrats på sätt som anges i 35 § första stycket.

Enskilt godkännande

Ansökan

6 §   Frågor om enskilt godkännande prövas av godkännandemyndigheten efter ansökan av tillverkaren, av fordonets ägare eller av någon som agerar för tillverkarens eller ägarens räkning och som är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Provning

7 §   Enskilt godkännande meddelas på grundval av provning som har utförts av
   1. ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet,
   2. ett provningsorgan som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller
   3. ett provningsorgan som är ackrediterat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller motsvarande krav. Förordning (2011:812).

8 §   Ett fordon ska vara registrerat innan det genomgår en provning för enskilt godkännande. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Ett sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan provningen utförs.

Ansökan om enskilt godkännande ska ha lämnats in innan provningen utförs. Förordning (2019:396).

9 §   Den som ställer in ett fordon för provning för ett enskilt godkännande ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för provningen. På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna.

10 §   Vid provningen ska provningsorganet kontrollera om fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning. Provningsorganet ska även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet, och
   2. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2011:352).

11 §   Utöver vad som anges i 10 § ska provningsorganet lämna det underlag som behövs för att de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret ska kunna fastställas.

Villkor för enskilt godkännande

12 §   Enskilt godkännande ska meddelas för ett fordon om
   1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,
   2. fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning samt de krav som anges i 10 § andra meningen, och
   3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret kan fastställas.

13 §   Godkännandemyndigheten får i ett enskilt fall besluta om undantag från ett eller flera av de tillämpliga tekniska kraven, om det finns godtagbara skäl.

14 §   Även om de tillämpliga tekniska kraven är uppfyllda får enskilt godkännande inte meddelas, om fordonet utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön, eller folkhälsan.

Intyg om enskilt godkännande

15 §   Om en ansökan om enskilt godkännande beviljas ska godkännandemyndigheten på begäran av sökanden utfärda ett intyg om enskilt godkännande.

Utländska enskilda godkännanden

16 §   På begäran av en tillverkare eller en fordonsägare ska godkännandemyndigheten besluta om ett enskilt godkännande som har meddelats i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska gälla i Sverige eller inte.
Godkännandemyndigheten får besluta att godkännandet inte ska gälla i Sverige endast om de tekniska bestämmelser enligt vilka fordonet har godkänts inte motsvarar de krav som gäller här.

Registreringsbesiktning

Ansökan

17 §   Registreringsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75).

18 §   Ett fordon ska vara registrerat innan det registreringsbesiktigas. Detta gäller dock inte fordon som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Ett sådant fordon ska ha godkänts vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ samma förordning innan det registreringsbesiktigas. Förordning (2019:396).

19 §   Den som ställer in ett fordon till registreringsbesiktning ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna.

I fall som avses i 20 § första stycket ska den som ställer in fordonet till registreringsbesiktning uppge vilka ändringar som har gjorts på det.

Registreringsbesiktning av ett ändrat fordon

20 §   Om ett fordon har godkänts vid en registreringsbesiktning, tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse eller meddelats ett enskilt godkännande och det därefter har ändrats så att det inte längre stämmer överens med utförandet när det besiktades eller när intyget om överensstämmelse eller intyget om enskilt godkännande utfärdades, eller om fordonet i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, ska ägaren låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning.
Detta ska ske inom en månad från det att ändringen gjordes eller, om fordonet är avställt, inom en vecka efter det att avställningen upphörde. Om fordonet inom angiven tid anmäls för avregistrering behöver dock ingen besiktning ske.

Med ändring enligt första stycket avses inte en sådan ändring som endast innebär
   1. en avvikelse i fråga om fordonets utstyrsel och som inte påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess säkerhet,
   2. byte av motorn mot en annan motor, som helt stämmer överens med den förra, eller
   3. byte av däckdimensionen på andra fordon än bilar, motorcyklar, mopeder klass I eller släpvagnar som är avsedda att dras av bilar.

Registreringsbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen

21 §   Transportstyrelsen får, om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert ska kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, förelägga fordonsägaren att inom viss tid låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning. Transportstyrelsen får i föreläggandet ange vilka uppgifter som saknas.

I fråga om fordon som har tagits i bruk inträder körförbud om föreläggandet inte följs. Förordning (2019:396).

22 §   Transportstyrelsen får förelägga fordonsägaren att inom viss tid låta ett fordon, för vilket styrelsen har meddelat ett tidsbegränsat undantag från gällande föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning, genomgå en registreringsbesiktning.

