Artskyddsförordning (2007:845)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:845
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:928
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 8 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 4-6, 10, 11, 13-15 och 65 §§,
   - 8 kap. 2 § miljöbalken i fråga om 7-9 och 12-15 §§,
   - 8 kap. 4 § miljöbalken i fråga om 16-57 och 59-64 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 67 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Förordning (2019:635).

Definitioner

2 §   I förordningen avses med
   1. fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar,
   2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,
   3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,
   4. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006: kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,
   5. CITES-konventionen: konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (SÖ 1974:41),
   6. import: införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen,
   7. export: utförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska unionen,
   8. reexport: återutförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska unionen,
   9. djurpark: permanent anläggning, som inte är en cirkus eller djuraffär, där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år.
Förordning (2011:197).

Andra bestämmelser om artskydd

3 §   Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Bestämmelser som innebär artskydd finns också i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av de lagarna.

Fridlysning av fåglar

4 §   Det är förbjudet att
   1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,
   2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,
   3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och
   4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att
      a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller
      b) återupprätta populationen till den nivån.

Förbudet gäller inte jakt efter fåglar. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Förordning (2022:928).

Fridlysning av andra djur än fåglar

4 a §   Det är förbjudet att, i fråga om sådana vilt levande djurarter som har markerats med N eller n i bilaga 1,
   1. avsiktligt fånga eller döda djur,
   2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
   3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
   4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Förbudet gäller inte jakt efter däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Förbudet gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2022:928).

5 §   I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6 §   I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
   1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
   2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Fridlysning av växter

7 §   I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.

8 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
   1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och
   2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

9 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan
   1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
   2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Undantag från fridlysning

10 §   Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark
   1. infångas och flyttas, eller
   2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon annan lämplig lösning.

11 §   Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalamander, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda
   1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om
      a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling till djur,
      b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret snarast återutsätts på den plats där materialet samlades in, och
      c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller
   2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den platsen.

12 §   Trots förbudet i 8 § får markägaren och den som har nyttjanderätt till marken skörda exemplar av mistel för försäljning, om
   1. det sker för att vårda värdträdet, och
   2. den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.

I fråga om tovsippa gäller förbudet i 8 § inte markägaren eller den som har nyttjanderätt till marken.

13 §   Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av djurarterna bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräsfjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärrtrollslända samt enstaka exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styvnate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svanmossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om
   1. det har betydelse för dokumentering av arten,
   2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt,
   3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen
      a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen,
      b) antalet insamlade exemplar av varje art,
      c) var exemplaren har tagits, och
      d) syftet med insamlingen,
   4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet
      a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och
      b) var de insamlade exemplaren förvaras, och
   5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.

14 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4-5 och 7 §§ som avser länet eller en del av länet.

En dispens får ges endast om
   1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
   2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och
   3. dispensen behövs
      a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,
      b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom,
      c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
      d) för forsknings- eller utbildningsändamål,
      e) för återinplantering eller återinförsel av arten,
      f) för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för återinplantering eller återinförsel enligt e, eller
      g) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd. Förordning (2022:928).

15 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Införsel, import, export och reexport

16 §   Utöver det som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller reexportera
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestämmelse i jaktlagen (1987:259).

17 §   Det är förbjudet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte importera oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn och produkter av sådana skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata).

18 §   Det är förbjudet att till Sverige föra in levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förordning (2019:635).

19 §   Oförtullade levande djur som omhändertagits, därför att de omfattas av importförbud enligt 16 §, ska förvaras i en anläggning som är godtagbar från djurskyddssynpunkt och som är utformad och hålls i sådant skick att djuret inte kan rymma.

Oförtullade växter som omhändertagits, därför att de omfattas av importförbud enligt 16 §, ska förvaras på en plats som är lämplig för växten och som är inrättad så att frö eller sporer inte kan spridas.

20 §   När oförtullade levande djur och växter som omfattas av importförbud enligt 16 § har omhändertagits, ska Tullverket utan dröjsmål underrätta Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Förordning (2011:636).

21 §   Import, export och reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av 16 §, får endast ske vid de tullkontor som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket.

22 §   I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras på grund av denna förordning finns bestämmelser i lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till det land från vilket varorna fördes in till Sverige.

Förvaring, handel och transport

23 §   Det är förbjudet att förvara eller transportera
   1. levande fåglar och fågelägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel.

24 §   Det är förbjudet att förvara eller att transportera levande eller okokta sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förordning (2019:635).

25 §   Det är förbjudet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda
   1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter.
Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där det finns någon annan omständighet som är ägnad att ge intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel.

26 §   Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och
   3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Kravet på tillstånd gäller även om handeln avser något som enligt 30 § eller enligt föreskrifter eller dispensbeslut som har meddelats med stöd av 32 § är undantaget från förbudet i 25 §. Förordning (2009:325).

27 §   När en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det förbjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende.

Undantag från bestämmelserna i 16-18 och 23-27 §§

28 §   Förbudet i 23 § gäller inte
   1. djur och fågelägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),
   2. växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,
   3. växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   4. vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97,
   5. tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och behandling på grund av sjukdom eller skada, eller
   6. fasan, rapphöna och gräsand.

29 §   Förbudet i 24 § gäller inte
   1. flodkräftor (Astacus astacus) som fångats eller odlats i Sverige, eller
   2. signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som i samband med fiske och efterföljande transport till kokningsanläggning eller för destruktion hålls
      a) i sluten förvaring, och
      b) inom ett hanteringsområde för signalkräfta enligt förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter eller i enlighet med vad Havs- och vattenmyndigheten föreskrivit om fiske i vatten utanför ett hanteringsområde enligt den förordningen. Förordning (2020:420).

30 §   Förbudet i 25 § gäller inte
   1. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),
   2. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   3. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,
   4. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,
   5. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i en prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 35 §,
   6. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,
   7. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,
   8. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva, bläsgås, grågås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, vigg, bergand, ejder, sjöorre, fjällripa, tjäder, orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller
   9. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav som bedrivs inbördes mellan sådana museer och andra institutioner som enligt 36 § har undantagits från kraven på tillstånd för viss prepareringsverksamhet.
Förordning (2009:325).

31 §   Kravet på tillstånd enligt 26 § gäller inte handel med odlade växter, fasan, rapphöna och gräsand.
Förordning (2009:325).

32 §   Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 25 och 27 §§.
Innan Naturvårdsverket gör det i fråga om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska kommissionen.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om dispens från 24 § och 25 § första stycket 2, om det gäller sådana djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur eller växter som lever i eller härrör från hav eller vatten.

Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska vid behov samråda med varandra.

Föreskrifter om undantag och beslut om dispens får meddelas endast
   1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,
   2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och
   3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer. Förordning (2011:636).

33 §   I ett beslut om dispens enligt 32 § ska det anges
   1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som dispensen avser,
   2. vilka medel och metoder som får användas,
   3. vilken tid och vilket område som avses,
   4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte ska innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter,
   5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och
   6. vilka åtgärder som ska eller kommer att vidtas för att kontrollera att de angivna villkoren uppfylls.

34 §   Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 17 §, om den som ansöker om dispens kan visa att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt.

Preparering

35 §   Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av
   1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
   3. djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och
   4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter.

36 §   Tillståndskravet i 35 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga museer och statliga forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för verksamhet som bedrivs vid andra institutioner. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra
   1. Havs- och vattenmyndigheten, om prepareringen gäller sådana djur och växter som avses i 35 § första stycket 2-4 och som lever i hav eller vatten, och
   2. Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (2011:636).

Anläggningar för hållande av djur för pälsproduktion

37 §   En anläggning för djur som hålls i fångenskap för pälsproduktion ska vara inhägnad med stängsel och i övrigt vara utformad och hållas i sådant skick att djur som hålls inom anläggningen inte kan rymma.

38 §   Ett stängsel enligt 37 § ska vara
   1. utfört av metalltrådsnät, plåt, brädor eller annat jämförbart material,
   2. minst 1 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst 500 millimeter ovan snötäcket, om räv inte hålls i anläggningen,
   3. minst 2 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst 1 500 millimeter över snötäcket, om räv hålls i anläggningen,
   4. nedsänkt i marken minst 300 millimeter eller utfört på annat sätt för att förhindra att hägnat djur gräver sig ut, och
   5. försett med rymningsskydd av slät plåt eller slät plast som är minst 300 millimeter brett och placerat lodrätt, snett eller vågrätt inåt anläggningen på stängslets översta del.

Om stängslet är utformat så att ett hägnat djur inte kan få fäste för klättring och stängslets stolpar är placerade på stängslets yttersida, krävs inte rymningsskydd enligt första stycket 5.

Om stängslet inte kan utföras på det sätt som anges i första stycket, ska ett djurhus byggas in med nät, brädor eller annat lämpligt material eller utformas på något annat sätt som gör att djur som kommit lösa i djurhuset inte kan lämna det.

En grind eller en port till anläggningen ska i tillämpliga delar uppfylla samma krav som anges för stängslet. Det ska finnas en tröskel av betong med längsgående vinkeljärn som ansluter till grindens eller portens nedre kant. En grind eller en port ska hållas stängd och låst när den inte används.

39 §   I en anläggning som avses i 37 § ska det finnas fällor för fångst av djur som kommit lösa i hägnet. Det ska finnas ett sådant antal fällor som motiveras av anläggningens storlek och antalet djur i denna. Fällorna ska hållas gillrade och i ett sådant skick och under sådan tillsyn att fångst kan ske kontinuerligt.

Djurparker och annan förevisning av djur

40 §   Det är förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda arter i en djurpark.

I djurskyddsförordningen (2019:66) finns bestämmelser om förbud mot att flytta runt och i samband med det förevisa djur. Förordning (2019:71).

41 §   När en djurpark stängs helt eller delvis ska de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden.

42 §   En djurpark som är tillståndspliktig enligt 40 § och som bedrivs utan tillstånd ska stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, ska djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats.

43 §   Tillstånd enligt 40 § krävs inte om förevisningen omfattar högst sju arter i ett för varje art lämpligt antal exemplar och förevisningen sker i en verksamhet vars huvudsakliga syfte är annat än förevisning av djur och förevisningen inte omfattar däggdjur.

Sådant tillstånd krävs inte heller om förevisningen avser akvarier med en volym som är mindre än 1 000 liter per akvarium och som omfattar högst tre akvarier med fiskar och blötdjur eller någon av dessa djurgrupper.

44 §   Det är förbjudet att utan anmälan till länsstyrelsen mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa
   1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
   2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
   3. levande djur av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n, och
   4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket ska göras senast fyra veckor innan förevisningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 40 §.

45 §   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på tillstånd i 40 § första stycket, om dispensen inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. En dispens får endast avse anläggningar där det inte förevisas ett betydande antal djur eller arter.

Innan Naturvårdsverket beslutar om dispens enligt första stycket ska verket samråda med Havs- och vattenmyndigheten, om dispensen gäller sådana djur som lever i hav eller vatten.
Förordning (2011:636).

Tillståndsprövningen

46 §   Frågor om tillstånd enligt 26 och 35 §§ prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska vara personligt och får endast ges till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska särskilt beaktas
   1. om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art- eller djurskyddet, och
   2. om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.

47 §   Frågor om tillstånd enligt 40 § prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen ska de omständigheter som anges i 46 § andra stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör.

I en ansökan om ett tillstånd ska sökanden redovisa hur sökanden avser att uppfylla sådana villkor som avses i 49 §.

47 a §   I ett ärende om tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska länsstyrelsen besluta i ärendet inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader utöver de ursprungliga sex månaderna. I ett ärende om tillstånd enligt 40 § får dock förlängningen avse sex månader. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2009:1329).

48 §   I ett tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § och i en anmälan enligt 44 § ska anges den lokal eller den plats där verksamheten ska bedrivas. Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.

49 §   För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som anges i 47 och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (2019:66).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
   1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,
   2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,
   3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt,
   4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
   5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel,
   6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, och
   7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.
Förordning (2019:71).

49 a §   Innan länsstyrelsen enligt 49 § tredje stycket 1 beslutar ett villkor som innebär att en djurpark ska delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från
   1. Naturvårdsverket, och
   2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller djur som lever i hav eller vatten. Förordning (2011:636).

50 §   Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt 40 §, ska länsstyrelsen inspektera djurparken.
Vid inspektionen ska det bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 48 och 49 §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i ett tillstånd. Vid omprövning ska även kontrolleras om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls.

Skyldighet att föra förteckning m.m.

51 §   Den som har tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § ska fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på tillstånd.

Detsamma gäller den som bedriver en verksamhet som omfattas av ett undantag från kravet på tillstånd enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 36 § andra stycket, om inte Naturvårdsverket har föreskrivit annat.

52 §   I förteckningen ska platsen för förvar eller preparering anges, om platsen är en annan än den som angetts i tillståndsansökan. Förteckningen ska innehålla uppgift om de exemplar som märkts för att kunna identifieras och på vilket sätt märkningen gjorts, om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten.

För sådana arter som inte behöver identifieras enligt första stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, ska tillståndshavaren fortlöpande anteckna antalet exemplar som hanteras i verksamheten.

Förteckningen ska förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndigheten.

53 §   Den som har tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.

54 §   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 51 § och om skyldigheten att lämna uppgifter enligt 53 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från 51-53 §§.

Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i första stycket ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna gäller sådana djur eller växter som lever i hav eller vatten. Förordning (2011:636).

Återkallelse av tillstånd

55 §   Om den som har ett tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § bryter mot en föreskrift som är väsentlig för art- eller djurskyddet, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt.

56 §   Om levande djur eller växter eller avkomma av dessa hanteras i strid mot ett villkor som är väsentligt för art- eller djurskyddet som Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk eller Havs- och vattenmyndigheten har bestämt i ett beslut om dispens enligt 32 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får den myndighet som beslutat om dispensen återkalla dispensen om detta inte är uppenbart oskäligt.
Förordning (2011:636).

57 §   Om den som har ett tillstånd enligt 40 § inte inom två år har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för uppfyllandet av ett villkor som tillståndet är förenat med, ska länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.

Tillsyn

58 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 8 §§ miljötillsynsförordningen.
Förordning (2020:646).

59 §   Tillsynsmyndigheten ska regelbundet inspektera djurparker som avses i 40 § för att kontrollera att villkoren i tillståndet för verksamheten följs. Förordning (2011:50).

Beslag och förverkande

60 §   Statens jordbruksverk får, om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott enligt 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska verket höra Naturvårdsverket, Tullverket, Polismyndigheten och, om föreskriften gäller djur eller växter som lever i hav eller vatten, Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2014:1240).

61 §   Den som tar ett djur eller en växt i beslag enligt bestämmelser som avses i 60 § ska underrätta Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket om detta. Havs- och vattenmyndigheten ska också underrättas, om beslaget gäller ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten. Om beslaget gäller levande djur eller växter ska underrättelsen ske utan dröjsmål. Förordning (2011:636).

62 §   Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta att levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får placeras hos den som har tillstånd enligt 40 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering ska verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet bestämma hur exemplaret ska hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller någon annan institution för forskning eller utbildning.
Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om placering eller överlämnande ska verket samråda med
   1. Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning, och
   2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet gäller ett djur eller en växt som lever i hav eller vatten.
Förordning (2011:636).

Artbestämning

63 §   Statens jordbruksverk ska, i den omfattning det behövs, utse artbestämmare för att biträda vid tillämpning av gällande artskyddslagstiftning.

En artbestämmare ska ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana ekonomiska intressen i handel med eller förevisning eller preparering av djur eller växter att artbestämmarens objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket utser en artbestämmare ska verket samråda med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (2011:636).

