Till innehåll på sidan

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890

Svensk författningssamling

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890.

Afdelning I.

Allmänna föreskrifter.

§ 1.

Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård,

så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna,

efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

äro eller vidare af Riksdagen göras kunna.

(Jfr regeringsformen § 72.)

§ 2.

Enligt Sveriges Rikes Ständers beslut och förordning om banken

af den 22 september 1668, har Sveriges riksbank till föremål för sin

verksamhet:

A. i egenskap af vexelbank:

att bibehålla det inländska myntet vid dess rätta och skäliga valör samt

hindra och förekomma främmande myntsorters obilliga och egenmäktiga

stegrande;

(Jemför ingressen