Till innehåll på sidan

Verkställighet av utvisningar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1149 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:1149 av Björn Söder (SD)
Verkställighet av utvisningar, fråga 2020/21:1153 av Ellen Juntti (M) Hinder för utvisning och fråga 2020/21:1159 av Maria Malmer Stenergard (M) Utvisning och covidtester

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covidtestas. Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att planerade utvisningar ska kunna ske, trots att berörda vägrar att genomgå ett PCR-test. Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att få lagstiftning på plats så att covidtester kan genomföras så att utvisningar kan verkställas. Jag har valt att besvara frågorna i ett gemensamt svar.

För att kunna upprätthålla en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av sina asylskäl fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång. Detta gäller även under rådande pandemi. Pandemin medför emellertid naturligtvis särskilda utmaningar för arbetet med återvändande, det gäller bland annat möjligheten att hålla personer i förvar och att verkställa beslut om av- och utvisning.

I smittskyddslagen finns bestämmelser om personinriktade tvångsåtgärder såsom t.ex. tvångsundersökning. Covid-19 är en sådan allmän- och samhällsfarlig sjukdom för vilken det är möjligt att i vissa fall genomföra tvångsundersökningar enligt smittskyddslagen. En tvångsundersökning innebär ett betydande integritetsintrång och det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att den aktuella personen kan vara smittad och finnas en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. Vilka undersökningar och prov som ska göras respektive tas får avgöras från fall till fall.

För regeringen är det angeläget att vi fortsatt har ett väl fungerande återvändande. Det har under de senaste åren vidtagits en rad åtgärder för att åstadkomma det och sedan 2014 har cirka 87 000 före detta asylsökande lämnar Sverige. Regeringen följer även fortsatt frågan noga och är vid behov beredd att vidta ytterligare åtgärder.

Stockholm den 15 januari 2021

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2020/21:1149 av Björn Söder (SD) (Besvarad 2020-12-29)

Fråga 2020/21:1149 Verkställighet av utvisningar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många länder kräver ett negativt covidtest för att ta emot sina medborgare när de utvisas tillbaka från andra länder. Det är information som nått de brottslingar och andra med utvisningsbeslut som sitter i Migrationsverkets förvar där nu nästa alla, för att stoppa utvisningen från att verkställas, vägrar att låta sig testas. Det rapporterar SvD.

Ett av de vanligare länderna för utvisning från Sverige är Afghanistan. Landet tillhör också de som kräver att den som skickas tillbaka dit kan visa att han eller hon inte är sjuk i covid-19.

I Sverige har man inte rätt att tvångstesta någon för covid. De vägrare som befinner sig i förvar blir tills vidare kvar där. Det är oklart hur länge de kommer att hållas inlåsta om de fortsätter vägra test.

Av de 31 afghaner som skulle samutvisas till hemlandet strax innan jul gick endast sju med på att låta sig covidtestas.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att kunna verkställa utvisningar av utlänningar som vägrar låta sig covidtestas?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.