63 a §   Om artbestämmare utses efter en ansöken, ska Statens jordbruksverk besluta i ärendet inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får inte avse mer än en månad utöver de ursprungliga tre månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Förordning (2009:1329).

64 §   Statens jordbruksverk ska efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export.

65 §   Naturvårdsverket ska med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska inom sina ansvarsområden ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna.
Förordning (2011:636).

Avgifter

66 §   I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Verkställighetsföreskrifter

67 §   Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning, rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som berör en annan myndighets verksamhetsområde ska verket samråda med den myndigheten.

Administrativ och vetenskaplig myndighet

68 §   För Sveriges del är Statens jordbruksverk den administrativa myndighet och Naturvårdsverket den vetenskapliga myndighet som anges i CITES-konventionen, i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006. Havs- och vattenmyndigheten ska som vetenskaplig myndighet bistå Naturvårdsverket i frågor som gäller artskydd i havs- eller vattenmiljön. Om Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet kommer överens om det, får museet biträda verket som vetenskaplig myndighet.
Förordning (2011:636).

Registrering

69 §   Statens jordbruksverk ska besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i CITES-konventionen. Jordbruksverket ska också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen.

Samråd mellan myndigheter

70 §   Vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av CITES-konventionen om tolkningen eller tillämpningen av konventionen ska Statens jordbruksverk samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 865/2006.

Rapportering

71 §   Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97 till Europeiska kommissionen och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med CITES-konventionen. Förordning (2010:1199).

Överklagande

72 §   Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 47 a eller 63 a § får inte överklagas. Förordning (2009:1329).

Straff och förverkande

73 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.


Övergångsbestämmelser

2007:845
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då artskyddsförordningen (1998:179) ska upphöra att gälla.
   2. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller artskyddsförordningen (1998:179) ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
   3. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt artskyddsförordningen (1998:179), förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämpning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut.

2009:1329

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Länsstyrelsen respektive Statens jordbruksverk efter ikraftträdandet.

Bilaga 1

Förteckning över vissa djur- och växtarter

Detta är en förteckning över samtliga arter som anges i bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till art- och habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor.
Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion.
Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet ska handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska kommissionen. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.

M: Arten anges i art- och habitatdirektivet som en makaronesisk art.

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S B - - Gavia stellata         smålom
S B - - Gavia arctica          storlom
- B - - Gavia immer           svartnäbbad islom
S B - - Podiceps auritus        svarthakedopping
- B - - Pterodroma feae         atlantpetrell
- B - - Pterodroma madeira       madeirapetrell
- B - - Bulweria bulwerii        spetsstjärtad petrell
- B - - Calonectris diomedea      gulnäbbad lira
- B - - Puffinus puffinus mauretanicus
    (Puffinus mauretanicus)     balearisk lira
- B - - Puffinus yelkouan        medelhavslira
- B - - Puffinus assimilis       dvärglira
- B - - Pelagodroma marina       fregattstormsvala
- B - - Hydrobates pelagicus      stormsvala
- B - - Oceanodroma leucorha      klykstjärtad stormsvala
- B - - Oceanodroma castro       oceanlöpare
- B - - Phalacrocorax aristotelis
    desmarestii           toppskarv (underart
                    från Medelhavet)
- B - - Phalacrocorax pygmeus      dvärgskarv
- B - - Pelacanus onocrotalus      vit pelikan
- B - - Pelacanus crispus        krushuvad pelikan
S B - - Botaurus stellaris       rördrom
- B - - Ixobrychus minutus       dvärgrördrom
- B - - Nycticorax nycticorax      natthäger
- B - - Ardeola ralloides        rallhäger
- B - - Egretta garzetta        silkeshäger
- B - - Egretta alba          ägretthäger
- B - - Ardea purpurea         purpurhäger
- B - - Ciconia nigra          svart stork
S B - - Ciconia ciconia         vit stork
- B - - Plegadis falcinellus      bronsibis
- B - - Platalea leucorodia       skedstork
- B - - Phoenicopterus ruber      flamingo
S - x - Cygnus olor           knölsvan
S B - - Cygnus bewickii (Cygnus
    columbianus bewickii)      mindre sångsvan
S B - - Cygnus cygnus          sångsvan
S - J - Anser fabalis          sädgås
S - x - Anser brachyrhynchus      spetsbergsgås
S - J Hs Anser albifrons albifrons   bläsgås (kontinental
                    underart)
- B - - Anser albifrons flavirostris  bläsgås (grönländsk
                    underart)
S B - - Anser erythropus        fjällgås
S - J Hs Anser anser          grågås
S - J - Branta canadensis        kanadagås
S B - - Branta leucopsis        vitkindad gås
S - x - Branta bernicla         prutgås
- B - - Branta ruficollis        rödhalsad gås
- B - - Tadorna ferruginea       rostand
S - J Hs Anas penelope         bläsand
S - J - Anas strepera          snatterand
S - J Hs Anas crecca          kricka
S - J Ht Anas platyrhynchos       gräsand
S - J Hs Anas acuta           stjärtand
S - J - Anas querquedula        årta
S - J Hs Anas clypeata         skedand
- B - - Marmaronetta angustirostris   marmorand
- - x - Netta rufina          rödhuvad dykand
S - J Hs Aythia ferina         brunand
- B - - Aythya nyroca          vitögd dykand
S - J Hs Aythia fuligula        vigg
S - x Hs Aythia marila         bergand
- B - - Polysticta stelleri       alförrädare
S - J Hs Somateria mollissima      ejder
S - J - Clangula hyemalis        alfågel
S - J Hs Melanitta nigra        sjöorre
S - J - Melanitta fusca         svärta
S - J - Bucephala clangula       knipa
S B - - Mergus albellus         salskrake
S - J - Mergus serrator         småskrake
S - J - Mergus merganser        storskrake
- B - - Oxyura leucocephala       kopparand
S B - - Pernis apivorus         bivråk
- B - - Elanus caeruleus        svartvingad glada
- B - - Milvus migrans         brun glada
S B - - Milvus milvus          rödglada
S B - - Haliaeetus albicilla      havsörn
- B - - Gypaetus barbatus        lammgam
- B - - Neophron percnopterus      smutsgam
- B - - Gyps fulvus           gåsgam
- B - - Aegypius monachus        grågam
- B - - Circaetus gallicus       ormörn
S B - - Circus aeruginosus       brun kärrhök
S B - - Circus cyaneus         blå kärrhök
- B - - Circus macrourus        stäpphök
S B - - Circus pygargus         ängshök
- B - - Accipiter gentilis arrigonii  duvhök (underart från
                    Korsika och Sardinien)
- B - - Accipiter nisus granti     sparvhök (underart från
                    Kanarieöarna och Madeira)
- B - - Accipiter brevipes       balkanhök
- B - - Buteo rufinus          örnvråk
S B - - Aquila chrysaetos        kungsörn
- B - - Aquila pomarina         mindre skrikörn
- B - - Aquila clanga          större skrikörn
- B - - Aquila heliaca         kejsarörn
- B - - Aquila adalberti        spansk kejsarörn
- B - - Hieraateus pennatus       dvärgörn
- B - - Hieraateus fasciatus      hökörn
S B - - Pandion haliaetus        fiskgjuse
- B - - Falco naumanni         rödfalk
- B - - Falco vespertinus        aftonfalk
S B - - Falco columbarius        stenfalk
- B - - Falco eleonorae         eleonorafalk
- B - - Falco biarmicus         slagfalk
- B - - Falco cherrug          tatarfalk
S B - - Falco rusticolus        jaktfalk
S B - - Falco peregrinus        pilgrimsfalk
S B J - Bonasa bonasia         järpe
S - J Ht Lagopus lagopus lagopus    dalripa (nominatras)
- - J Ht Lagopus lagopus scoticus    dalripa (underart
                    från Skottland)
- - J Ht Lagopus lagopus hibernicus   dalripa (underart från
                    Irland)
S - J Hs Lagopus mutus mutus      fjällripa (nominatras)
- B - - Lagopus mutus pyrenaicus    fjällripa (underart
                    från Pyrenéerna)
- B - - Lagopus mutus helveticus    fjällripa (underart
                    från Alperna)
S B J - Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus
    tetrix)             orre (nominatras)
- - - Hs Tetrao tetrix britannicus   orre (brittisk underart)
S B J Hs Tetrao urogallus        tjäder
- - x - Alectoris chukar        berghöna
- - J - Alectoris graeca        stenhöna
- B - - Alectoris graeca saxatilis   stenhöna (underart från
                    Alperna)
- B - - Alectoris graeca whitakeri   stenhöna (underart från
                    Sicilien)
- - J Ht Alectoris rufa         rödhöna
- B x Ht Alectoris barbara       klipphöna
S - J Ht Perdix perdix         rapphöna
- B - - Perdix perdix italica      rapphöna (italiensk
                    underart)
- B - - Perdix perdix hispaniensis   rapphöna (underart från
                    iberiska halvön)
S - x - Coturnix coturnix        vaktel
S - J Ht Phasianus colchicus      fasan
- - x - Meleagris gallopavo       vildkalkon
- B - - Turnix sylvatica        springhöna
S - x - Rallus aquaticus        vattenrall
S B - - Porzana porzana         småfläckig sumphöna
- B - - Porzana parva          mindre sumphöna
- B - - Porzana pusilla         dvärgsumphöna
S B - - Crex crex            kornknarr
S - x - Gallinula chloropus       rörhöna
- B - - Porphyrio porphyrio       purpurhöna
S - J Hs Fulica atra          sothöna
- B - - Fulica cristata         kamsothöna
S B - - Grus grus            trana
- B - - Tetrax tetrax          småtrapp
- B - - Chlamydotis undulata      kragtrapp
- B - - Otis tarda           stortrapp
S - x - Haematopus ostralegus      strandskata
- B - - Himantopus himantopus      styltlöpare
S B - - Recurvirostra avosetta     skärfläcka
- B - - Burhinus oedicnemus       tjockfot
- B - - Cursorius cursor        ökenlöpare
- B - - Glareola pratincola       rödvingad vadarsvala
S B - - Charadrius alexandrinus     svartbent strandpipare
S B - - Charadrius morinellus
    (Eudromias morinellus)     fjällpipare
S B x Hs Pluvialis apricaria      ljungpipare
S - x - Pluvialis squatarola      kustpipare
- B - - Vanellus spinosus
    (Hoplopterus spinosus)     sporrvipa
S - x - Vanellus vanellus        tofsvipa
S B - - Calidris alpina schinzii    kärrsnäppa (sydlig
                    underart)
S - x - Calidris canutus        kustsnäppa
S B x - Philomachus pugnax       brushane
S - J Hs Lymnocryptes minimus      dvärgbeckasin
S - J Hs Gallinago gallinago      enkelbeckasin
S B - - Gallinago media         dubbelbeckasin
S - J Hs Scolopax rusticola       morkulla
S - x - Limosa limosa          rödspov
S B x - Limosa lapponica        myrspov
S - x - Numenius phaeopus        småspov
- B - - Numenius tenuirostris      smalnäbbad spov
S - x - Numenius arquata        storspov
S - x - Tringa erythropus        svartsnäppa
S - x - Tringa totanus         rödbena
S - x - Tringa nebularia        gluttsnäppa
S B - - Tringa glareola         grönbena
- B - - Xenus cinereus         tereksnäppa
S B - - Phalaropus lobatus       smalnäbbad simsnäppa
- B - - Larus melanocephalus      svarthuvad mås
S - J - Larus ridibundus        skrattmås
S B - - Larus minutus          dvärgmås
- B - - Larus genei           långnäbbad mås
- B - - Larus audouinii         rödnäbbad trut
S - J - Larus canus           fiskmås
S - x - Larus fuscus          silltrut
S - J - Larus argentatus        gråtrut
- - x - Larus cachinnans        kaspisk trut
S - J - Larus marinus          havstrut
- B - - Sterna nilotica (Gelochelidon
    nilotica)            sandtärna
S B - - Sterna caspia          skräntärna
S B - - Sterna sandvicensis       kentsk tärna
- B - - Sterna dougallii        rosentärna
S B - - Sterna hirundo         fisktärna
S B - - Sterna paradisaea        silvertärna
S B - - Sterna albifrons        småtärna
- B - - Chlidonias hybridus       skäggtärna
S B - - Chlidonias niger        svarttärna
- B - - Uria aalge ibericus       sillgrissla (underart
                    från Iberiska halvön)
- B - - Pterocles orientalis      svartbukig flyghöna
- B - - Pterocles alchata        vitbukig flyghöna
S - J - Columba livia          klippduva, tamduva
S - x - Columba oenas          skogsduva
S - J Ht Columba palumbus        ringduva
- B - - Columba palumbus azorica    ringduva (underart
                    från Azorerna)
- B - - Columba trocaz         madeiraduva
- B - - Columba bollii         kanarieduva
- B - - Columba junoniae        lagerduva
S - x - Streptopelia decaocto      turkduva
- - x - Streptopelia turtur       turturduva
S B - - Bubo bubo            berguv
S B - - Nyctea scandiaca        fjälluggla
S B - - Surnia ulula          hökuggla
S B - - Glaucidium passerinum      sparvuggla
S B - - Strix uralensis         slaguggla
S B - - Strix nebulosa         lappuggla
S B - - Asio flammeus          jorduggla
S B - - Aegolius funereus        pärluggla
S B - - Caprimulgus europaeus      nattskärra
- B - - Apus caffer           kafferseglare
S B - - Alcedo atthis          kungsfiskare
- B - - Coracias garrulus        blåkråka
S B - - Picus canus           gråspett
S B - - Dryocopus martius        spillkråka
- B - - Dendrocopos major canariensis  större hackspett
                    (underart från Teneriffa)
- B - - Dendrocopos major thanneri   större hackspett (underart
                    från Gran Canaria)
- B - - Dendrocopos syriacus      balkanspett
- B - - Dendrocopos medius       mellanspett
S B - - Dendrocopos leucotos      vitryggig hackspett
S B - - Picoides tridactylus      tretåig hackspett
- B - - Chersophilus duponti      dupontlärka
- B - - Melanocorypha calandra     kalenderlärka
- B - - Calandrella brachydactyla    korttålärka
- B - - Galerida theklae        lagerlärka
S B - - Lullula arborea         trädlärka
S - x - Alauda arvensis         sånglärka
S B - - Anthus campestris        fältpiplärka
- B - - Troglodytes troglodytes
    fridariensis          gärdsmyg (underart
                    från Isle)
S B - - Luscinia svecica        blåhake
- B - - Saxicola dacotiae        kanariebuskskvätta
- B - - Oenanthe cypriaca        cypernstenskvätta
- B - - Oenanthe leucura        svart stenskvätta
- B - - Oenanthe pleschanka       nunnestenskvätta
S - J - Turdus merula          koltrast
S - J - Turdus pilaris         snöskata, björktrast
S - x - Turdus philomelos        taltrast
S - x - Turdus iliacus         rödvingetrast
S - x - Turdus viscivorus        dubbeltrast
- B - - Acrocephalus melanopogon    kaveldunsångare
- B - - Acrocephalus paludicola     vattensångare
- B - - Hippolais olivetorum      olivsångare
- B - - Sylvia sarda          sardinsk sångare
- B - - Sylvia undata          provencesångare
- B - - Sylvia melanothorax       cypernsångare
- B - - Sylvia rueppelli        svarthakad sångare
S B - - Sylvia nisoria         höksångare
S B - - Ficedula parva         mindre flugsnappare
- B - - Ficedula semitorquata      balkanflugsnappare
S B - - Ficedula albicollis       halsbandsflugsnappare
- B - - Sitta krueperi         Krüpers nötväcka
- B - - Sitta whiteheadi        korsikansk nötväcka
S B - - Lanius collurio         törnskata
- B - - Lanius minor          svartpannad törnskata
- B - - Lanius nubicus         masktörnskata
S - J - Garrulus glandarius       nötskrika
S - J - Pica pica            skata
- B - - Pyrrhocorax pyrrhocorax     alpkråka
S - J - Corvus monedula         kaja
S - J - Corvus frugilegus        råka
S - J - Corvus corone          kråka
S - x - Sturnus vulgaris        stare
- B - - Fringilla coelebs ombriosa   bofink (underart från
                    Hierro)
- B - - Fringilla teydea        blå bofink
- B - - Loxia scotica          skotsk korsnäbb
- B - - Bucanetes githagineus      ökentrumpetare
- B - - Pyrrhula pyrrhula murina    domherre (underart
                    från Azorerna)
- B - - Emberiza cineracea       gulgrå sparv
S B - - Emberiza hortulana       ortolansparv
- B - - Emberiza caesia         rostsparv
- B - - Parus ater cypriotes      svartmes (cypriotisk
                    underart)
- B - - Certhia brachydactyla
    dorotheae            trädgårdsträdkrypare
                    (cypriotisk underart)
Däggdjur

