Till innehåll på sidan

Sveaskogs naturvårdsarealer i södra Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:421 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
N2021/ 0 2920 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:421 av Elin Segerlind (V) Sveaskogs naturvårdsarealer i södra Sverige

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att bolagets tidigare löften om avsatta naturvårdsarealer i södra Sverige uppfylls och att en transparent och regelbunden redovisning av Sveaskogs avsatta naturvårdsarealer säkras.

Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva verksamheten på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Bolagen ska inom sin bransch vara föredömen på miljö­ och klimatområdet och arbeta för att de av riksdagen beslutade nationella miljö­ och klimatmålen samt det s.k. Parisavtalet ska uppnås.

Sveaskog AB:s styrelse och ledning har det övergripande ansvaret för att besluta, implementera och följa upp frågor gällande bolagets avsatta naturvårdsarealer inom ramen för gällande lagar, regler och certifieringskrav. Eventuella avvikelser från detta ska tydliggöras och hanteras av bolaget. Sveaskog AB:s arbete inom hållbart företagande är något som ägaren följer upp i ägardialoger med bolaget.

Stockholm den 7 december 2021

Karl-Petter Thorwaldsson

Skriftlig fråga 2021/22:421 av Elin Segerlind (V) (Besvarad 2021-12-01)

Fråga 2021/22:421 Sveaskogs naturvårdsarealer i södra Sverige

av Elin Segerlind (V)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med ett totalt markinnehav på 3,9 miljoner hektar, enligt den senaste årsredovisningen. För snart 20 år sedan (april 2002) antog bolagets styrelse en miljöpolicy med målet att avsätta 20 procent av den produktiva skogsmarken inom varje skogsregion till naturvård. Nedanför gränsen för de fjällnära skogarna har det målet konkretiserats i 300 000 hektar naturvårdsskogar, 37 ekoparker och ett par hundra tusen hektar hänsyn i bolagets produktionsskogar.

Det nationella målet på 300 000 hektar naturvårdsskogar stäms av i Sveaskogs årsredovisningar. Däremot saknas en regelbunden redovisning av huruvida målen för respektive skogsregion nås. Ett undantag är ett pressmeddelande från den 31 oktober 2007, där Sveaskog informerade om att drygt 300 000 hektar då fördelades på följande vis nedanför gränsen för fjällnära skogar: Norra barrskogsregionen: 195 919 hektar, södra barrskogsregionen: 48 665 hektar, mellansvenska blandskogsregionen: 53 919 hektar och södra lövskogsregionen: 1 858 hektar.

En informationsbroschyr från maj 2012 visade dock på en förskjutning av naturvårdsarealerna till nordligaste Norrland. I söder innebar det att avsättningarna i mellansvenska blandskogsregionen sjönk till 52 000 hektar, medan målet för södra lövskogsregionen fortsatte att vara 2 000 hektar.

Den 28 oktober i år rapporterade Natursidan om ett omfattande och systematiskt bedrägeri kring Sveaskogs naturvårdsarealer. Skribenten Per Jiborn hade kontrollräknat Sveaskogs ekologiska landskapsplaner från maj 2017. Resultatet visade att mer än 7 500 hektar produktiv skogsmark i olika reservat, på mark som Sveaskog hade sålt, hade inkluderats i redovisningen för landets två sydligaste skogsregioner. När dessa arealer räknades bort ur underlaget minskade Sveaskogs avsatta arealer för naturvård i den mellansvenska blandskogsregionen till under 46 000 hektar. I södra lövskogsregionen stannade den avsatta arealen för naturvård på drygt 1 500 hektar. Natursidan har bett Sveaskog kommentera granskningen, men bolaget har valt att inte svara.

Ett minskat innehav i dessa två skogsregioner skulle kunna förklara minskningen. Men Sveaskogs egna siffror pekar på motsatsen. Mellan 2011 och 2020 ökade innehavet av produktiv skogsmark i den mellansvenska blandskogsregionen med drygt 6 000 hektar till bortåt 551 000 hektar. I den södra lövskogsregionen minskade innehavet marginellt med 300 hektar till 21 000 hektar.

Rapporten Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark från 2019 visar att arealen formellt skyddad skog i dessa två skogsregioner bara uppgår till runt 3 procent. Här kan med andra ord Sveaskogs avsatta naturvårdsskogar göra stor skillnad för att främja biologisk mångfald och gynna friluftsliv och naturturism i södra Sverige.

Med anledning av att Sveaskog minskar sina naturvårdsarealer i södra Sverige, trots ett ökat skogsinnehav, har jag följande fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att se till att bolagets tidigare löften om avsatta naturvårdsarealer i södra Sverige uppfylls och att en transparent och regelbunden redovisning av Sveaskogs avsatta naturvårdsarealer säkras?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.