Om föreläggandet inte följs inträder körförbud för fordonet.

Besiktningens omfattning

23 §   Vid registreringsbesiktning ska besiktningsorganet, med de undantag och begränsningar som framgår av 24-26 §§, vidta de åtgärder som anges i 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574).

24 §   I fråga om fordon som enligt 2 kap. 10 § ska anses stämma överens med föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, ska besiktningen omfatta endast vad som anges i 2 kap. 6 § 1 och 3 fordonslagen (2002:574).

25 §   I fråga om fordon som avses i 2 kap. 4 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning får registreringsbesiktningen, utan att slutlig prövning sker, begränsas till vad som anges i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen (2002:574). Förordning (2019:396).

26 §   Om Transportstyrelsen i ett föreläggande enligt 21 § har angett vilka uppgifter om fordonet som saknas, ska registreringsbesiktningen begränsas till att fastställa dessa uppgifter.

26 a §   Om ett fordon har godkänts vid en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under tid då fordonet var registrerat där, ska besiktningsorganet, på begäran av fordonsägaren och med tillämpning av 6 kap. 11 a § fastställa tidpunkten för den senaste trafiksäkerhetsprovning då fordonet blev godkänt.
Förordning (2016:1217).

Villkor för godkännande vid registreringsbesiktning

27 §   Ett fordon ska godkännas vid registreringsbesiktningen om
   1. fordonets tekniska identitet kan fastställas,
   2. fordonet, utom i de fall som anges i 24-26 §§, uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, och
   3. de uppgifter om fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret kan fastställas.

28 §   Ett fordon som inte omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande får godkännas endast om det, utöver vad som anges i 27 § 2, uppfyller tillämpliga krav i
   1. förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet,
   2. förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner,
   3. förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning, och
   4. avgasreningsförordningen (2011:345) och föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2011:352).

Körförbud samt förelägganden i övrigt

29 §   Om ett fordon som är taget i bruk har ändrats och vid registreringsbesiktningen är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten, ska besiktningsorganet meddela körförbud för det.

30 §   Om ett fordon som är taget i bruk underkänns vid registreringsbesiktningen ska besiktningsorganet, om körförbud inte meddelas enligt 29 §, förelägga fordonsägaren att inom en månad åter låta registreringsbesikta fordonet.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om kortare inställelsetid i fall då ett fordon, utan att däremellan ha godkänts, har underkänts vid registreringsbesiktning mer än en gång.

Om fordonet inte har registreringsbesiktats inom förelagd tid inträder körförbud för det.

31 §   Ett körförbud som avses i detta kapitel gäller till dess en ny registreringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd kortaste lämpliga väg från den plats där reparation har utförts till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om andra körförbud än enligt 29 § får fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn som har meddelats körförbud enligt 29 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

32 §   Om körförbud meddelas vid en registreringsbesiktning, ska besiktningsorganet förse fordonet med ett körförbudsmärke.

Mopedbesiktning

Ansökan

33 §   Mopedbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning. Förordning (2010:75).

34 §   Den som ställer in ett fordon till mopedbesiktning ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.
På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna.

Mopedbesiktning av en ändrad moped klass II

35 §   Om en godkänd moped klass II har ändrats så att den inte längre stämmer överens med uppgifterna i ett sådant typintyg eller instrument över mopedbesiktning som har legat till grund för godkännandet, får den inte användas förrän den har godkänts vid en mopedbesiktning. Detsamma gäller om en moped klass II, som är typgodkänd enligt EU-rättsakter på området, har ändrats så att den inte längre stämmer överens med intyget om överensstämmelse.

Trots första stycket får en moped klass II användas för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan för besiktning. Detsamma gäller om mopeden används av en person som yrkesmässigt eller i ett företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder, för provkörning i samband med tillverkningen eller reparationen. Förordning (2015:933).

Villkor för godkännande

36 §   En moped klass II ska godkännas vid mopedbesiktningen om den uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Beteckning

37 §   Om en moped klass II godkänns vid en mopedbesiktning, ska besiktningsorganet tilldela den en beteckning som är specifik för det fordonet.


