Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:1584
Departement/myndighet: Finansinspektionen
Utfärdad: 2007-01-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.
   1. Livränta föranledd av en händelse som har inträffat före utgången av år 1973:
      a) Trafiklivränta ökas med 1,51 procent (jfr SFS 1967:663).
      b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,51 procent (jfr SFS 1971:14).
      c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,51 procent.
   2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:
      a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen gäller även livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har meddelats före den 1 januari 2004.
      b) Det som anges i 2 a skall enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.
   3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:
      a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 1,51 procent.
      b) Det som anges i 3 a skall enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.