     INSECTIVORA
     Erinaceidae
- - - N - Erinaceus algirus (Atelerix
     algirus)           spansk igelkott
                    (nordafrikansk igelkott)
     Soricidae
- - - N - Crocidura canariensis     kanarisk näbbmus
                    (kanarienäbbmus)
- - - N - Crocidura sicula       siciliansk näbbmus
     Talpidae
- B - N - Galemys pyrenaicus      bisamnäbbmus
     CHIROPTERA
     MICROCHIROPTERA
     Molossidae
- - - N - Tadarida teniotis       europeisk
                    veckläppsfladdermus
                    (veckläppad fladdermus)
     Rhinolophidae
- B - N - Rhinolophus blasii      Blasius hästskonäsa
- B - N - Rhinolophus euryale      mellanhästskonäsa
- B - N - Rhinolophus ferrumequinum   stor hästskonäsa
- B - N - Rhinolophus hipposideros   dvärghästskonäsa
- B - N - Rhinolophus mehelyi      Mehelys hästskonäsa
     Vespertilionidae
S B - N - Barbastella barbastellus   barbastell
- - - N - Eptesicus bottae       Bottas fladdermus
S - - N - Eptesicus nilssonii      nordisk fladdermus
S - - N - Eptesicus serotinus      sydfladdermus
- - - N - Hypsugo savii (Pipistrellus
     savii)            alpfladdermus
- B - N - Miniopterus schreibersii   Schreibers fladdermus
- - - N - Myotis alcathoe        nymffladdermus
S B - N - Myotis bechsteinii      Bechsteins fladdermus
- B - N - Myotis blythii        mindre musöra
S - - N - Myotis brandtii        Brandts fladdermus
- B - N - Myotis capaccinii       Capaccinis fladdermus
S B - N - Myotis dasycneme       dammfladdermus
S - - N - Myotis daubentonii (inkl.
     M. nathalinae)        vattenfladdermus
- B - N - Myotis emarginatus      Geoffroys fladdermus
- B - N - Myotis myotis         större musöra
S - - N - Myotis mystacinus (inkl.
     M. aurascens)         mustaschfladdermus
S - - N - Myotis nattereri       fransfladdermus
- - - N - Myotis oxygnathus (M.
     blythii oxygnathus)
- - - N - Myotis punicus

- - - N - Nyctalus azoreum       Azorernas fladdermus
- - - N - Nyctalus lasiopterus     jättefladdermus
S - - N - Nyctalus leisleri       Leislers fladdermus
S - - N - Nyctalus noctula       stor fladdermus
- - - N - Pipistrellus kuhlii      Kuhls fladdermus (Kuhls
                    pipistrell)
- - - N - Pipistrellus maderensis    madeirapipistrell
S - - N - Pipistrellus nathusii     trollfladdermus
S - - N - Pipistrellus pipistrellus   pipistrell
S - - N - Pipistrellus pygmaeus     dvärgfladdermus
- - - N - Plecotus macrobullaris
    (inkl. P. microdontus och
    P. alpinus)
S - - N - Plecotus auritus       långörad fladdermus
S - - N - Plecotus austriacus      grå långörad
                    fladdermus
- - - N - Plecotus kolombatovici
   - - - N - Plectus sardus

- - - N - Plecotus teneriffae      Kanariöarnas långörade
                    fladdermus
S - - N - Vespertilio murinus      gråskimlig fladdermus
- - - N - samtliga övriga arter
     Microchiroptera        samtliga övriga arter
                    småfladdermöss
     MEGACHIROPTERA
     Pteropodidae
- B - N - Rousettus aegyptiacus     egyptisk grottflyghund
                    (egyptisk flyghund,
                    nilflyghund)
     RODENTIA
     Castoridae
S - - - F Castor fiber (svenska,
     finska, lettiska,
     litauiska, estniska och
     polska populationer)     europeisk bäver
- B - N - Castor fiber (populationer
     utanför Sverige, Finland,
     Lettland, Litauen, Estland
     och Polen)
     Cricetidae
- - - N - Cricetus cricetus
     (populationer utanför
     Ungern)            europeisk hamster
- - - - F Cricetus cricetus
     (ungerska populationer)
     Gliridae
S - - N - Muscardinus avellanarius   hasselmus
- - - N - samtliga övriga arter
     sovmöss utom Glis glis
     och Eliomys quercinus     samtliga övriga arter
                    sovmöss utom sjusovare
                    och trädgårdssovare
     Hystricidae
- - - N - Hystrix cristata       vanligt piggsvin
     Microtidae
- B - N - Microtus cabrerae       västlig medelhavssork
                    (spansk sork)
- B P N - Microtus oeconomus arenicola mellansork (underart från
                    Nederländerna)
- B P N - Microtus oeconomus mehelyi  mellansork (underart från
                    Ungern etc.)
- B - N - Microtus tatricus       tatragransork
     Sciuridae
- B P N - Marmota marmota latirostris  alpmurmeldjur (underart
                    från Höga Tatrabergen)
- B P N - Pteromys volans
     (Sciuropterus russicus)    eurasiatisk flygekorre
- B - N - Spermophilus citellus
     (Citellus citellus)      västlig sisel
- B P N - Spermophilus suslicus
     (Citellus suslicus)      pärlsisel
- - - N - Sciurus anomalus       persisk ekorre
                    (kaukasisk ekorre)
     Zapodidae
S - - N - Sicista betulina       buskmus (björkmus)
- B - N - Sicista subtilis       stäppmus (sydlig buskmus)
     CARNIVORA
     Canidae
S B P N - Alopex lagopus (Vulpes
     lagopus)           fjällräv
- - - - F Canis aureus         schakal (guldschakal)
S B P - - Canis lupus (grekiska
     populationer söder om 39:e
     breddgraden; spanska
     populationer söder om Duero;
     alla populationer i övriga
     medlemsstater utom Estland,
     Lettland, Litauen och
     Finland)           varg
S - - N - Canis lupus (finska
     populationer utanför
     renskötselområden;
     grekiska populationer söder
     om 39:e breddgraden;
     spanska populationer söder
     om Duero; alla populationer
     i övriga medlemsstater utom
     Estland, Lettland, Litauen,
     Polen och Slovakien)
- - - - F Canis lupus (finska
     populationer inom
     renskötselområden; grekiska
     populationer norr om 39:e
     breddgraden; spanska
     populationer norr om Duero;
     populationer i Estland,
     Lettland, Litauen, Polen
     och Slovakien)
     Ursidae
S - - N - Ursus arctos         brunbjörn
- B P - - Ursus arctos (populationer
     utanför Sverige, Finland
     och Estland)
     Mustelidae
S B P n - Gulo gulo           järv
S B - N - Lutra lutra          utter
S - - - F Martes martes         skogsmård
- B - N - Mustela eversmanii      stäppiller
- B P N - Mustela lutreola       flodiller
S - - - F Mustela putorius       iller
     Felidae
- - - N - Felis silvestris       vildkatt
S B -  - Lynx lynx (populationer
     utanför Estland, Lettland
     och Finland)         lodjur (lo)
S - - N - Lynx lynx (populationer
     utanför Estland)
- - - - F Lynx lynx (populationer
     i Estland)
- B P N - Lynx pardinus         spansk lo (panterlo)
     Phocidae
S B - - F Halichoerus grypus      gråsäl
- B P N - Monachus monachus       munksäl (havsmunk)
S B - - F Phoca hispida bottnica
     (Pusa hispida bottnica)    bottnisk vikare
- B P N - Phoca hispida saimensis
     (Pusa hispida saimensis)   saimasäl
S B - - F Phoca vitulina        knubbsäl
S - - - F övriga arter sälar

     Viverridae
- - - - F Genetta genetta        europeisk genett
- - - - F Herpestes ichneumon      egyptisk mungo
                    (faraoråtta)
     DUPLICIDENTATA
     Leporidae
S - - - F Lepus timidus         skogshare
     ARTIODACTYLA
     Cervidae
- B P N - Cervus elaphus corsicanus   korsikansk kronhjort
- B - - - Rangifer tarandus fennicus  skogsren
     Bovidae
- B P N - Bison bonasus         visent
- B - N - Capra aegagrus (C. hircus)
     (naturliga populationer)   besoarget (vildget)
- - - - F Capra ibex          alpstenbock
- B P N - Capra pyrenaica pyrenaica   pyreneisk stenbock
- - - - F Capra pyrenaica (övriga
     underarter)          iberisk stenbock
S - - n - Ovibos moschatus       myskoxe
- B - N - Ovis gmelini musimon (O.
     ammon musimon, O. aries
     musimon, O. orientalis
     musimon och O. musimon)
     (naturliga populationer
     på Korsika och Sardinien)   europeisk mufflon
- B - N - Ovis gmelini ophion (O.
     ammon ophion, O. aries
     ophion och O. orientalis
     ophion)            cypriotisk mufflon
- B P N - Rupicapra pyrenaica ornata  abruzzergems
- B - N - Rupicapra rupicapra
     balcanica           balkangems
- B P N - Rupicapra rupicapra tatrica  tatragems
- - - - F Rupicapra rupicapra (övriga
     underarter)          gems
     CETACEA
S B - N - Phocoena phocoena       tumlare
- B - N - Tursiops truncatus      flasknosdelfin
                    (öresvin)
- - - N - övriga arter valar

Reptiler

     CHELONIA (TESTUDINES)
     Testudinidae
- B - N - Testudo graeca        morisk sköldpadda
- B - N - Testudo hermanni       grekisk sköldpadda
- B - N - Testudo marginata       svart landsköldpadda
     Cheloniidae
- B P N - Caretta caretta        oäkta/falsk karettsköldpadda
- B P N - Chelonia mydas        soppsköldpadda
- - - N - Lepidochelys kempii      atlantisk
                    bastardsköldpadda
- - - N - Eretmochelys imbricata    karettsköldpadda
     Dermocelyidae
- - - N - Dermochelys coriacea     havslädersköldpadda
     Emydidae
- B - N - Emys orbicularis       europeisk kärrsköldpadda
- B - N - Mauremys caspica       kaspisk bäcksköldpadda
- B - N - Mauremys leprosa       iberisk bäcksköldpadda
     SAURIA
     Lacertidae
- - - N - Algyroides fitzingeri     dvärgkölödla
- - - N - Algyroides marchi       spansk kölödla
- - - N - Algyroides moreoticus     grekisk kölödla
- - - N - Algyroides nigropunctatus   dalmatisk kölödla
- - - N - Gallotia atlantica      atlantisk kanarieödla
- - - N - Gallotia galloti       blåkindad kanarieödla
- B - N - Gallotia galloti
     insulanagae
- B P N - Gallotia simonyi       jättekanarieödla
- - - N - Gallotia stehlini

S - - N - Lacerta agilis        sandödla
- - - N - Lacerta bedriagae       tyrrensk bergsödla
- B - N - Lacerta bonnali (Lacerta
     monticola)          iberisk bergsödla
- - - N - Lacerta danfordi       anatolisk bergsödla
- - - N - Lacerta dugesi        madeiramurödla
- - - N - Lacerta graeca        grekisk spetshuvudödla
- - - N - Lacerta horvathi       kroatisk bergsödla
- B - N - Lacerta schreiberi      iberisk smaragdödla
- - - N - Lacerta trilineata      jättesmaragdödla
- - - N - Lacerta viridis        smaragdödla
- - - N - Lacerta vivipara pannonica  skogsödla
- - - N - Ophisops elegans       ormögonödla
- - - N - Podarcis erhardii       kykladisk ödla
- - - N - Podarcis filfolensis     maltesisk murödla
- - - N - Podarcis hispanica atrata   spansk murödla
- B - N - Podarcis lilfordi       balearödla
- - - N - Podarcis melisellensis    adriatisk ödla
- - - N - Podarcis milensis       milosödla
- - - N - Podarcis muralis       murödla
- - - N - Podarcis peloponnesiaca    peloponnesisk ödla
- B - N - Podarcis pityusensis     pityusisk murödla
- - -N - Podarcis sicula        ruinödla
- - - N - Podarcis taurica       taurisk ödla
- - - N - Podarcis tiliguerta      tyrrensk murödla
- - - N - Podarcis wagleriana      siciliansk murödla
     Scincidae
- - - N - Ablepharus kitaibelli     johannesödla, -skink
- - - N - Chalcides bedriagai      spansk valsskink
- - - N - Chalcides occidentalis    ögonvalsskink
- - - N - Chalcides ocellatus      fläckig valsskink
- - - N - Chalcides sexlineatus     sexlinjevalsskink
- B - - - Chalcides simonyi

- - - N - Chalcides viridianus     kanarisk valsskink
- - - N - Ophiomorus punctatissimus   ormskink
     Gekkonidae
- - - N - Cyrtopodion kotschyi     egeisk nakenfingergecko
- B - N - Phyllodactylus europaeus   europeisk bladfingergecko
- - - N - Tarentola angustimentalis   kanarisk murgecko
- - - N - Tarentola boettgeri      Boettgers murgecko
- - - N - Tarentola delalandii     teneriffamurgecko
- - - N - Tarentola gomerensis     gomeromurgecko
     Agamidae
- - - N - Stellio stellio        taggsvansagam
     Chamaeleontidae
- - - N - Chamaeleo chamaeleon     vanlig kameleont
     Anguidae
- - - N - Ophisaurus apodus       scheltopusik
     OPHIDIA (SERPENTES)
     Colubridae
- - - N - Coluber caspius        kaspisk bjälksnok
- B P N - Coluber cypriensis

- - - N - Coluber hippocrepis      hästskosnok
- - - N - Coluber jugularis       bjälksnok
- - - N - Coluber laurenti       pilsnok
- - - N - Coluber najadum        Dahls snok, dahlsnok
- - - N - Coluber nummifer       asiatisk racer
- - - N - Coluber viridiflavus     gulgrön pisksnok
S - - N - Coronella austriaca      hasselsnok
- - - N - Eirenis modesta        dvärgsnok
- - - N - Elaphe longissima       eskulapsnok
- B - N - Elaphe quatuorlineata     fyrlinjesnok
- B - N - Elaphe situla         leopardsnok
- - - N - Natrix natrix cetti      sardinsk snok
- - - N - Natrix natrix corsa      korsikansk snok
- B P N - Natrix natrix cypriaca

- - - N - Natrix tessellata       rutsnok
- - - N - Telescopus falax       kattorm
     Viperidae
- - - N - Vipera ammodytes       sandhuggorm
- B P N - Macrovipera schweizeri
     (Vipera lebetina
     schweizeri)          miloshuggorm
- - - N - Vipera seoanni (utom
     spanska populationer)     portugisisk huggorm
- B P N - Vipera ursinii rakosiensis
   - B - N - Vipera ursinii (utom
     Vipera ursiniirakosiensis)  ängshuggorm
- - - N - Vipera xanthina        kusthuggorm
     Boidae
- - - N - Eryx jaculus         europeisk sandboa
Groddjur