5 kap. Lämplighetsbesiktning

Inledande bestämmelser

1 §   Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att
   1. en lätt lastbil ska få användas i taxitrafik,
   2. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon, i andra fall än som avses i 1, med förare och mot betalning ska få ställas till allmänhetens förfogande för personbefordran,
   3. en personbil ska få användas vid övningskörning i trafikskola,
   4. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än en buss eller ett terrängmotorfordon ska få användas för personbefordran,
   5. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 2 kap. 11 § 1 förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, och
   6. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet genom den gemensamma lasten, ska få framföras med en hastighet av 50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 4 trafikförordningen (1998:1276). Förordning (2019:396).

2 §   Ett fordon som inte har godkänts vid en lämplighetsbesiktning får, trots det som anges i 1 § 4, användas tillfälligt för personbefordran vid räddningstjänst av en statlig myndighet eller av en kommunal organisation för räddningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor får också användas för personbefordran kortaste färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Förordning (2012:478).

Ansökan

3 §   Lämplighetsbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet, efter ansökan av fordonets ägare eller av någon som agerar för ägarens räkning.
Förordning (2010:75).

4 §   Den som ställer in ett fordon till lämplighetsbesiktning ska lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran ska han eller hon styrka uppgifterna.

Villkor för godkännande

5 §   Ett fordon ska godkännas vid lämplighetsbesiktningen, om det uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning för sådan användning som avses i 1 §.

Lämplighetsbevis

6 §   Om ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning godkänns vid en lämplighetsbesiktning, ska besiktningsorganet utfärda ett lämplighetsbevis. Om det föreskrivs villkor för den avsedda användningen, ska detta anges i beviset.
Förordning (2019:396).

7 §   Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det ska medföras vid sådan personbefordran som avses i 1 § 4 och visas upp för en bilinspektör eller en polisman som begär det.
Handlingen ska vara i sådant skick att den kan läsas utan svårighet. Förordning (2012:478).


6 kap. Löpande kontroll av fordon

Inledande bestämmelse

1 §   Löpande kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning sker genom kontrollbesiktning och flygande inspektion.
Kontrollbesiktning utförs av ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 och 2 a §§ fordonslagen (2002:574) vars ackreditering omfattar fordonet. Förordning (2010:75).

1 a §   Ett besiktningsorgan får medge att ett fordon som från den 20 maj 2018 tillhör en besiktningspliktig fordonskategori kontrollbesiktas under tiden 1 januari 2018-19 maj 2018 trots att det under denna tid inte råder inställelse- eller besiktningstermin för fordonet. Förordning (2017:840).

Kontrollbesiktning

Inledande bestämmelse

2 §   Kontrollbesiktning kan ske som periodiskt återkommande kontrollbesiktning eller efter föreläggande från Transportstyrelsen, en polisman eller en bilinspektör.
Förordning (2016:1217).

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning

3 §   Periodiskt återkommande kontrollbesiktning ska ske av fordon som avses i 5-7 och 9 §§.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används under speciella förhållanden, fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på vägar som upplåtits för allmän trafik och fordon som uteslutande används på små öar utan fast förbindelse med fastlandet.
Förordning (2016:1217).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:1217).

5 §   Periodisk kontrollbesiktning ska ske av bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton
   - första gången senast tre år efter den månad då bilen första gången togs i bruk,
   - andra gången senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes, och
   - därefter senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.
Förordning (2016:1217).

6 §   Periodisk kontrollbesiktning ska ske
   - första gången senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
   - därefter senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av följande slag:
   1. Bilar, som inte är EG-mobilkranar, och bildragna släpvagnar med en totalvikt över 3,5 ton.
   2. Utryckningsfordon.
   3. Registrerade motorfordon som används vid övningskörning i en trafikskola.
   4. Registrerade motorfordon som drivs med gas från gasverk på fordonen eller på tillkopplade släpfordon, och registrerade släpfordon på vilka ett sådant gasverk dras.
   5. Registrerade bilar, släpvagnar och släpslädar som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller taxitrafik.
   6. Registrerade släpvagnar och släpslädar som är inrättade för transport av sjuka och skadade.
   7. Registrerade bilar som används i en uthyrningsrörelse.
   8. Registrerade bilar som används för sådan skolskjutsning enligt förordningen (1970:340) om skolskjutsning som inte är yrkesmässig trafik eller taxitrafik.
   9. Registrerade bussar.
   10. Registrerade terrängmotorfordon och terrängsläp som, med förare mot betalning, ställs till allmänhetens förfogande för personbefordran, och registrerade terrängmotorfordon som används i uthyrningsrörelse. Förordning (2016:1217).

