Till innehåll på sidan

Stopp för uthyrningen av Slite hamn

Svar på skriftlig fråga 2016/17:458 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Fö2016/01593/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:458 av Maria Weimer (L) Stopp för uthyrningen av Slite hamn

Maria Weimer (L) har frågat om jag är beredd att vidta någon åtgärd för att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream 2, och i så fall vad?

Bolaget Nord Stream 2 AG lämnade den 16 september 2016 en ansökan till regeringen om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinental-sockeln för nedläggning av en gasledning i Östersjön. Ansökan bereds inom Regeringskansliet i enlighet med den svenska kontinentalsockel-lagen och FN:s havsrättskonvention.

Nord Stream 2 vill ha tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att mellanlagra materiel. Regeringen måste självfallet värna Sveriges nationella säkerhets- och försvarspolitiska intressen. Med tanke på utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och i Östersjöområdet i synnerhet är det ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. Denna närvaro har en stabiliserande effekt på den militär-strategiska situationen i Östersjöområdet.

Regeringen ser, baserat på myndigheternas bedömning, att användning/uthyrning av de berörda hamnarna påverkar svenska försvarspolitiska intressen negativt. Om Nord Stream 2 använder de aktuella hamnarna skulle detta kunna riskera förutsättningarna för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020 enligt nuvarande planering.

Regeringen är mån om att berörd kommun och region, inför de beslut de har att fatta, har en god insikt om Nord Stream 2-projektets säkerhets- och försvarspolitiska aspekter. I detta syfte genomförde utrikesministern och jag ett möte den 13 december på UD med regionstyrelsens ordförande på Gotland och kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn. Vid mötet upplystes även om att det finns anledning att se över om vissa författningsändringar behöver göras för att tillgodose skyddet av vissa särskilt skyddsvärda objekt.

Stockholm den 14 december 2016

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga 2016/17:458 av Maria Weimer (L) (Skickad 2016-12-05)

Fråga 2016/17:458 Stopp för uthyrningen av Slite hamn

av Maria Weimer (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Inom kort kommer regionstyrelsen på Gotland att fatta beslut om huruvida Slite hamn ska få användas för möjliggöra den ryska gasledningen Nord Stream 2. Till medierna har regionstyrelsens ordförande, tillika socialdemokraten, Björn Jansson sagt att beslutet troligtvis kommer bli ett ja och att de inte kan göra en säkerhetspolitisk bedömning utan att det är regeringens sak.

ÖB Micael Bydén har varit tydlig i att han inte ser positivt på att främmande makt ska kunna få tillgång till infrastruktur som är viktig för Försvarsmakten. Dessvärre verkar försvarsministern inte vara lika tydlig och har ännu inte tagit upp de säkerhetspolitiska aspekterna med sina partikollegor på Gotland.

Min fråga till försvarsministern är:

 

Är försvarsministern beredd att vidta någon åtgärd för att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nord Stream 2, och i så fall vad?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.