     CAUDATA
     Salamandridae
- B - N - Chioglossa lusitanica     guldstrimlig salamander
- - - N - Euproctus asper        pyreneisk bergsalamander
- - - N - Euproctus montanus      korsikansk bergsalamander
- - - N - Euproctus platycephalus    sardinsk bergsalamander
- - - N - Salamandra atra        alpsalamander
- - - N - Salamandra aurorare      gulbandad salamander
- B P - - Salamandra atra aurorare

- - - N - Salamandra lanzai       Lanzas grottsalamander
- B - N - Salamandra luschani
     (Mertensiella luschani)    lykisk salamander
- B - N - Salamandrina terdigata    glasögonsalamander
- B - N - Triturus carnifex       alpin större
                    vattensalamander
S B - N - Triturus cristatus      större vattensalamander
- B - - - Triturus dobrogicus

- - - N - Triturus italicus       italiensk större
                    vattensalamander
- B - N - Triturus karelinii

- - - N - Triturus marmoratus      marmorsalamander
- B - N - Triturus montandoni

     Proteidae
- B P N - Proteus anguinus       europeisk olm
     Plethodontidae
- B - N - Speleomantes ambrosii     emiliansk grottsalamander
- B - N - Speleomantes flavus      olbisk grottsalamander
- B - N - Speleomantes genei      sardinsk grottsalamander
- B - N - Speleomantes imperialis    kejserlig grottsalamander
- - - N - Speleomantes italicus     italiensk grottsalamander
- B - - - Speleomantes strinatii

- B - N - Speleomantes supramontes   östlig grottsalamander
     ANURA
     Discoglossidae
- - - N - Alytes cisternasii      iberisk barnmorskegroda
- B P N - Alytes muletensis       balearisk barnmorskegroda
- - - N - Alytes obstetricans      barnmorskegroda
S B - N - Bombina bombina        klockgroda
- B - N - Bombina variegata       gulbukig klockgroda
- B - N - Discoglossus galganoi     portugisisk skivtungegroda
- B - N - Discoglossus jeanneae     spansk skivtungegroda
- B - N - Discoglossus montalentii   korsikansk skivtungegroda
- - - N - Discoglossus pictus      skivtungegroda
- B - N - Discoglossus sardus      tyrrensk skivtungegroda
     Ranidae
S - - N - Rana arvalis         åkergroda
S - - N - Rana dalmatina        långbensgroda
S - - - F Rana esculenta        ätlig groda
- - - N - Rana graeca          grekisk groda
- - - N - Rana iberica         iberisk groda
- - - N - Rana italica         italiensk groda
- B - N - Rana latastei         italiensk långbensgroda
S - - N - Rana lessonae         gölgroda
- - - - F Rana perezi
   - - - - F Rana ridibunda

S - - - F Rana temporaria        vanlig groda
     Pelobatidae
- - - N - Pelobates cultripes      spansk lökgroda
S - - N - Pelobates fuscus       lökgroda
- B P - - Pelobates fuscus insubricus

- - - N - Pelobates syriacus      östlig lökgroda
     Bufonidae
S - - N - Bufo calamita         stinkpadda
S - - N - Bufo viridis         grönfläckig padda
     Hylidae
S - - N - Hyla arborea         lövgroda
- - - N - Hyla meridionalis       västlig lövgroda
- - - N - Hyla sarda          sardinsk lövgroda
Fiskar

     ACIPENSERIFORMES
     Acipenseridae
- B P N - Acipenser naccarii      adriatisk stör
- B P N - Acipenser sturio       stör
- - - - F samtliga övriga arter

     ATHERINIFORMES
     Cyprinodontidae
- B - - - Alphanius fasciatus
   - B - - - Alphanius iberus

     Valenciidae
- B P N - Valencia hispanica      valenciatandkarp
- B P - - Valencia letourneuxi

     CLUPEIFORMES
     Clupeidae
S B - - F Alosa alosa          majsill
S B - - F Alosa fallax         staksill
- B - - F Alosa (alla övriga arter)

     CYPRINIFORMES
     Cobitidae
- B - - - Cobitis elongata

S B - - - Cobitis taenia (ej finska

     populationer)         nissöga
- B - - - Cobitis triconica

- B - - - Misgurnus fossilis      slampiskare
- B - - - Sabanejewia aurata
   - B - - - Sabanejewia larvata
     (Cobitis larvata och
     Cobitis conspersa)
     Cyprinidae
- B - - - Alburnus albidus (Alburnus
     vulturius)
- B - N - Anaecypris hispanica

S B - - F Aspius aspius (ej finska

     populationer)         asp
- - - - F Aspius aspius (finska
     populationer)
- B - - F Barbus comiza
   - B - - F Barbus meridionalis
   - B - - F Barbus plebejus
   - - - - F Barbus (alla övriga
     arter)
- B - - - Chalcalburnus chalcoides
   - B - - - Chondrostoma genei
   - B - - - Chondrostoma lusitanicum
   - B - - - Chondrostoma polylepsis
     (innehåller C. willkommi)
- B - - - Chondrostoma soetta
   - B - - - Chondrostoma toxostoma
   - B - - - Gobio albipinnatus

- B - - - Gobio Kessleri        kesslersandkrypare
- B - - - Gobio uranoscopus       stenkrypare
- B - - - Iberocypris palaciosi
   - B P - - Ladigesocypris ghigii
   - B - - - Leuciscus lucumonis
   - B - - - Leuciscus souffia

- B - - F Pelecus cultratus       skärkniv
- B - - - Phoxinellus (alla arter)

- B P N - Phoxinus percnurus      sumpelritsa
- B - - - Rhodeus sericeus amarus
   - B - - - Rutilus alburnidoes
   - B - - - Rutilus arcasii
   - - - - F Rutilus friesii
     meidingeri
- B - - - Rutilus frisii meidingeri
   - B - - - Rutilus lemmingii
   - B - - - Rutilus macrolepidotus

- B - - F Rutilus pigus         flickfisk
- B - - - Rutilus rubilio
   - B - - - Sardinius graecus

     PERCIFORMES
     Gobiidae
- B - - - Knipowitschia
     (Padogobius) panizzae
- B - - - Padogobius nigricans
   - B - - - Pomatoschistus canestrini

     Percidae
- B - N - Gymnocephalus baloni
   - B - - F Gymnocephalus schraetzer
   - B - - - Zingel (alla arter utom
     Zingel asper och Zingel
     zingel)
- - - N - Zingel asper
   - - - - F Zingel zingel

     PETROMYZONIFORMES
     Petromyzonidae
- B - - - Eudontomyzon (alla arter)

S - - - F Lampetra fluviatilis     flodnejonöga
- B - - F Lampetra fluviatilis (ej
     svenska och finska
     populationer)         flodnejonöga
- B - - - Lampetra planeri (ej
     svenska, finska och
     estniska populationer)    bäcknejonöga
- B - - F Lethenteron zanandreai
   - B - - - Petromyzon marinus (ej
     svenska popoulationer)    havsnejonöga
     SALMONIFORMES
Coregonidae
   - B P - - Coregonus oxyrhynchus
     (anadroma populationer i
     vissa delar av Nordsjön)   nordsjösik
- - - N - Coregonus oxyrhynchus
     (ej finska populationer)   nordsjösik
S - - - F Coregonus (övriga arter)   sikar, siklöjor
     Salmonidae
- B - - F Hucho hucho (naturliga
     poulationer)         huchen (donaulax)
- B - - - Salmo macrostigma
   - B - - - Salmo marmoratus

S B - - F Salmo salar (endast i

     sötvatten, ej finska
     populationer) lax
- - - - F Salmo salar (endast i
     sötvatten, finska
     populationer)
S - - - F Thymallus thymallus      harr
     Umbridae
- B - - - Umbra krameri         ungersk hundfisk
     SCORPAENIFORMES
     Cottidae
S B - - - Cottus gobio (ej finska
     populationer)         stensimpa
- B - - - Cottus petiti

     SILURIFORMES
     Siluridae
- B - - F Silurus aristotelis      aristotelesmal
Ryggradslösa djur

Leddjur

     ARACHNIDA
     Araneae
- - - N - Macrothele calpeiana

     Pseudoscorpiones
S B - - - Anthrenochernes stellae    hålträdsklokrypare
     CRUSTACEA
     Astacidae / Decapoda
S - - - F Astacus astacus        flodkräfta
- B - - F Austropotamobius pallipes
   - B P - F Austropotamobius torrentium

     Isopoda
- B P N - Armadillidium ghardalamensis

     Scyllaridae
- - - - F Scyllarides latus

     INSECTA
     Coleoptera
S B - - - Agathidium pulchellum     brokig aspmycelbagge
- B - N - Bolbelasmus unicornis

S B - - - Boros schneideri       smal skuggbagge
- B - N - Buprestis splendens      glanspraktbagge
- B - N - Carabus hampei
   - B - N - Carabus hungaricus
   - B P - - Carabus menetriesi pacholei
   - B P N - Carabus olympiae
   - B - N - Carabus variolosus
   - B - N - Carabus zawadszkii

S B - N - Cerambyx cerdo        större ekbock
S B - - - Corticaria planula      brandmögelbagge
S B - N - Cucujus cinnaberinus     cinnoberbagge
- B - N - Dorcadion fulvum cervae
   - B - N - Duvalius gebhardti
   - B - N - Duvalius hungaricus

S B - N - Dytiscus latissimus      bred gulbrämad
                    dykare
S B - N - Graphoderus bilineatus    bred paljettdykare
- B - N - Leptodirus hochenwarti
   - B - - - Limoniscus violaceus

S B - - - Lucanus cervus        ekoxe
- B - - - Macroplea pubipennis

- B - - - Mesosa myops         skäckbock
- B - - - Morimus funerus

S B P N - Osmoderma eremita       läderbagge
- B - - - Oxyporus mannerheimii
   - B - N - Pilemia tigrina

S B P N - Phryganophilus ruficollis   rödhalsad brunbagge
- B - N - Probaticus subrugosus
   - B - N - Propomacrus cypriacus
   - B P N - Pseudogaurotina excellens
   - B - N - Pseudoseriscius cameroni

S B - N - Pytho kolwensis        större barkplattbagge
S B - - - Rhysodes sulcatus       hakbagge
- B P N - Rosalia alpina        alpbock
S B - - - Stephanopachys linearis    slät tallkapuschongbagge
S B - - - Stephanopachys substriatus  grov tallkapuschongbagge
S B - - - Xyletinus tremulicola     aspbarkgnagare
     Hemiptera (Heteroptera)
S B - - - Aradus angularis       spetshörnad barkskinnbagge
     Lepidoptera
S B - - - Agriades glandon aquilo    högnordisk blåvinge
- - - N - Apatura metis
   - B - N - Arytrura musculus
   - B P - - Callimorpha (Euplagia,
     Panaxia) quadripunctaria
- B - N - Catopta thrips
   - B - N - Chondrosoma fiduciaria

S B - - - Clossiana improba       dvärgpärlemorfjäril
S - - N - Coenonympha hero       brun gräsfjäril
- B - N - Coenonympha oedippus     falsk luktgräsfjäril
- B - N - Colias myrmidone
   - B - N - Cucullia mixta
   - B - N - Ortosias (Dioszeghyana)
     schmidtii
- B - N - Erannis ankeraria

- B - N - Erebia calcaria        dyster gråvingad
                    svartgräsfjäril
- B - N - Erebia Christi        schweizisk svartgräsfjäril
- B - - - Erebia medusa polaris     högnordisk gräsfjäril
- - - N - Erebia sudetica        schlesisk svartgräsfjäril
- B - N - Eriogaster catax

S B - - - Euphydryas (Eurodryas,

     Hypodryas) aurinia      väddnätfjäril
- B - N - Glyphipterix loricatella
   - B - N - Gortyna borelii lunata

- - - N - Fabriciana elisa       korsikansk pärlemorfjäril
- B - - F Graellsia isabellae

S B - - - Hesperia comma catena     fjällsilversmygare
S B - N - Hypodryas maturna       asknätfjäril
- B - N - Leptidea morsei        stor skogsvitvinge
- B - N - Lignyoptera fumidaria
   - - - N - Hyles hippophaes

S - - N - Lopinga achine        dårgräsfjäril
- B - N - Lycaena dispar        stor guldvinge
S B - N - Lycaena helle         violett guldvinge
S - - N - Maculinea arion        svartfläckig blåvinge
- B - N - Maculinea nausithous     mörk blodtoppblåvinge
- B - N - Maculinea teleius       blodtoppblåvinge
- B - N - Melanargia arge        italienskt schackbräde
- B P N - Nymphalis vaualbum      aspfuks
- - - N - Papilio alexanor       alexanorfjäril
- B - N - Papilio hospiton       korsikansk makaonfjäril
S - - N - Parnassius apollo       apollofjäril
S - - N - Parnassius mnemosyne     mnemosynefjäril
- B - N - Phyllometra culminaria

- B - N - Plebicula golgus       nevadablåvinge
- B - N - Polymixis rufocincta
     isolata
- B - N - Polyommatus eroides      stor erosblåvinge
- - - N - Proserpinus proserpina

S B - - - Xestia borealis        nordiskt jordfly
- B - - - Xestia brunneopicta      bruntecknat fjällfly
- B P N - Xylomoia strix

- - - N - Zerynthia polyxena      sydlig hålrotsfjäril
     Mantodea
- B - N - Apteromantis aptera

     Odonata
S - - N - Aeshna viridis        grön mosaiktrollslända
- B - - - Coenagrion hylas
   - B - - - Coenagrion mercuriale
   - B - - - Coenagrion ornatum
   - B - N - Cordulegaster heros
   - B - N - Cordulegaster trinacriae

- B - N - Gomphus graslinii       spansk flodtrollslända
S - - N - Leucorrhina albifrons     pudrad kärrtrollslända
S - - N - Leucorrhina caudalis     bred kärrtrollslända
S B - N - Leucorrhina pectoralis    citronfläckad
                    kärrtrollslända
- B - N - Lindenia tetraphylla
   - B - N - Macromia splendens

S B - N - Ophiogomphus cecilia     grön flodtrollslända
- B - N - Oxygastra curtisii
   - - - N - Stylurus flavipes
   - - - N - Sympecma braueri

     Orthoptera
- B - N - Baetica ustulata
   - B - N - Brachytrupes megacephalus
   - B - N - Isophya costata
   - B - N - Isophya stysi
   - B - N - Myrmecophilus baronii
   - B - N - Odontopodisma rubripes
   - B - N - Paracaloptenus caloptenoides
   - B - N - Pholidoptera transsylvanica
   - - - N - Saga pedo
   - B - N - Stenobothrus
     (Stenobothrodes) eurasius
Blötdjur

     BIVALVIA
     Anisomyaria
- - - N - Lithophaga lithophaga
   - - - N - Pinna nobilis

     Unionoida
- - - N - Margaritifera auricularia
   - B - - F Margaritifera durrovensis
     (Margaritifera
     margaritifera)
S B - - F Margaritifera margaritifera  flodpärlmussla
- - - - F Microcondylaea compressa

S B - N - Unio crassus         tjockskalig målarmussla
- - - - F Unio elongatulus

     Dreissenidae
- B - N - Congeria kusceri

     ECHINODERMATA
     Echinoidea
- - - N - Centrostephanus longispinus

     GASTROPODA
     Prosobranchia
- - - N - Patella feruginea
   - - - N - Theodoxus prevostianus