7 §   Periodisk kontrollbesiktning ska ske
   - första gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, och
   - därefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

Periodisk kontrollbesiktning enligt första stycket ska ske för fordon av följande slag:
   1. Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton.
   2. Motorcyklar.
   3. Motorredskap klass I, EG-mobilkranar och släpvagnar som dras av sådana fordon.
   4. Traktor b.
   5. Motorredskap som utgörs av ombyggda bilar enligt kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.
   6. Traktorer som utgörs av ombyggda bilar.
Förordning (2016:1217).

8 §   Har upphävts genom förordning (2016:1217).

9 §   I stället för vad som anges i 5 § ska personbilar och lätta lastbilar, från och med det kalenderår som infaller trettio år efter fordonsåret, kontrollbesiktas senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes. Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret, avses med fordonsår det år när fordonet första gången togs i bruk. Förordning (2016:1217).

10 §   Har upphävts genom förordning (2016:1217).

11 §   Har upphävts genom förordning (2016:1217).

11 a §   Om ett fordon varit registrerat i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när det var registrerat där godkändes vid en periodisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska trafiksäkerhetsprovningen vid tillämpningen av 5-7 och 15 §§ jämställas med en kontrollbesiktning som har utförts i Sverige. Förordning (2016:1217).

Kontrollbesiktning efter föreläggande av Transportstyrelsen

12 §   Transportstyrelsen får, om det finns anledning att anta att ett motordrivet fordon eller ett släpfordon är bristfälligt, förelägga ägaren att inom en viss tid låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning. Om fordonet inte har genomgått en besiktning inom föreskriven tid inträder körförbud för det. I fråga om sådant förbud gäller 21 § första stycket första meningen och andra stycket på motsvarande sätt.

Villkor för godkännande vid kontrollbesiktning

13 §   Ett fordon ska godkännas vid en kontrollbesiktning om det
   1. är i trafiksäkert skick,
   2. uppfyller tillämpliga krav i
      a) avgasreningsförordningen (2011:345),
      b) förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, och
      c) föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa förordningar, och
   3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.

Fordonet ska godkännas om det har brister som är av endast ringa betydelse. Förordning (2019:396).

14 §   Om ett fordon har underkänts vid en fullständig kontrollbesiktning och en ny kontrollbesiktning sker inom två månader därefter, får kontrollen begränsas till de delar som tidigare har underkänts.

Körförbud samt förelägganden i övrigt

15 §   Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3, 5-7 och 9 §§, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning. Förordning (2016:1217).

16 §   Om ett fordon vid en kontrollbesiktning är så bristfälligt att det inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten ska besiktningsorganet meddela körförbud för det.

17 §   Om ett fordon vid en kontrollbesiktning har sådana brister att det inte kan godkännas, men körförbud inte meddelas, ska fordonsägaren avhjälpa bristerna.
Besiktningsorganet ska förelägga ägaren att inom en viss tid antingen låta fordonet genomgå en ny kontrollbesiktning eller låta reparera och prova fordonet vid en verkstad som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av en verkstad som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Något föreläggande ska dock inte utfärdas om bristerna endast är enkla och inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen.

Om fordonet inte har genomgått en kontrollbesiktning eller godkänts efter provning inom föreskriven tid, inträder körförbud för det.

Den som ställer in ett fordon till reparation och provning vid en ackrediterad verkstad enligt denna bestämmelse ska visa upp föreläggandet.

Om fordonet uppfyller kraven vid provningen får verkstaden utfärda ett intyg om att föreläggandet har följts.

Ackreditering enligt första stycket meddelas på grundval av regler för sådana verkstäder i denna förordning och i Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslutning till förordningen. Förordning (2011:812).

18 §   Om fordonet vid en fullständig kontrollbesiktning har endast enkla brister som inte föranleder något föreläggande enligt 17 § första stycket och fordonsägaren inom två månader efter kontrollbesiktningen har låtit reparera och prova fordonet vid en ackrediterad verkstad, får verkstaden utfärda ett intyg om att detta har skett.

19 §   Transportstyrelsen prövar om sådana intyg som avses i 17 och 18 §§ ska godtas. Om intyget godtas anses fordonet godkänt.

20 §   Om det vid en kontrollbesiktning visar sig att ett fordon har ändrats på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 § första stycket, ska besiktningsorganet förelägga fordonsägaren att inom en månad låta det genomgå en registreringsbesiktning. Om fordonet inte har genomgått en registreringsbesiktning inom förelagd tid inträder körförbud för det.

