för Riksbankens styrelse oeh förvaltning, utfärdad! den 8 Maj 1867

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

REGLEMENTE

för Riksbankens styrelse oeh förvaltning, utfärdad! den 8 Maj 1867.

U

Sedan Rikets Ständer vid 1828—1830 års riksdag vidtagit åtskilliga beslut, innefattande,

i flera hufvudsakliga afseende!!, dels en verklig återgång, dels ett närmande

till de i Sveriges Rikes Ständers Beslut och Förordning om Banken i Stockholm

af den 22 September 1668 för Bankens verksamhet från början utstakade hufvudgrunder,

Indika, till följd af krig, olyckor och hvarjehanda tvingande omständigheter,

under tidernas lopp fatt vidkännas flera rubbningar och afvikelse!-, samt

Rikets Ständer vid samma riksdag, gemensamt med Konungen, sålunda bestämt

Bankosedelns silfvervärde, att 2Z R;dr eller 128 skillingar i sedlar skola motsvara 1

R,:dr i silfver, enligt den, med

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.