     Stylommatophora
S B - N - Anisus vorticulus       sirlig skivsnäcka
- B - N - Caseolus calculus
   - B - N - Caseolus commixta
   - B - N - Caseolus sphaerula
   - B - N - Chilostoma banaticum
   - B - N - Discula leacockiana
   - B - N - Discula tabellata
   - - - N - Discula testudinalis
   - - - N - Discula turricula
   - - - N - Discus defloratus
   - B - N - Discus guerinianus
   - B - N - Elona quimperiana
   - B - N - Geomalacus maculosus
   - B - N - Geomitra moniziana
   - B - N - Gibbula nivosa
   - B P - - Helicopsis striata
     austriaca
S - - - F Helix pomatia         vinbergssnäcka
- B - N - Hygromia kovacsi
   - B - N - Idiomela (Helix)
     subplicata
- B - N - Lampedusa imitatrix
   - B P N - Lampedusa melitensis
   - B - N - Leiostyla abbreviata
   - B - N - Leiostyla cassida
   - B - N - Leiostyla corneocostata
   - B - N - Leiostyla gibba
   - B - N - Leiostyla lamellosa
   - B P N - Paladilhia hungarica
   - B - N - Sadleriana pannonica
   - B - N - Theodoxus transversalis

S B - - - Vertigo angustior       smalgrynsnäcka
S B - - - Vertigo genesii        otandad grynsnäcka
S B - - - Vertigo geyeri        kalkkärrgrynsnäcka
S B - - - Vertigo moulinsiana      större grynsnäcka
     Coelenterata
     CNIDARIA
- - - - F Corallium rubrum

     Annelida
     HIRUDINOIDEA -
     ARHYNCHOBDELLAE
     Hirudinidae
S - - - F Hirudo medicinalis      blodigel
VÄXTER

Alger

     Corallinaceae
- - - - F - Lithothamnium coralloides.
      Crouan frat.
- - - - F - Phymatholithon calcareum
      (Poll.) Adey & McKibbin
Lavar

      Cladoniaceae
S - - - F - Cladonia L. subgenus
      Cladina (Nyl.) Vain     renlavar
Mossor
   - B - - - - Bruchia vogesiaca
      Schwaegr.
S B - - - - Bryhnia novae-angliae
      (Sull & Lesq.) Grout    brynia
- B P - - - Bryoerythrophyllium
      campylocarpum (C. Müll.)
      Crum. (Bryoerythrophyllium
      machadoanum (Sergio) M.O.
      Hill
S B - - - - Buxbaumia viridis (Moug.)
      Moug. & Nestl.       grön sköldmossa
S B - - - - Cephalozia macounii
      (Aust.) Aust.        vedtrådmossa
S B - - - - Cynodontium suecicum (H.
      Arn. & C. Jens.) I. Hag.  nordisk klipptuss
S B - - - - Dichelyma capillaceum
      (Dicks) Myr.        hårklomossa
S B - - - - Dicranum viride (Sull. &
      Lesq.) Lindb.        stamkvastmossa
- B - - - - Distichophyllum carinatum
      Dix. & Nich.
S B - - - - Drepanocladus
      (Hamatocaulis) vernicosus
      (Mitt.) Warnst.       käppkrokmossa
- B P - - M Echinodium spinosum
      (Mitt.) Jur.
S B - - - - Encalypta mutica (I.
      Hagen)           trubbklockmossa
S B - - - - Hamatocaulis lapponicus
      (Norrl.) Hedenäs      taigakrokmossa
S B - - - - Herzogiella turfacea
      (Lindb.) I. Wats.      platt spretmossa
S B - - - - Hygrohypnum montanum
      (Lindb.) Broth.       späd bäckmossa
- B - - - - Jungermannia handelii
      (Schiffn.) Amak.
- - - - F - Leucobryum glaucum
      (Hedw.) Ångstr.
- B - - - - Mannia triandra
      (Scop.) Grolle
- B P - - - Marsupella profunda
      Lindb.
S B - - - - Meesia longiseta Hedw.   långskaftad svanmossa
- B - - - - Nothothylas orbicularis
      (Schwein.) Sull.
- B - - - - Ochyraea tatrensis Vana

S B - - - - Orthothecium lapponicum

      (Schimp.) C. Hartm.     lappglansmossa
S B - - - - Orthotrichum rogeri Brid.  gotländsk hättemossa
- B - - - - Petalophyllum ralfsii
      (Wils.) Nees & Gott.
- B - - - - Plagiomnium drummondii
      (Bruch & Schimp.) T. Kop.
- B - - - - Riccia breidleri Jur.
   - B - - - - Riella helicophylla
      (Bory & Mont.) Mont.
S B - - - - Scapania massalongi
      (K. Müll.) K. Müll.     mikroskapania
S - - - F - Sphagnum L (alla arter
      utom Sphagnum pylaisii
      Brid.)           vitmossor
- B - - - - Sphagnum pylaisii Brid.
   - B - - - - Tayloria rudolphiana
      (Garov) B. & S.
- B P - - M Thamnobryum fernandesii
      Sergio
S B - - - - Tortella rigens (N.
      Alberts)          styv kalkmossa
Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

      Aspleniaceae
- - - N - - Asplenium hemionitis L.
   - B - N - - Asplenium jahandiezii
      (Litard.) Rouy
S B - N - - Rouy Asplenium
      adulterinum Milde      brunbräken
      Blechnaceae
- B - N - - Woodwardia radicans
      (L.) Sm.
      Dicksoniaceae
- B - N - - Culcita macrocarpa C.
      Presl
      Dryopteridaceae
S B - N - - Diplazium sibiricum
      (Turcz. ex Kunze) Kurata  ryssbräken
- B P N - - Dryopteris corleyi
      Fraser-Jenk.
- B - N - - Dryopteris fragans (L.)
      Schott
- B P N - M Polystichum drepanum
      (Sw.) C. Presl.
      Hymenophyllaceae
- B - N - M Hymenophyllum maderensis
      Gibby & Lovis
- B - N - - Trichomanes speciosum
      Willd.
      Isoetaceae
- B - N - M Isoetes azorica Durieu &
      Paiva ex Milde
- B - N - - Isoetes boryana Durieu
   - B - N - - Isoetes malinverniana
      Ces. & De Not.
      Lycopodiaceae
S - - - F - Lycopodium (alla arter)   lumrar
      Marsileaceae
- B P N - M Marsilea azorica Launert
      & Paiva
- B - N - - Marsilea batardae Launert
   - B - N - - Marsilea quadrifolia L.
   - B - N - - Marsilea strigosa Willd.

      Ophioglossaceae
S B - N - - Botrychium simplex Hitchc. dvärgblåsbräken
   - B - N - - Ophioglossum polyphyllum
      A. Braun
Barrväxter (gymnospermer)

      Pinaceae
- B P N - - Abies nebrodensis
      (Lojac.) Mattei
Blomväxter (angiospermer)

      Agavaceae
- - - N - - Dracaena draco (L.) L.

      Alismataceae
S B P N - - Alisma wahlenbergii
      (Holmberg) Juz.       småsvalting
- B - N - - Caldesia parnassifolia
      (L) Parl.
S B - N - - Luronium natans (L) Raf.  flytsvalting
      Amaryllidaceae
- - - - F - Galanthus nivalis L.
   - B - N - - Leucojum nicaeense Ard.
   - B - N - - Narcissus asturiensis
      (Jordan) Pugsley
- - - - F - Narcissus bulbocodium L.
   - B - N - - Narcissus calcicola
      Mendonça
- B - N - - Narcissus cyclamineus
      DC.
- B - N - - Narcissus fernandesii G.
      Pedro
- B - N - - Narcissus humilis (Cav.)
      Traub
- - - - F - Narcissus juncifolius
      Lagasca
- - - N - - Narcissus longispathus
      Pugsley
- B P N - - Narcissus nevadensis
      Pugsley
- B - N - - Narcissus pseudonarcissus
      L. subsp. Nobilis (Haw.)
      A. Fernandes
- B - N - - Narcissus scaberulus
      Henriq.
- - - N - - Narcissus triandrus L.
   - B - N - - Narcissus triandrus L.
      subsp. Capax (Salisb.)
      D. A. Webb.
- B - N - - Narcissus viridiflorus
      Schousboe
      Apiaceae / Umbelliferae
- B - N - M Ammi trifoliatum (H. C.
      Watson) Trelease
- B P N - - Angelica heterocarpa
      Lloyd
- B - N - - Angelica palustris
      (Besser) Hoffm.
- B P N - - Apium bermejoi Llorens
   - B - N - - Apium repens (Jacq.) Lag.
   - B - N - - Athamanta cortiana
      Ferrarini
- - - N - - Bunium brevifolium Lowe
   - B P N - - Bupleurum capillare
      Boiss. & Heldr.
- B - N - M Bupleurum handiense
      (Bolle) Kunkel
- B P N - - Bupleurum kakiskalae
      Greuter
- B - N - M Chaerophyllum azoricum
      Trelease
- B - N - - Eryngium alpinum L.
   - B P N - - Eryngium viviparum Gay
   - B P N - - Ferula sadleriana Lebed.
   - B - N - M Ferula latipinna Santos
   - B - N - - Hladnikia pastinacifolia
      Reichenb.
- B P N - - Laserpitium longiradium
      Boiss.
- B - N - M Melanoselinum decipiens
      (Schrader & Wendl.) Hoffm.
- B - N - M Monizia edulis Lowe
   - B P N - - Naufraga balearica
      Constans & Cannon
- B P N - - Oenanthe conioides Lange
   - B - N - M Oenanthe divaricata (R.
      Br.) Mabb.
- B - N - - Petagnia saniculifolia
      Guss.
- B - N - - Rouya polygama (Desf.)
      Coincy
- B - N - M Sanicula azorica Guthnick
      ex Seub.
- B P N - - Seseli intricatum Boiss.
   - B - N - - Seseli leucospermum Waldst.
      et Kit
- B - N - - Thorella verticillatinundata
      (Thore) Briq.
      Araceceae / Palmae
- B - N - - Phoenix theophrasti Greuter

      Asclepiadaceae
- B - N - M Caralluma burchardii N. E.
      Brown
- B P N - M Ceropegia chrysantha Svent.
   - B - N - - Vincetoxicum pannonicum
      (Borhidi) Holub
      Asteraceae / Compositae
- B - N - M Andryala crithmifolia Ait.
   - B P N - - Anthemis glaberrima
      (Rech. f.) Greuter
- B P N - M Argyranthemum lidii
      Humphries
- - - N - - Argyranthemum pinnatifidum
      (L. f.) Lowe subsp.
      succulentum C.J. Humphries
- B - N - M Argyranthemum
      thalassophylum (Svent.)
      Hump.
- B - N - M Argyranthemum winterii
      (Svent.) Humphries
S - - - F - Arnica montana L.      slåttergubbe
S B - N - - Artemisia campestris L.
      subsp. bottnica A.N.
      Lundström ex Kindb.     bottenviksmalört
- - - - F - Artemisia eriantha Ten
   - - - - F - Artemisia genipi Weber
   - B P N - - Artemisia granatensis
      Boiss.
- B P N - - Artemisia laciniata
      Willd.
S B - N - - Artemisia oelandica
      (Besser) Komaror      alvarmalört
- B P N - - Artemisia pancicii
      (Janka) Ronn.
- B P N - - Aster pyrenaeus Desf.
      ex DC.
- B P N - - Aster sorrentinii (Tod)
      Lojac.
- B P N - M Atractylis arbuscula
      Svent. & Michaelis
- B - N - M Atractylis preauxiana
      Schultz.
- B - N - M Calendula maderensis DC.
   - B - N - - Carlina onopordifolia
      Besser
- B P N - - Carduus myriacanthus
      Salzm. ex DC.
- B P N - - Centaurea alba L. subsp.
      heldreichii (Halacsy)
      Dostal
- B P N - - Centaurea alba L. subsp.
      princeps (Boiss. & Heldr.)
      Gugler
- B P N - - Centaurea akamantis
      T.Georgiadis &
      G.Chatzikyriakou
- B P N - - Centaurea attica Nyman
      subsp. megarensis (Halacsy
      & Hayek) Dostal
- B P N - - Centaurea balearica J.D.
      Rodriguez
- B P N - - Centaurea borjae
      Valdes-Berm. & Rivas Goday
- B P N - - Centaurea citricolor Font
      Quer
- B - N - - Centaurea corymbosa Pourret
   - B - N - - Centaurea gadorensis
      G.Blanca
- B P N - - Centaurea horrida Badaro
   - B P N - - Centaurea kalambakensis
      Freyn & Sint
- B - N - - Centaurea kartschiana
      Scop.
- B P N - - Centaurea lactiflora
      Halacsy
- B - N - - Centaurea micrantha
      Hoffmans. & Link subsp.
      herminii (Rouy) Dostál
- B P N - - Centaurea niederi Heldr.
   - B P N - - Centaurea peucedanifolia
      Boiss. & Orph.
- B P N - - Centaurea pinnata Pau
   - B - N - - Centaurea pulvinata
      (G.Blanca) G.Blanca
- B - N - - Centaurea rothmalerana
      (Arènes) Dostál
- B - N - - Centaurea vicentina Mariz
   - B - N - M Cheirolophus duranii
      (Burchard) Holub
- B - N - M Cheirolophus ghomerytus
      (Svent.) Holub
- B - N - M Cheirolophus junonianus
      (Svent.) Holub
- B - N - M Cheirolophus massonianus
      (Lowe) Hansen & Sund.
- B - N - - Cirsium brachycephalum
      Juratzka
- B - N - M Cirsium latifolium Lowe
   - B P N - - Crepis crocifolia Boiss.
      & Heldr.
- B - N - - Crepis granatensis
      (Willk.) B.Blanca & M.
      Cueto
- B - N - - Crepsis pusilla (Sommier)
      Merxmüller
- B - N - - Crepis tectorum L. subsp.
      nigrescens
- - - - F - Doronicum plantagineum L.
      subsp. tournefortii (Rouy)
      P. Cout.
- B - N - - Erigeron frigidus Boiss.
      ex DC.
- B - N - M Helichrysum gossypinum
      Webb
- B - N - M Helichrysum monogynum
      Burtt & Sund.
- - - N - - Helichrysum sibthorpii
      Rouy
- B P N - - Helichrysum melitense
      (Pignatti) Brullo et al
- B - N - - Hymenostemma pseudanthemis
      (Kunze) Willd.
- B - N - - Hyoseris frutescens Brullo
      et Pavone
- B - N - M Hypochoeris oligocephala
      (Svent. & Bramw.) Lack
- B P N - - Jurinea cyanoides (L.)
      Reichenb.
- B P N - - Jurinea fontqueri Cuatrec.
   - B P N - M Lactuca watsoniana Trel.
   - B P N - - Lamyropsis microcephala
      (Moris) Dittrich & Greuter
- B - N - - Leontodon microcephalus
      (Boiss. ex DC.) Boiss.
- B - N - - Leontodon boryi Boiss.
   - B P N - - Leontodon siculus (Guss.)
      Finch & Sell
- B - N - - Leuzea longifolia
      Hoffmanns. & Link
- - - - F - Leuzea rhaponticoides
      Graells
- B - N - - Ligularia sibirica (L.)
      Cass.
- B P N - M Onopordum nogalesii Svent.
   - B P N - M Onorpordum carduelinum
      Bolle
- B P N - - Palaeocyanus crassifolius
      (Bertoloni) Dostal
- B P N - M Pericallis hadrosoma
      (Svent.) B. Nord
- B - N - M Phagnalon benettii Lowe
   - - - N - - Picris willkommii (Schultz
      Bip.) Nyman
- - - N - - Santolina elegans Boiss.
      ex DC.
- B - N - - Santolina impressa
      Hoffmanns. & Link
- B - N - - Santolina semidentata
      Hoffmans. & Link
- B - N - - Saussurea alpina subsp.
      esthonica (Baer ex Rupr)
      Kupffer
- - - N - - Senecio caespitosus Brot.
   - B P N - - Senecio elodes Boiss. ex
      DC.
S B - N - - Senecio jacobaea L. subsp.
      gotlandicus (Neuman)
      Sterner           alvarstånds
- - - N - - Senecio lagascanus DC.
      subsp. lusitanicus (P.
      Cout.) Pinto da Silva
- B - N - - Senecio nevadensis
      Boiss. & Reuter
- B P N - - Serratula lycopifolia
      (Vill.) A.Kern
- B - N - M Stemmacantha cynaroides
      (Chr. Son. in Buch) Ditt
- B - N - M Sventenia bupleuroides
      Font Quer
- B P N - M Tanacetum ptarmiciflorum
      Webb & Berth
- B - N - - Tephroseris longifolia
      (Jacq.) Griseb et Schenk
      subsp. moravica
- - - N - - Wagenitzia lancifolia
      (Sieber ex Sprengel)
      Dostál
      Berberidaceae
- - - N - - Berberis madarensis Lowe