21 §   Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts. Ett körförbud enligt 17 § andra stycket gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts eller ett intyg efter provning vid en ackrediterad verkstad har godtagits enligt 19 §. En provning vid en verkstad måste dock göras inom en månad från det att förbudet inträdde och inom två månader efter en fullständig kontrollbesiktning. Ett körförbud enligt 20 § gäller till dess en registreringsbesiktning har genomförts.

Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om andra körförbud än enligt 16 § får fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn, som har meddelats körförbud enligt 16 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

22 §   Om körförbud meddelas vid en kontrollbesiktning ska besiktningsorganet förse fordonet med ett körförbudsmärke.

Flygande inspektion

Tillämpningsområde

23 §   Flygande inspektion får ske av motordrivna fordon, släpfordon och efterfordon. Förordning (2010:75).

23 a §   En sådan rapport från flygande inspektion som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton eller en traktor b. Rapporten ska på begäran visas upp för en bilinspektör eller polisman om den finns tillgänglig och det inte är obehövligt. Förordning (2016:1217).

24 §   En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, ska inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått
   1. en fullständig kontrollbesiktning,
   2. en flygande inspektion, eller
   3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, i något annat land.

Första stycket gäller dock inte
   1. om fordonet är uppenbart bristfälligt,
   2. om kontrollen avser någon annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, eller
   3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.
Förordning (2016:1217).

Förfarandet vid flygande inspektion

25 §   Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon har brister som är av endast ringa betydelse från trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt, ska förrättningsmannen påpeka bristerna för fordonets förare.

26 §   Om bristerna hos ett inspekterat fordon är så stora att fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten, ska förrättningsmannen meddela körförbud för det.

27 §   Om fordonet vid en flygande inspektion har endast enkla brister som inte förekom vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen, ska fordonsägaren avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs i 18 och 19 §§ om reparationen och provningen sker inom två månader efter inspektionen.

28 §   Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som avses i 25-27 §§, ska fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen förelägga denne att inom en viss tid
   1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,
   2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller
   3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, genom ett intyg eller på något annat tillförlitligt sätt styrka för Polismyndigheten att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud för fordonet.

Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga om intyg vad som sägs i 17 § tredje och fjärde styckena samt 19 §. Förordning (2019:396).

29 §   Om det vid en flygande inspektion visar sig att ett fordon har ändrats på ett sådant sätt som avses i 4 kap. 20 § första stycket ska förrättningsmannen förelägga fordonsägaren att inom en månad låta det genomgå en registreringsbesiktning.

Om fordonet inte har genomgått en registreringsbesiktning inom förelagd tid inträder körförbud för det.

30 §   Om körförbud meddelas vid en flygande inspektion ska förrättningsmannen förse fordonet med ett körförbudsmärke.

31 §   Om ett förbud eller föreläggande utfärdas ska fordonsägaren underrättas om han eller hon inte är närvarande vid den flygande inspektionen. I fråga om fordon som är registrerade i vägtrafikregistret ska Transportstyrelsen underrätta fordonsägaren. I fråga om andra fordon ska förrättningsmannen göra det.

32 §   Ett körförbud enligt 26 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts. I andra fall gäller ett körförbud som avses i detta kapitel till dess att föreläggandet har följts.

Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd kortaste lämpliga väg från den plats där reparation har utförts till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om andra körförbud än enligt 26 § får fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn, som har meddelats körförbud enligt 26 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.


7 kap. Anmälan av tekniska tjänster

Inledande bestämmelse

1 §   Tekniska tjänster ska anmälas på det sätt som anges i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, om inte annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.
Förordning (2011:812).

Tekniska tjänsters kompetens m.m.

2 §   En teknisk tjänst ska ha den kompetens som behövs för den uppgift anmälan avser och i övrigt vara lämplig för uppgiften.

3 §   En teknisk tjänst ska vara etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En teknisk tjänst som är etablerad i Sverige ska vara ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES ska vara
   1. anmäld som teknisk tjänst av en behörig myndighet i en medlemsstat inom EES, eller
   2. ackrediterad av ett behörigt ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom EES.

En teknisk tjänst som är etablerad i någon annan medlemsstat inom EES men som inte är anmäld eller ackrediterad i en medlemsstat inom EES, ska på annat sätt visa godkännandemyndigheten att den uppfyller kravet på nödvändig kompetens och lämplighet för den uppgift anmälan avser.
Förordning (2019:118).

Ansökan

4 §   En ansökan om att utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst ska ges in till godkännandemyndigheten.