      Boraginaceae
- B P N - - Anchusa crispa Viv.
   - B - N - M Echium candicans L. fil.
   - B P N - M Echium gentianoides Webb
      & Coincy
- B - N - - Echium russicum
      J.F.Gemlin         rysk snokört
- B P N - - Lithodora nitida (H.
      Ern) R. Fernandes
- B - N - M Myosotis azorica H. C.
      Watson
- B - N - - Myosotis lusitanica
      Schuster
- B - N - M Myosotis maritima
      Hochst. in Seub.
- B - N - - Myosotis rehsteineri
      Wartm.
- B - N - - Myosotis retusifolia
      R. Afonso
- B - N - - Omphalodes kuzinskyanae
      Willk.
- B P N - - Omphalodes littoralis
      Lehm
- B P N - - Onosma tornensis Javorka
   - B - N - - Solenanthus albanicus
      (Degen & al.) Degen &
      Baldacci
- B P N - - Symphytum cycladense
      Pawl.
      Brassicaceae / Cruciferae
- - - - F - Alyssum pintadasilvae
      Dudley.
- B - N - - Alyssum pyrenaicum
      Lapeyr.
- B P N - - Arabis kennedyae Meikle
   - B - N - - Arabis sadina (Samp.) P.
      Cout.
- B - N - - Arabis scopoliana Boiss
   - B P N - - Biscutella neustriaca
      Bonnet
- B - N - - Biscutella vincentina
      (Samp.) Rothm.
- B - N - - Boleum asperum (Pers.)
      Desvaux
- B - N - - Brassica glabrescens
      Poldini
- B - N - - Brassica hilarionis Post
   - B - N - - Brassica insularis Moris
   - B P N - - Brassica macrocarpa Guss.

S B - N - - Braya linearis Rouy     fjällkrassing
- B P N - - Cochlearia polonica
      E.Fröhlich
- B P N - - Cochlearia tatrae Borbas
   - B P N - - Coincya rupestris Rouy
   - B P N - - Coronopus navasii Pau
   - B - N - - Crambe tataria Sebeok
   - B P N - M Crambe arborea Webb ex
      Christ
- B - N - M Crambe laevigata DC.
      ex Christ
- B P N - M Crambe sventenii R.
      Petters ex Bramwell &
      Sund.
- B - N - - Diplotaxis ibicensis
      (Paul) Gomez-Campo
- B P N - - Diplotaxis siettiana
      Maire
- B - N - - Diplotaxis vicentina (P.
      Cout.) Rothm.
S B - N - - Draba cacuminum Elis
      Ekman            blockhavsdraba
- B - N - - Draba cinerea Adams
   - B - N - - Erucastrum palustre
      (Pirona) Vis.
- B P N - - Erysimum pieninicum
      (Zapal.) Pawl.
- B P N - - Iberis arbuscula
      Runemark
- B - N - - Iberis procumbens Lange
      subsp. microcarpa Franco
      & Pinto da Silva
- B P N - - Jonopsidium acaule
      (Desf.) Reichenb.
- B - N - - Jonopsidium savianum
      (Caruel) Ball ex Arcang.
- - - - F - Malcolmia lacera (L.)
      DC. subsp. graccilima
      (Samp.) Franco
- - - - F - Murbeckellia pinnatifida
      (Lam.) Rothm. subsp.
      herminii (Rivas-Martinez)
      Greuter & Burdet
- - - N - - Murbeckiella sousae
      Rothm.
- B P N - M Parolinia schizogynoides
      Svent.
- B - N - - Rhynchosinapis
      erucastrum (L.) Dandy ex
      Clapham subsp. cintrana
      (Coutinho) Franco & P.
      Silva [Coincya cintrana
      (P. Cout.) Pinto da
      Silva]
- B - N - M Sinapidendron rupestre
      (Ait.) Lowe
- B - N - - Sisymbrium
      cavanillesianum Valdes &
      Castroviejo
S B - N - - Sisymbrium supinum L.    kalkkrassing
- B - N - - Thlaspi jankae A.Kern.

      Campanulaceae
- B - N - - Adenophora lilifolia
      (L.) Ledeb.         kragklocka
- B - N - - Asyneuma giganteum
      (Boiss.) Bornm.
- B P N - M Azorina vidalii (H. C.
      Watson) Feer
- B P N - - Campanula bohemica
      Hruby
- B P N - - Campanula gelida
      Kovanda
- - - N - - Campanula morettiana
      Reichenb.
- B P N - - Campanula sabatia De
      Not.
- B P N - - Campanula serrata (Kit.)
      Hendrych
- B - N - - Campanula zoysii Wulfen
   - B - N - - Jasione crispa (Pourret)
      Samp. subsp. serpentinica
      Pinto da Silva
- B - N - - Jasione lusitanica A. DC.
   - B - N - M Musschia aurea (L. f.)
      DC.
- B P N - M Musschia wollastonii
      Lowe
- - - N - - Physoplexis comosa (L.)
      Schur.
      Caprifoliaceae
- B P N - M Sambucus palmensis Link

      Caryophyllaceae
- B - N - - Arenaria ciliata L. ssp.
      pseudofrigida Ostenf. &
      O.C. Dahl
S B - N - - Arenaria humifusa
      Wahlenberg         grusnarv
- B P N - - Arenaria nevadensis
      Boiss. & Reuter
- B - N - - Arenaria provincialis
      Chater & Halliday
- B P N - - Cerastium alsinifolium
      Tausch
- B - N - - Cerastium dinaricum
      G.Back & Szysz.
S B - N - - Dianthus arenarius L.
      subsp. arenarius      sandnejlika
- B P N - - Dianthus arenarius
      subsp. bohemicus (Novak)
      O.Schwarz
- B - N - - Dianthus cintranus
      Boiss. & Reuter subsp.
      cintranus Boiss. & Reuter
- B P N - - Dianthus diutinus Kit.
   - B P N - - Dianthus lumnitzeri
      Wiesb.
- B - N - - Dianthus marizii (Samp.)
      Samp.
- B P N - - Dianthus moravicus
      Kovanda
- B P N - - Dianthus nitidus Waldst.
      et Kit
- B - N - - Dianthus plumarius
      subsp. regis-stephani
      (Rapcs.) Baksay
- B - N - - Dianthus rupicola Biv.
   - B P N - - Gypsophila papillosa P.
      Porta
- B - N - - Herniaria algarvica
      Chaudhri
- B P N - - Herniaria latifolia
      Lapeyr. subsp.
      litardierei Gamis
- B - N - - Herniaria lusitanica
      (Chaudhri) subsp.
      berlengiana Chaudhri
- B - N - - Herniaria maritima Link
   - B P N - - Minuartia smejkalii
      Dvorakova
- - - N - - Moehringia fontqueri Pau

S B - N - - Moehringia lateriflora

      (L.) Fenzl.         ryssnarv
- B - N - - Moehringia tommasinii
      Marches.
- B - N - - Moehringia villosa
      (Wulfen) Fenzl.

   - B - N - - Petrocoptis grandiflora
      Rothm.
- B - N - - Petrocoptis montsicciana
      O. Bolos & Rivas Mart.
- B - N - - Petrocoptis pseudoviscosa
      Fernandez Casas
S B - N - - Silene furcata Rafin.
      subsp. angustiflora
      (Rupr.) Walters       polarblära
- B P N - - Silene hicesiae Brullo &
      Signorello
- B - N - - Silene hifacensis Rouy
      ex Willk.
- B P N - - Silene holzmanii Heldr.
      ex Boiss.
- B - N - - Silene longicilia
      (Brot.) Otth.
- B - N - - Silene mariana Pau
   - B P N - - Silene orphanidis Boiss.
   - B P N - - Silene rothmaleri Pinto
      da Silva
- B P N - - Silene velutina Pourret
      ex Loisel.
- B - N - M Spergularia azorica
      (Kindb.) Lebel
      Celastraceae
- B - N - M Maytenus umbellata (R.
      Br.) Mabb.
      Chenopodiaceae
- B P N - - Bassia (Kochia) saxicola
      (Guss.) A.J.Scott
- B - N - M Beta patula Ait.
   - B P N - - Cremnophyton lanfrancoi
      Brullo et Pavone
- B P N - - Salicornia veneta
      Pignatti & Lausi
      Cistaceae
- B - N - M Cistus chinamadensis
      Banares & Romero
- B - N - - Cistus palhinhae Ingram
   - B - N - - Halimium verticillatum
      (Brot.) Sennen
- B - N - - Helianthemum alypoides
      Losa & Rivas Goday
- B P N - M Helianthemum
      bystropogophyllum Svent.
- B - N - - Helianthemum caput-felis
      Boiss.
- B P N - - Tuberaria major (Willk.)
      Pinto da Silva & Rozeira
      Convolvulaceae
- B P N - - Convolvolus argyrothamnus
      Greuter
- B P N - M Convolvolus caput-medusae
      Lowe
- B P N - - Convolvolus fernandesii
      Pinto da Silva & Teles
- B P N - M Convolvolus lopez-socasii
      Svent.
- B P N - M Convolvolus massinii A.
      Dietr.
      Crassulaceae
- B - N - M Aeonium gomeraense
      Praeger
- B - N - M Aeonium saundersii Bolle
   - B - N - M Aichryson dumosum (Lowe)
      Praeg.
- B - N - M Monanthes wildpretii
      Banares & Scholz
- B - N - M Sedum brissemoretii
      Raymond-Hamet
      Cyperaceae
S B - N - - Carex holostoma Drejer   kolstarr
- B - N - M Carex malato-belizii
      Raymond
- B P N - - Carex panormitana Guss.
   - B - N - - Eleocharis carniolica
      Koch
      Dioscoreaceae
- B P N - - Bordera chouardii
      (Gaussen) Heslot
      Dipsacaceae
- B - N - M Scabiosa nitens Roemer
      & J. A. Schultes
      Droseraceae
- B - N - - Aldrovanda vesiculosa L.

      Elatinaceae
- B - N - - Elatine gussonei
      (Sommier) Brullo et al
      Ericaceae
- B - N - M Erica scoparia L. subsp.
      azorica (Hochst.) D. A.
      Webb
- B - N - - Rhododendron luteum Sweet

      Euphorbiaceae
- B P N - M Euphorbia handiensis
      Burchard
- B - N - M Euphorbia lambii Svent.
   - B P N - - Euphorbia margalidiana
      Kuhbier & Lewejohann
- - - N - - Euphorbia nevadensis
      Boiss. & Reuter
- B - N - M Euphorbia stygiana H. C.
      Watson
- B - N - - Euphorbia transtagana
      Boiss.
      Fabaceae / Leguminosae
- B P N - M Anagyris latifolia
      Brouss. ex Willd.
- B - N - - Anthyllis hystrix
      Cardona, Contandr. & E.
      Sierra
- B - N - M Anthyllis lemanniana Lowe
   - - - - F - Anthyllis lusitanica
      Cullen & Pinto da Silva
- B P N - - Astragalus algarbiensis
      Coss. ex Bunge
- B P N - - Astragalus aquilanus
      Anzalone
- B - N - - Astragalus centralpinus
      Braun-Blanquet
- B P N - - Astragalus macrocarpus
      DC. subsp. lefkarensis
- B P N - - Astragalus maritimus
      Moris
- B - N - - Astragalus tremolsianus
      Pau
- B P N - - Astragalus verrucosus
      Moris
- B P N - - Cytisus aeolicus Guss.
      ex Lindl.
- - - - F - Dorycnium pentaphyllum
      Scop. subsp. transmontana
      Franco
- B P N - M Dorycnium spectabile
      Webb & Berthel
- B - N - - Genista dorycnifolia
      Font Quer
- B - N - - Genista holopetala
      (Fleischm. ex Koch)
      Baldacci
- B P N - M Lotus azoricus P. W. Ball
   - B - N - M Lotus callis-viridis D.
      Bramwell & D.H. Davis
- B P N - M Lotus kunkelii (E. Chueca)
      D. Bramwell & al.
- B - N - - Meliotus segetalis (Brot.)
      Ser. subsp. fallax Franco
- B P N - - Ononis hackelii Lange
   - B P N - M Teline rosmarinifolia Webb
      & Berthel
- B P N - M Teline salsoloides Arco &
      Acebes.
- B - N - - Trifolium saxatile All.
   - - - - F - Uvex densus Welw. ex Webb.
   - B P N - - Vicia bifoliolata J.D.
      Rodriguez
- B - N - M Vicia dennesiana H. C.
      Watson
      Gentianaceae
- B P N - - Centaurium rigualii Esteve
   - B P N - - Centaurium somedanum Lainz
   - B - N - - Gentiana ligustica R. de
      Vilm. & Chopinet
- - - - F - Gentiana lutea L.
   - B - N - - Gentianella anglica
      (Pugsley) E.F. Warburg
- B P N - - Gentianella bohemica
      Skalicky
      Geraniaceae
- B P N - - Erodium astragaloides
      Boiss. & Reuter
- B - N - - Erodium paularense
      Fernandez-Gonzalez & Izco
- B P N - - Erodium rupicola Boiss.
   - B P N - M Geranium maderense P. F.
      Yeo
      Gesneriaceae
- - - N - - Jankaea heldreichii
      (Boiss.) Boiss.
- - - N - - Ramonda serbica Pancic

      Globulariaceae
- B P N - M Globularia ascanii D.
      Bramwell & Kunkel
- B P N - M Globularia sarcophylla
      Svent.
- B P N - - Globularia stygia Orph. ex
      Boiss.
      Gramineae
- B - N - M Deschampsia maderensis
      (Haeck. & Born.) Buschm.
- B - N - M Phalaris maderensis
      (Menezes) Menezes
      Grossulariaceae
- B P N - - Ribes sardoum Martelli

      Hippuridaceae
S B - N - - Hippuris tetraphylla L.
      Fil.            ishavshästsvans
      Hypericaceae
- B P N - - Hypericum aciferum
      (Greuter) N.K.B. Robson
      Iridaceae
- B - N - - Crocus cyprius Boiss. et
      Kotschy
- - - N - - Crocus etruscus Parl.
   - B - N - - Crocus hartmannianus
      Holmboe
- B - N - - Gladiolus palustris Gaud.  kärrsabellilja
- B - N - - Iris aphylla L. subsp.
      hungarica Hegi
- - - N - - Iris boissieri Henriq.
   - B - N - - Iris humilis Georgi. subsp.
      arenaria (Waldst. et Kit)
      A.et D.Löve
- - - - F - Iris lusitanica Ker-Gawler
   - - - N - - Iris marisca Ricci &
      Colasante
      Juncaceae
- B - N - - Juncus valvatus Link

S B - N - - Luzula arctica Blytt    snöfryle
      Lamiaceae / Labiatae
- B - N - - Dracocephalum austriacum
      L.
- B P N - - Micromeria taygetea P. H.
      Davis
- B - N - - Nepeta dirphya (Boiss.)
      Heldr. ex Halacsy
- B P N - - Nepeta sphaciotica P. H.
      Davis
- B - N - - Origanum dictamnus L.
   - B - N - - Phlomis brevibracteata
      Turril
- B - N - - Phlomis cypria Post
   - B - N - - Salvia veneris Hedge
   - - - N - - Rosmarinus tomentosus
      Huber-Morath & Maire
- B - N - - Sideritis cypria Post
   - B P N - M Sideritis cystosiphon
      Svent.
- B P N - M Sideritis discolor (Webb
      ex de Noe) Bolle
- B - N - - Sideritis incana subsp.
      glauca (Cav.) Malagarriga
- B - N - M Sideritis infernalis Bolle
   - B - N - - Sideritis javalambrensis
      Pau
- B - N - M Sideritis marmorea Bolle
   - B - N - - Sideritis serrata Cav. ex
      Lag.
- B - N - M Teucrium abutiloides L'Hér.
   - B - N - M Teucrium betonicum L'Hér.
   - - - N - - Teucrium charidemi Sandwith
   - B - N - - Teucrium lepicephalum Pau
   - - - - F - Teucrium salviastrum
      Schreber subsp. salviastrum
      Schreber
- B - N - - Teucrium turredanum Losa &
      Rivas Goday
- B P N - - Thymus camphoratus
      Hoffmans. & Link
- - - N - - Thymus capitellatus
      Hoffmans. & Link
- B - N - - Thymus carnosus Boiss.
   - B P N - - Thymus lotocephalus G.
      López & R. Morales
      (Thymus cephalotos L.)
- - - N - - Thymus villosus L. subsp.
      villosus L.
      Lentibulariaceae
- B P N - - Pinguicula crystalline Sm.
   - B - N - - Pinguicula nevadensis
      (Lindb.) Casper
      Liliaceae
- B - N - - Allium grosii Font Quer
   - - - N - - Androcymbium europeum
      (Lange) K. Richter
- B P N - M Androcymbium psammophilum
      Svent.
- B P N - - Androcymbium rechingeri
      Greuter
- B P N - - Asphodelus bento-rainhae
      P. Silva
- - - N - - Bellavalia hackelli Freyn
   - B P N - - Chionodoxa lochiae Meikle
      in Kew Bull.
- B - N - - Colchicum arenarium Waldst.
      et Kit.
- - - N - - Colchicum corsicum Baker
   - - - N - - Colchicum cousturieri
      Greuter
- - - N - - Fritillaria conica Rix
   - - - N - - Fritillaria drenovskiii
      Dogen & Stoy
- - - N - - Fritillaria gussichiae
      (Degen & Doerfler) Rix
- - - N - - Fritillaria obliqua
      Ker-Gawl.
- - - N - - Fritillaria rhodocanakis
      Orph. ex Baker
- B - N - - Hyacinthoides vicentina
      (Hoffmans. & Link) Rothm.
- - - - F - Lilium rubrum Lmk
   - B P N - - Muscari gussonei (Parl.)
      Tod.
- B - N - - Scilla litardierei Breist.
   - B P N - - Scilla morrisii Meikle
   - B - N - - Tulipa cypria Stapf
   - - - N - - Ornithogalum reverchonii
      Degen & Herv.-Bass
- - - - F - Ruscus aculeatus L.
   - - - N - - Scilla beirana Samp.
   - B - N - M Scilla maderensis Menezes
   - - - N - - Scilla odorata Link
   - B - N - M Semele maderensis Costa

      Linaceae
- B P N - - Linum dolomiticum Borbas
   - B P N - - Linum muelleri Moris
      (Linum maritimum muelleri)
      Loranthaceae
- B - N - M Arceuthobium azoricum
      Wiens & Hawksw.
      Lythraceae
- B P N - - Lythrum flexuosum Lag.

      Malvaceae
- B - N - - Kosteletzkya pentacarpos
      (L.) Ledeb.
      Myriaceae
- B P N - M Myrica rivas-martinezii
      Santos.
      Najadaceae
S B - N - - Najas flexilis (Willd.)
      Rostk. & W.L. Schmidt    sjönajas
- B - N - - Najas tenuissima (A.
      Braun) Magnus
      Oleaceae
- B - N - M Jasminum azoricum L.
   - B - N - M Picconia azorica (Tutin)
      Knobl.
      Orchidaceae
- B - N - - Anacamptis urvilleana
      Sommier et Caruana Gatto
S B - N - - Calypso bulbosa L.     norna
- B P N - - Cephalanthera cucullata
      Boiss. & Heldr.
S B - N - - Cypripedium calceolus L.  guckusko
- B - N - M Goodyera macrophylla Lowe

S B - N - - Gymnigritella runei

      Teppner & Klein       brudkulla
- B - N - - Himantoglossum adriaticum
      Baumann
- B - N - - Himantoglossum caprinum
      (Bieb.) V.Koch
S B - N - - Liparis loeselii (L.)
      Rich.            gulyxne
- - - N - - Ophrys argolica Fleischm.
   - B P N - - Ophrys kotschyi
      H.Fleischm. et Soo
- B P N - - Ophrys lunulata Parl.
   - B - N - - Ophrys melitensis
      (Salkowski) J et P
      Devillers-Terschuren
- - - N - - Orchis scopulorum
      Simsmerh.

S B - N - - Platanthera obtusata

      (Pursh) subsp. oligantha
      (Turez.) Hulten       lappfela
- - - N - - Spiranthes aestivalis
      (Poiret) L.C.M. Richard
      Orobanchaceae
- B - N - - Orobanche densiflora
      Salzmann ex Reuter in DC.
      Paeoniaceae
- B - N - - Paeonia cambessedesii
      (Willk.) Willk.
- B - N - - Paeonia clusii F.C. Stern
      subsp. rhodia (Stearn)
      Tzanoudakis
- B - N - - Paeonia officinalis L.
      subsp. banatica (Rachel)
      Soo
- B - N - - Paeonia parnassica
      Tzanoudakis
      Papaveraceae
S B - N - - Corydalis gotlandica Lidén gotländsk nunneört

S B - N - - Papaver laestadianum

      (Nordh.) Nordh.       pältsavallmo
S B - N - - Papaver radicatum Rottb.
      subsp. hyperboreum Nordh.  lappvallmo
       Pittosporaceae
- B P N - M Pittosporum coriaceum
      Dryand. ex Ait.
      Plantaginaceae
- B - N - - Plantago algarbiensis
      Sampaio (Plantago
      bracteosa (Willk.) G.
      Sampaio)
- B - N - - Plantago almogravensis
      Franco
- B - N - M Plantago malato-belizii
      Lawalree
      Plumbaginaceae
- B - N - - Armeria berlengensis
      Daveau
- B P N - - Armeria helodes Martini &
      Pold
- B - N - - Armeria neglecta Girard
   - B - N - - Armeria pseudarmeria
      (Murray) Mansfeld
- B P N - - Armeria rouyana Daveau
   - - - - F - Armeria sampaio (Bernis)
      Nieto Feliner
- B - N - - Armeria soleirolii (Duby)
      Godron
- B - N - - Armeria velutina Welw. ex
      Boiss. & Reuter
- B P N - M Limonium arborescens
      (Brouss.) Kuntze
- B - N - M Limonium dendroides
      Svent.
- B - N - - Limonium dodartii
      (Girard) O. Kuntze subsp.
      lusitanicum (Daveau)
      Franco
- B P N - - Limonium insulare (Beg. &
      Landi) Arrig. & Diana
- B - N - - Limonium lanceolatum
      (Hoffmans. & Link) Franco
- B - N - - Limonium multiflorum Erben
   - B P N - - Limonium pseudolaetum
      Arrig. & Diana
- B P N - M Limonium spectabile
      (Svent.) Kunkel & Sunding
- B P N - - Limonium strictissimum
      (Salzmann) Arrig.
- B P N - M Limonium sventenii Santos
      & Fernandez Galvan
      Poaceae / Gramineae
- B - N - - Arctagrostis latifolia (R.
      Br.) Griseb.
S B - N - - Arctophila fulva (Trin.)
      N. J. Anderson       hänggräs
- B - N - - Avenula hackelii
      (Henriq.) Holub
- B - N - - Bomus grossus Desf. ex
      DC.
S B - N - - Calamagrostis chalybaea
      (Laest.) Fries       skogsrör
S B - N - - Cinna latifolia (Trev.)
      Griseb.           sötgräs
- B - N - - Coleanthus subtilis
      (Tratt.) Seidl
- B - N - - Festuca brigantina
      (Markgr.-Dannenb.)
      Markgr.-Dannenb.
- B - N - - Festuca duriotagana
      Franco & R. Afonso
- B - N - - Festuca elegans Boiss.
   - B - N - - Festuca henriquesii Hack.
   - B - N - - Festuca summilusitanica
      Franco & R. Afonso
- B - N - - Gaudinia hispanica Stace
      & Tutin
- B - N - - Holcus setiglumis Boiss.
      & Reuter subsp. duriensis
      Pinto da Silva
- B - N - - Micropyropsis tuberosa
      Romero - Zarco & Cabezudo
- B P N - - Poa riphaea (Ascher et
      Graebner) Fritsch
- B - N - - Pseudarrhenatherum pallens
      (Link) J. Holub
- B - N - - Puccinellia phryganodes
      (Trin.) Scribner + Merr
- B - N - - Puccinellia pungens (Pau)
      Paunero
- B P N - - Stipa austroitalica
      Martinovsky
- B P N - - Stipa bavarica Martinovsky
      & H. Scholz
- B P N - - Stipa styriaca Martinovsky
   - B P N - - Stipa veneta Moraldo
   - B P N - - Stipa zalesskii Wilensky

S B - N - - Trisetum subalpestre

      (Hartman) Neuman      venhavre
      Polygonaceae
S B - N - - Persicaria foliosa (H.
      Lindb.) Kitag.       ävjepilört
- B - N - - Polygonum praelongum Coode
      & Cullen
- B - N - M Rumex azoricus Rech. fil.
   - B - N - - Rumex rupestris Le Gall

      Primulaceae
- - - N - - Androsace cylindrica DC.
   - B - N - - Androsace mathildae Levier
   - B - N - - Androsace pyrenaica Lam.
   - B P N - - Primula apennina Widmer
   - B - N - - Primula carniolica Jacq.

S B - N - - Primula nutans Georgi    strandviva
- - - N - - Primula glaucescens
      Moretti
- B - N - - Primula palinuri
      Petagna
S B - N - - Primula scandinavica
      Bruun            fjällviva
- - - N - - Primula spectabilis
      Tratt.
- B - N - - Soldanella villosa
      Darracq.
      Ranunculaceae
- B P N - - Aconitum corsicum Gayer
      (Aconitum napellus subsp.
      corsicum)
- B - N - - Aconitum Firmum
      (Reichenb.) Neilr subsp.
      moravicum Skalicky
- B - N - - Adonis distorta Ten.
   - - - N - - Aquilegia alpina L.
   - B - N - - Aquilegia bertolonii
      Schott
- B - N - - Aquilegia kitaibelii
      Schott
- B P N - - Aquilegia pyrenaica D.C.
      subsp. cazorlensis
      (Heywood) Galiano
- B P N - - Consolida samia P.H. Davis
   - B P N - - Delphinium caseyi
      B.L.Burtt
- B - N - - Pulsatilla grandis
      Wenderoth
S B - N - - Pulsatilla patens (L.)
      Miller           nipsippa
- B P N - - Pulsatilla pratensis (L.)
      Miller subsp. hungarica
      Soo
- B P N - - Pulsatilla slavica G.Reuss
   - B P N - - Pulsatilla subslavica
      Futak ex Goliasova
S B - N - - Pulsatilla vulgaris Hill.
      subsp. gotlandica
      (Johanss.) Zaemelis &
      Paegle           gotlandssippa
- B - N - - Ranunculus kykkoensis
      Meikle
S B - N - - Ranunculus lapponicus L.  lappranunkel
- B P N - - Ranunculus weyleri Mares

      Resedaceae
- B P N - - Reseda decursiva Forssk.

      Rhamnaceae
- B - N - M Frangula azorica Tutin

      Rosaceae
- B - N - - Agrimonia pilosa Ledebour
   - B P N - M Bencomia brachystachya
      Svent.
- B - N - M Bencomia sphaerocarpa
      Svent.
- B P N - M Chamaemeles coriacea
      Lindl.
- B - N - M Dendriopoterium pulidoi
      Svent.
- B - N - M Marcetella maderensis
      (Born.) Svent.
- B - N - - Potentilla delphinensis
      Gren. & Godron
- B - N - M Prunus lusitanica L.
      subsp. azorica (Mouillef.)
      Franco
- B P N - - Pyrus magyarica Terpo
   - - - - F - Rubus genevieri Boreau
      subsp. herminii (Samp.) P.
      Cout.
- B - N - M Sorbus maderensis (Lowe)
      Dode
S B - N - - Sorbus teodori Liljefors  avarönn
      Rubiaceae
- B - N - - Galium cracoviense Ehrend.
   - B P N - - Galium litorale Guss.
   - B P N - - Galium sudeticum Tausch
   - B P N - - Galium viridiflorum Boiss.
      & Reuter
      Salicaceae
- B - N - - Salix salviflora Brot.
      subsp. australis Franco
      Santalaceae
- B - N - M Kunkeliella subsucculenta
      Kammer
- B - N - - Thesium ebracteatum Hayne

      Sapotaceae
- - - N - - Sideroxylon marmulano
      Banks ex Lowe
      Saxifragaceae
- B - N - - Saxifraga berica
      (Beguinot) D.A. Webb
- - - N - - Saxifraga cintrana
      Kuzinsky ex Willk.
- B - N - - Saxifraga florulenta
      Moretti
S B - N - - Saxifraga hirculus L.    myrbräcka
S B - N - - Saxifraga osloënsis
      Knaben           hällebräcka
- - - N - - Saxifraga portosanctana
      Boiss.
- - - N - - Saxifraga presolanensis
      Engl.
- B - N - - Saxifraga tombeanensis
      Boiss. ex Engl.
- - - N - - Saxifraga valdensis DC.
   - - - N - - Saxifraga vayredana Luizet

      Scrophulariaceae
- - - - F - Anarrhinum longipedicelatum
      R. Fernandes
- B - N - - Anthirrhinum charidemi
      Lange
- - - N - - Anthirrhinum lopesianum
      Rothm.
- B - N - - Chaenorrhinum
      serpyllifolium (Lange)
      Lange subsp. Lusitanicum
      R. Fernandes
- B P N - M Euphrasia azorica H. C.
      Watson
- B P N - - Euphrasia genargentea
      (Feoli) Diana
- B - N - M Euphrasia grandiflora
      Hochst. in Seub.
- B - N - - Euphrasia marchesettii
      Wettst. ex Marches.
- - - - F - Euphrasia mendonçae
      Samp.
- B P N - M Isoplexis chalcantha
      Svent. & O'Shanahan
- B - N - M Isoplexis isabelliana
      (Webb & Berthel.)
      Masferrer
- B - N - - Linaria algarviana Chav.
   - B - N - - Linaria coutinhoi Valdés
   - B - N - - Linaria loeselii
      Schweigger         dynsporre
- B P N - - Linaria ficalhoana Rouy
   - B - N - - Linaria flava (Poiret)
      Desf.
- B P N - - Linaria hellenica Turrill
   - B - N - - Linaria pseudolaxiflora
      Lojacono
- B P N - - Linaria ricardoi Cout.
   - B P N - - Linaria tursica B. Valdes
      & Cabezudo
- B - N - - Linaria tonzigii Lona
   - - - N - - Lindernia procumbens
      (Krocker) Philcox
- B - N - - Odontites granatensis
      Boiss.
- B - N - M Odontites holliana (Lowe)
      Benth.
- B P N - - Pedicularis sudetica
      Willd.
- B - N - - Rhinanthus oesilensis
      (Ronninger & Saarsoo)
      Vassilcz
- - - - F - Scrophularia berminii
      Hoffmanns & Link
- - - - F - Scrophularia grandiflora
      DC. subsp. grandiflora DC.
- - - - F - Scrophularia sublyrata
      Brot.
- B - N - M Sibthorpia peregrina L.
   - B - N - - Tozzia carpathica Wol.
   - B - N - - Verbascum litigiosum Samp.
   - B - N - - Veronica micrantha
      Hoffmanns. & Link
- B P N - - Veronica oetaea L.-A.
      Gustavsson
      Solanaceae
- B P N - - Atropa baetica Willk.
   - - - N - - Mandragora officinarum L.
   - B P N - M Solanum lidii Sunding

      Thymelaeaceae
- B P N - - Daphne arbuscula Celak   dvärgtibast
- B - N - - Daphne petraea Leybold
   - B P N - - Daphne rodriguezii Texidor
   - - - N - - Thymelaea broterana P.
      Cout.
      Ulmaceae
- B - N - - Zelkova abelicea (Lam.)
      Boiss.
      Valerianaceae
- B - N - - Centranthus trinervis
      (Viv.) Beguinot
      Violaceae
- - - N - - Viola athois W. Becker
   - - - N - - Viola cazorlensis Gandoger
   - - - N - - Viola delphinantha Boiss.
   - B P N - - Viola hispida Lam.
   - B - N - - Viola jaubertiana Mares &
      Vigineix
- B - N - M Viola paradoxa Lowe

S B - N - - Viola rupestris F.W.