Om sökanden är etablerad i Sverige ska ett intyg om ackreditering och en bedömningsrapport som avses i 6 § bifogas ansökan.

Om sökanden är etablerad i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska till ansökan bifogas
   1. en bedömningsrapport som har upprättats av en behörig myndighet i en medlemsstat inom EES,
   2. ett intyg om ackreditering som har utfärdats av ett behörigt ackrediteringsorgan i en medlemsstat inom EES, eller
   3. en bedömningsrapport som har upprättats enligt 6 § andra stycket. Förordning (2019:118).

5 §   Om en statlig myndighet begär att få bli organ som ska anmälas som teknisk tjänst ska ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för beslut. En sådan ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i 9 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:812).

Bedömningsrapport

6 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska på begäran av den som vill utses till organ som ska anmälas som teknisk tjänst göra en bedömning av om sökanden uppfyller de krav som anges i 2 §. Styrelsen ska redovisa sin bedömning i en bedömningsrapport.

Om sökanden är etablerad i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte har bifogat någon bedömningsrapport till sin ansökan, ska en bedömningsrapport i stället upprättas av godkännandemyndigheten.

Villkor för utseende och anmälan av tekniska tjänster

7 §   Ett organ ska utses och anmälas som teknisk tjänst om det uppfyller de krav som anges i 2 och 3 §§.

8 §   Har upphävts genom förordning (2011:812).


8 kap. Övriga bestämmelser

Tillverkares tillhandahållande av information

1 §   En tillverkare får inte förse användarna av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet med teknisk information som avviker från information som har godkänts av godkännandemyndigheten.

2 §   En innehavare av ett nationellt typgodkännande enligt 3 kap. 4 § 1 a ska förse tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter till sådana fordon med alla uppgifter som krävs för att tillverkarna ska kunna få
   1. ett typgodkännande i enlighet med EU-rättsakter eller ett ECE-typgodkännande för sina komponenter eller separata tekniska enheter, eller
   2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning som annars är förbjudna att sälja.

Av 2 kap. 4 a § fordonslagen (2002:574) framgår att information som inte är allmänt tillgänglig inte behöver lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig att hålla denna konfidentiell. Förordning (2020:739).

3 §   Om en tillverkare av komponenter eller separata tekniska enheter är innehavare av ett typgodkännandeintyg som innefattar begränsningar för användningen eller särskilda monteringskrav, ska han eller hon förse fordonstillverkaren med all information om detta.

Ackrediterade besiktningsorgan

3 a §   I 4 kap. 2 h § fordonslagen (2002:574) finns regler om besiktningsorgans oberoende. Ett besiktningsorgans oberoende ska dessutom säkerställas genom ackreditering som kontrollorgan typ A enligt Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för kontrollorgan.
Förordning (2010:75).

3 b §   En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574) som utför besiktningar enligt samma lag ska ha den utbildning och kompetens som krävs för att kunna utföra besiktningarna.

En sådan besiktningstekniker ska vidare vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan för personer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certifieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifiering meddelas på grundval av regler om utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker i denna förordning och i Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslutning till förordningen. Certifieringen får begränsas till att gälla vissa slag av fordon och besiktningsformer.

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:174).

3 c §   Vid besiktning ska besiktningsprotokoll föras. En kopia av besiktningsprotokollet ska efter avslutad förrättning överlämnas till fordonets förare. Vid beslut om körförbud eller andra beslut som får överklagas enligt 5 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen (2002:574) ska en underrättelse om hur man överklagar beslutet biläggas protokollet och överlämnas till fordonets förare.

Ett sådant besiktningsprotokoll som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska medföras i en buss, en tung lastbil, ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton eller en traktor b. Protokollet ska på begäran visas upp för en bilinspektör eller polisman om det finns tillgängligt och det inte är obehövligt. Förordning (2016:1217).

3 d §   Besiktningsorganet är skyldigt att anmäla till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll om någon av de personer som lämplighetsprövningen ska avse enligt 4 kap. 2 e § fordonslagen (2002:574) byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer. Förordning (2010:75).

3 e §   Har upphävts genom förordning (2016:174).

3 f §   Har upphävts genom förordning (2016:174).

3 g §   Har upphävts genom förordning (2016:174).

Avgifter för vissa ärenden

4 §   Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om avgifter för upprättande av bedömningsrapporter enligt 7 kap. 6 §. Föreskrifterna meddelas efter att Ekonomistyrningsverket har hörts.
Förordning (2010:1616).

Straff

5 §   Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift
   1. i en ansökan om typgodkännande,
   2. i ett intyg om överensstämmelse eller i ett typintyg,
   3. i ett typgodkännandemärke eller motsvarande märkning,
   4. i samband med provning för ett enskilt godkännande, registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller lämplighetsbesiktning, eller
   5. i en ansökan om att bli utsedd till organ som ska anmälas som teknisk tjänst.

Ansvar enligt första stycket inträder inte om den oriktiga uppgiften saknat betydelse för frågan om godkännande eller om uppgiften i övrigt inte varit ägnad att vilseleda.
Förordning (2020:739).

6 §   Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet i annat fall än som avses i 5 § bryter mot
   1. bestämmelserna i 3 kap. 24, 26 eller 28 §, eller
   2. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för verkställigheten av 3 kap. 24, 26 eller 28 §.

7 §   Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud enligt 2 kap. 12 § att sälja eller ta i bruk fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

8 §   Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 20 § om registreringsbesiktning av ett ändrat fordon eller mot 5 kap. 7 § om medförande av lämplighetsbevis.

9 §   Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid mot
   1. körförbud,
   2. bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i
      a) 2 kap. 1 §,
      b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,
   3. bestämmelserna om mopedbesiktning i 2 kap. 2 § eller 4 kap. 35 §,
   4. bestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 5 kap. 1 § 1-4, eller
   5. bestämmelserna om medförande av dokument i 6 kap. 23 a § eller 8 kap. 3 c § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på föraren, om denne har känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett, samt på den som avses i 2 kap. 14 § andra stycket. Förordning (2016:1217).

10 §   Ansvar enligt 9 § första stycket 2 inträder inte om bristfälligheten i fordonets beskaffenhet eller utrustning var av ringa betydelse eller om användandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa en skada som har uppkommit under färden och fordonet kunde användas utan någon uppenbar fara.

11 §   Bestämmelserna i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen om ansvar för ägare eller användare av fordon, tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller används av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att förebygga en förseelse, en sådan ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller användare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett oskiftat dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som avses i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller används av ett bolag, en förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om ansvar som avses i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen eller på den som godkännandemyndigheten på begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denne.

12 §   Ansvar enligt denna förordning inträder inte om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

13 §   Beslut i fråga om enskilt godkännande av fordon får fattas genom automatiserad behandling av uppgifter.

Omprövning av beslut

14 §   Transportstyrelsen får efter omprövning ändra ett beslut som avses i 13 §, om det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part. En begäran om omprövning ska göras skriftligen, och ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 13 § får också omprövas på initiativ av Transportstyrelsen inom två månader från dagen för beslutet.

Överklagande

15 §   I 5 kap. 4-6 §§ fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om överklagande.

Ett beslut som avses i 13 § får inte överklagas innan det har omprövats enligt 14 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

Bemyndiganden m.m.

16 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. fordons beskaffenhet och utrustning,
   2. omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning,
   3. omfattningen av de kontroller som avses i 2 kap. 11 och 12 §§ fordonslagen (2002:574),
   4. utrustning som används vid den kontroll som avses i 2 kap. 10 § fordonslagen,
   5. den utbildning och kompetens som krävs för polismän och bilinspektörer som utför kontroller enligt 2 kap. 10 och 12 §§ fordonslagen,
   6. den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,
   7. certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompetens som krävs för sådan certifiering,
   8. tekniska tjänster,
   9. tillsynen över efterlevnaden av fordonslagen, denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning,
   10. tillverkares tillhandahållande av information,
   11. skyldighet för besiktningsorgan att rapportera genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen,
   12. avgifter för tillsyn enligt 5 kap. 3 a-3 c §§ fordonslagen och ärendehandläggning enligt den lagen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
   13. besiktningsorganens förande av protokoll och dokumentationsskyldighet i fråga om fordonsbesiktning,
   14. sådan underrättelseskyldighet för besiktningsorgan som avses i 4 kap. 5 § fordonslagen,
   15. besiktningsorganens insamling och hantering av sådana uppgifter som avses i artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392 av den 4 mars 2021 om övervakning och rapportering av uppgifter om koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 och om upphävande av genomförandeförordningarna (EU) nr 1014/2010, (EU) nr 293/2012, (EU) 2017/1152 och (EU) 2017/1153,
   16. insamling och hantering av fordonsägares vägran att göra sådana uppgifter tillgängliga som avses i artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392, och
   17. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, och
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av
   - fordonslagen och denna förordning,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013,
   - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858, och
   - kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/392.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att
   1. vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,
   2. förfarandet med nationellt typgodkännande under en övergångsperiod får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och
   3. tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (2023:129).