      Schmidt subsp. relicta
      Jalas            lappviol
Förordning (2010:1199).

Bilaga 2

Fridlysning enligt 6, 8 och 9 §§

Detta är en förteckning över de arter som omfattas av fridlysning enligt någon av bestämmelserna i 6, 8 och 9 §§. För varje art anges den fridlysning som gäller och det geografiska område som fridlysningen gäller i.

Kräldjur: Gotlandssnok (Natrix natrix ssp. gotlandica) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Huggorm (Vipera berus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Kopparödla (Anguis fragilis) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Skogsödla (Lacerta vivipara) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Snok (Natrix natrix) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Groddjur: Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Vanlig groda (Rana temporaria) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Vanlig padda (Bufo bufo) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ätlig groda (Rana esculenta) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ryggradslösa djur: Bokskogslöpare (Carabus intricatus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ekfjällknäppare (Lacon querceus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ekhjärtknäppare (Cardiophorus gramineus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Ekoxe (Lucanus cervus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Eksavknäppare (Brachygonus dubius) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Hårig dolkstekel (Scolia hirta) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Nordlig blombock (Leptura nigripes) är fridlyst enligt 6 § i Uppsala och Västmanlands län.

Nyckelpigespindel (Eresus cinnaberinus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Skimlig fjällknäppare (Lacon lepidopterus) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Väddnätfjäril (Euphydryas aurinia) är fridlyst enligt 6 § i hela landet.

Kärlväxter: Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och Cypripediaceae utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta enligt 8 § i hela landet.

Ag (Cladium mariscus) är fridlyst enligt 8 § i Örebro län.

Alpklöver (Trifolium alpestre) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Backsippa (Anemone pulsatilla ssp. pulsatilla) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Baggsöta (Gentiana purpurea) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Bergviol (Viola collina) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Blekgentiana (Gentianella aurea) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Blåsippa (Hepatica nobilis) är fridlyst dels enligt 8 § i Hallands, Skåne, Stockholms och Västerbottens län, i Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums och Uddevalla kommuner i Västra Götalands län samt på fastigheterna Håcksnäs 3:1 och Torpa 3:1 i Tranemo kommun i Västra Götalands län, dels enligt 9 § i hela landet.

Bohusfetknopp (Sedum anglicum) är fridlyst enligt 8 § i Hallands län.

Bohusmarrisp (Limonium humile) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Bohusranunkel (Ranunculus cymbalaria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Brun ögontröst (Euphrasia salisburgensis var. schoenicola) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Buskvicker (Vicia dumetorum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Bågstarr (Carex maritima) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Bäckfräne (Rorippa microphylla) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Cypresslummer (Lycopodium complanatum ssp. chamaecyparissus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Dansk iris (Iris spuria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Drakblomma (Dracocephalum ruyschiana) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Dvärgjohannesört (Hypericum humifusum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fin tofsäxing (Koeleria macrantha) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnklint (Centaurea phrygia) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnros (Rosa acicularis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnstarr (Carex atherodes) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnstjärnblomma (Stellaria fennica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Finnögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fjädergräs (Stipa pennata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fjällbrud (Saxifraga cotyledon) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fjällskära (Saussurea alpina) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Fjälltrift (Armeria maritima ssp. sibirica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fjällvallmo (Papaver radicatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Flikstånds (Senecio erucifolius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Flockarun (Centaurium erythraea var. erythraea) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fältgentiana (Gentianella campestris) är fridlyst enligt 8 § i Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.

Fältnarv (Sagina ciliata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fältnocka (Tephroseris integrifolia) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Fältsippa (Anemone pratensis) är fridlyst enligt 8 § i Hallands, Skåne, Södermanlands och Uppsala län.

Gaffelglim (Silene dichotoma) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gatmålla (Chenopodium murale) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Glansbräken (Asplenium adiantum-nigrum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Glimmerört (broskbägare) (Illecebrum verticillatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gotlandsranunkel (Ranunculus ophioglossifolius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gotlandstrav (Arabis planisiliqua) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gotländsk haverrot (Tragopogon crocifolius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Grenigt kungsljus (Verbascum lychnitis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gul svärdslilja (Iris pseudacorus) är fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands län.

Gulkronill (Hippocrepis emerus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gullviva (Primula veris) är fridlyst dels enligt 8 § i Hallands, Skåne och Örebro län, dels enligt 9 § i hela landet.

Gulsippa (Anemone ranunculoides) är fridlyst dels enligt 8 § i Blekinge, Jämtlands och Västernorrlands län, dels enligt 9 § i Södermanlands och Västra Götalands län.

Hedblomster (Helichrysum arenarium) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Hedjohannesört (Hypericum pulchrum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Humlesuga (Stachys officinalis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Huvudarun (Centaurium erythraea var. capitatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Höstlåsbräken (Botrychium multifidum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Idegran (Taxus baccata) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge, Gävleborgs, Hallands, Skåne, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Örebro län.

Jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Jättefräken (Equisetum telmateia) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Jättemöja (Ranunculus fluitans) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kalkdån (Galeopsis angustifolia) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kalvnos (Misopates orontium) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kambräken (Blechnum spicant) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län.

Kamomillkulla (Anthemis cotula) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Karlsösallat (Mulgedium quercina) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kattmynta (Nepeta cataria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klibbig fetknopp (Sedum villosum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klintsnyltrot (Orobanche elatior) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klipplök (Allium lineare) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klockljung (Erica tetralix) är fridlyst enligt 8 § i Örebro län.

Klotullört (Filago vulgaris) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Klådris (Myricaria germanica) är fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands län.

Klöversnyltrot (Orobanche minor) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Knippnejlika (Dianthus armeria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Knölnate (Potamogeton trichoides) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Knölvial (Lathyrus tuberosus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kransborre (Marrubium vulgare) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kransrams (Polygonatum verticillatum) är fridlyst enligt 8 § i Hallands län.

Kritsuga (Ajuga genevensis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Krusbräken (Cryptogramma crispa) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Krypfloka (Apium inundatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) är fridlyst enligt 8 § i Västmanlands och Västra Götalands län.

Kustarun/topparun (Centaurium littorale) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Kustgentiana (Gentianella baltica) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Kustgullpudra (Chrysosplenium oppositifolium) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kärrnocka (Tephroseris palustris) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Kärrnäva (Geranium palustre) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är fridlyst enligt 9 § på Öland i Kalmar län, Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län.

Liten sandlilja (Anthericum ramosum) är fridlyst enligt 8 § i Skåne län.

Luddvedel (Oxytropis pilosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Luddvårlök (Gagea villosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Lummerväxter: samtliga arter av släktet Lycopodium är fridlysta enligt 8 § i Blekinge län och samtliga arter av familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet.

Lundviva (Primula elatior) är fridlyst enligt 8 § i Skåne län.

Majviva (Primula farinosa) är fridlyst enligt 8 § i Västmanlands län.

Marrisp (Limonium vulgare) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Martorn (Eryngium maritimum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mistel (Viscum album) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mjältbräken (Asplenium ceterach) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mosippa (Anemone vernalis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Murgröna (Hedera helix) är fridlyst enligt 8 § i Jönköpings, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands och Västra Götalands län.

Murgrönsmöja (Ranunculus hederaceus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Myrlilja (Narthecium ossifragum) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län.

Mångfingerört (Potentilla multifida) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Norskoxel (Sorbus norvegica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Nålginst (Genista anglica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Nålkörvel (Scandix pecten-veneris) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Näbbtrampört (Polygonum oxyspermum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Näckrosor med röda eller rödlätta blommor (Nymphaea alba f.
rosea x candida) är fridlysta enligt 8 § i Askersunds, Hammars och Tiveds socknar, Västra och Stora Kroksjön, Lilla Laxtjärn och Skyttasjön i Örebro län.

Näckrosor med vita blommor (Nymphaea spp.) är fridlysta enligt 8 § i Skyttasjön (Tiveds socken) samt Västra och Stora Kroksjön (Tiveds och Hammars socknar) i Örebro län.

Ostronört (Mertensia maritima) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Parksmörblomma (Ranunculus acris ssp. friesianus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Piploka (Pleurospermum austriacum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Pipstäkra (Oenanthe fistulosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Polarsmörblomma (Ranunculus sulphureus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Polarstjärnblomma (Stellaria longipes) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Portlakmålla (Atriplex portulacoides) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Praktbrunört (Prunella grandiflora) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Praktnejlika (Dianthus superbus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Puktörne (Ononis spinosa ssp. maritima) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Raggarv (Cerastium brachypetalum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Raggdraba (Draba subcapitata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Raggfingerört (Potentilla robbinsiana) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ramslök (Allium ursinum) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län.

Revsvalting (Baldellia repens) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Rosenlök (Allium carinatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Rosenrot (Rhodiola rosea) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Rutlåsbräken (Botrychium matricariifolium) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Rysk drakblomma (Dracocephalum thymiflorum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Röllikesnyltrot (Orobanche purpurea) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Safsa (Osmunda regalis) är fridlyst enligt 8 § i Gävleborgs, Jönköpings, Kronobergs och Västra Götalands län.

Sandlusern (Medicago minima) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Sandmålla (Atriplex laciniata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Sandnörel (Minuartia viscosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Sandvedel (Astragalus arenarius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Silverviol (Viola alba) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Skogsklocka (Campanula cervicaria) är fridlyst enligt 8 § i Jämtlands och Västra Götalands län.

Skuggbräken (Polystichum braunii) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Skäggklocka (Campanula barbata) är fridlyst enligt 8 § i Jämtlands län.

Smalbladig lungört (Pulmonaria angustifolia) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Smalstäkra (Oenanthe lachenalii) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Smultronfingerört (Potentilla sterilis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Småfrossört (Scutellaria minor) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Smällvedel (Astragalus penduliflorus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Smörboll (Trollius europaeus) är fridlyst dels enligt 8 § i Blekinge län, på Öland i Kalmar län samt i Skåne, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, dels enligt 9 § i Jönköpings, Kronobergs, Värmlands och Västra Götalands län.

Spetsfingerört (Schistophyllum bifurcum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Spetsnate (Potamogeton acutifolius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Spjutsporre (Kickxia elatine) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stinkmålla (Chenopodium vulvaria) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stor haverrot (Tragopogon dubius) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stor låsbräken (Botrychium virginianum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stor sandlilja (Anthericum liliago) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stor tofsäxing (Koeleria grandis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Storfryle (Luzula sylvatica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Storrams (Polygonatum multiflorum) är fridlyst enligt 9 § i Värmlands län.

Storviol (Viola elatior) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strandbräsma (Cardamine parviflora) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strandkål (Crambe maritima) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge och Gotlands län.

Strandsötväppling (Melilotus dentatus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strandvallmo (Glaucium flavum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strandvedel (Astragalus danicus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strimfibbla (Leontodon saxatilis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) är fridlyst enligt 8 § i Blekinge län.

Styvnate (Potamogeton rutilus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Sumpgentiana (Gentianella uliginosa) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Svarttåg (Juncus anceps) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Svensk ögontröst (Euphrasia stricta var. suecica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Svärdkrissla (Inula ensifolia) är fridlyst enligt 8 § i Gotlands län.

Svärdkrissla x krissla (hybriden Inula ensifolia x salicina) är fridlyst enligt 8 § i Gotlands län.

Sydmaskros (Taraxacum austrinum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Sätergentiana (Gentianella campestris var. islandica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Tagginst (Genista germanica) är fridlyst enligt 8 § i Halland län.

Tibast (Daphne mezereum) är fridlyst dels enligt 8 § i Södermanlands och Örebro län, dels enligt 9 § i Värmlands och Västra Götalands län.

Timjansnyltrot (Orobanche alba) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Tistelsnyltrot (Orobanche reticulata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Topplåsbräken (Botrychium lanceolatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Tovsippa (Anemone sylvestris) är fridlyst enligt 8 § på Öland i Kalmar län.

Tuvbräcka (Saxifraga cespitosa) är fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands län.

Tysk ginst (Genista germanica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Uddbräken (Polystichum aculeatum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Våradonis (Adonis vernalis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Vårvial (Lathyrus sphaericus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Västkustros (Rosa elliptica ssp. inodora) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Åkerros (Rosa agrestis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängsgentiana (Gentianella uliginosa) är fridlyst enligt 8 § i Värmlands och Västra Götalands län.

Ängskorn (Hordeum secalinum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängslosta (Bromus racemosus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängssalvia (Salvia pratensis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängssilja (Silaum silaus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ängsskära (Serratula tinctoria) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län.

Ärtvicker (Vicia pisiformis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ölandskungsljus (Verbascum densiflorum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mossor: Barkkvastmossa (Dicranum viride) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Gotländsk hättemossa (Orthotrichum rogeri) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Långskaftad svanmossa (Meesia longiseta) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Mikroskapania (Scapania massalongi) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Pyramidmossa (Pyramidula tetragona) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Skirmossa (Hookeria lucens) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Vattenfickmossa (Fissidens julianus) är fridlyst enligt 8 § vid holmen Sihaansaari utanför Kääntölahti i sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län samt på nordsidan av den mycket långa och smala sandudden i norra delen av sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län.

Vedtrådmossa (Cephalozia macounii) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Lavar: Elfenbenslav (Heterodermia speciosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Getlav (Flavoparmelia caperata) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Hårig skrovellav (Lobaria hallii) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Jättesköldlav (Cetrelia olivetorum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Långskägg (Usnea longissima) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Stiftärrlav (Sticta fuliginosa) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Varglav (Letharia vulpina) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Ärrlav (Sticta sylvatica) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Svampar: Bombmurkla (Sarcosoma globosum) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Igelkottstaggsvamp (Hericium erinaceus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Doftticka (Haploporus odorus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Saffransticka (Aurantioporus croceus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Storporig brandticka (Pycnoporellus alboluteus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.

Alger: Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) är fridlyst enligt 8 § vid holmen Sihaansaari utanför Kääntölahti i sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län samt på nordsidan av den mycket långa och smala sandudden i norra delen av sjön Vettasjärvi i Gällivare kommun i Norrbottens län.
Förordning (2009:325).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.