17 §   Föreskrifter som avses i 16 § meddelas efter samråd med
   1. Arbetsmiljöverket i frågor som avser utrymmen för den som färdas i lastbilar, traktorer eller motorredskap,
   2. Försvarsmakten i frågor som avser fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,
   3. Polismyndigheten i frågor som avser flygande inspektion och sådan kontroll genom polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),
   4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som avser fordon som används av den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning eller höjd beredskap enligt vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap. Förordning (2014:1282).

17 a §   I förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att myndigheter, som för bedömning av överrensstämmelse eller annan teknisk kontroll får meddela särskilda föreskrifter om ackreditering, ska samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Förordning (2011:812).

18 §   Utöver vad som anges i 4 kap. 13 § får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om och i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna förordning för
   1. ett visst fordon,
   2. en viss fordonstyp,
   3. en viss grupp eller en viss kategori av fordon.

Undantag får föreskrivas eller beslutas om det
   1. behövs med hänsyn till fordonets eller fordonens konstruktion eller användning eller är motiverat av något annat särskilt skäl,
   2. kan ske utan fara för trafiksäkerheten och inte medför någon väsentlig störning för omgivningen eller någon annan avsevärd olägenhet, samt
   3. är förenligt med tillämpliga EU-rättsakter, avtal om ömsesidigt erkännande och reglementen.

Ett undantag enligt första stycket får förenas med villkor.
Förordning (2020:739).

19 §   Socialstyrelsen får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade.

20 §   Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som enbart berör styrelsens föreskrifter.

21 §   Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprunglig lydelsen.

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 17.1 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, och fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 20.1 i direktivet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1217).

Tillsyn m.m.

22 §   Om inte annat föreskrivs, utövar Transportstyrelsen tillsyn över efterlevnaden av fordonslagen (2002:574), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.

23 §   I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands ska godkännandemyndigheten löpande förvissa sig om att organet uppfyller de krav som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.


Övergångsbestämmelser

2009:211
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 2 kap. 3 och 4 §§ och i övrigt den 29 april 2009.
Förordning (2010:100).
   2. För tiden till och med den 29 februari 2012 får förfarandet med registreringsbesiktning tillämpas även i fråga om andra nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon, än sådana som anges i 4 kap. 3 och 4 §§.
Förordning (2010:100).
   3. Fordonsförordningen (2002:925) ska upphöra att gälla den 29 april 2009.
   4. Föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2002:925) ska vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.
   5. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt bestämmelserna i den tidigare upphävda terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller i den tidigare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) ska godkännandet anses som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna förordning. Dock får nya intyg om överensstämmelse inte utfärdas för sådana fordon.
   6. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i den tidigare upphävda fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II. Om en sådan moped har ändrats på ett sådant sätt som anges i 50 § fordonskungörelsen och därefter återställts får mopeden besiktas enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen enligt dess lydelse före den 1 november 1998, varvid 17 § fordonskungörelsen får tillämpas i sin lydelse före den 1 november 1998.
   7. En teknisk tjänst som har utsetts och anmälts enligt 11 kap. 17 § fordonsförordningen (2002:925) ska anses ha utsetts och anmälts enligt bestämmelserna i denna förordning.

2010:75
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
   2. Bemyndigandet i 8 kap. 16 § första stycket punkt 5 ska inte gälla sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574).
   3. Enskilt godkännande får fram till och med den 31 december 2010 även meddelas på grundval av provning som utförts av sådana besiktningsorgan som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574).
   4. En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574) som efter den 1 januari 2008 varit anställd för att utföra besiktningar hos ett sådant besiktningsorgan som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:39) om ändring i fordonslagen (2002:574) ska anses behörig att utföra besiktningar i samma omfattning och lika länge som han eller hon var behörig till det hos det besiktningsorganet vid denna förordnings ikraftträdande.

2016:1217
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.
   2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.

2020:739
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.
   2. För överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet gäller 8 kap. 5 § i den äldre lydelsen.

2022:517
   1. Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2022.
   2. Kravet i 2 kap. 3 a § tillämpas inte på fordon som släppts ut på marknaden före den 21 december 2020.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.