Till innehåll på sidan

Stärkt rättssäkerhet kring omvårdnadsbidraget

Svar på skriftlig fråga 2021/22:643 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
S2021/08114 Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:643 av Pia Steensland (KD)
Stärkt rättssäkerhet kring omvårdnadsbidraget

Pia Steensland har frågat mig vilka generella åtgärder jag och regeringen är villiga att vidta med anledning av den skarpa kritik som framförs i ISF:s rapport Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag och specifikt för att säkerställa rättssäkerheten kring bedömningen av föräldraansvaret vid ansökan av omvårdnadsbidraget.

Reformen för omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen genomfördes för att öka transparensen, förutsebarheten och likformigheten i besluten och att skapa bättre förutsättningar för uppföljning av den enskildes behov. Arbetet med reformeringen av vårdbidraget och handikappersättningen till det nya omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen har genomförts i nära dialog med funktionsrättsrörelsen. Även riksdagens socialförsäkringsutskott har haft ett starkt och konstruktivt engagemang i frågan.

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att granska reformen. Genomgripande reformer likt denna behöver alltid utvärderas. För regeringen är det särskilt viktigt att följa upp hur reformens utfall svarar mot lagstiftarens intention. Syftet med reformen har inte varit att skärpa kraven eller försämra den ekonomiska situationen för den berörda målgruppen. Syftet har varit att skapa enklare och tydligare regler för ersättningar till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

ISF bedömer att omvårdnadsbidraget har blivit en tydligare och mer transparent förmån än vårdbidraget, men att det finns oklarheter kring vad som kan anses ingå i normalt föräldraansvar. Frågan om föräldraansvar är komplex och inte heller ny med omvårdnadsbidraget utan ingick även i bedömningen om vårdbidrag. Det är mycket bra att ISF nu har analyserat frågan. Rapporten visar att fördelningen mellan ersättningsnivåerna har förändrats. ISF har dock inte analyserat om de tidigare besluten om vårdbidrag och de nya besluten om omvårdnadsbidrag är korrekta eller om ersättningsnivåerna ligger på en korrekt nivå. En möjlig förklaring till förändringen kan enligt ISF vara att det kan ha gått lång tid mellan de båda besluten och att barnets utveckling kan ha påverkat behovet av omvårdnad och tillsyn.

Rapporten presenterades nyligen och resultatet av granskningen analyseras nu noggrant för att överväga nästa steg. De rekommendationer som ISF presenterar i sin granskning är ett viktigt underlag för att kunna vidta åtgärder. Regeringen tar ISF:s rekommendationer på stort allvar. För regeringen är det viktigt att dessa stöd för familjer som har särskilt behov av dem, fungerar väl och på det sätt som är avsett. Regeringen har tidigare bl.a. tillskjutit ytterligare medel till Försäkringskassan i syfte att stärka handläggningen och förkorta handläggningstiderna samt förlängt övergångsperioden då förlängt vårdbidrag kan beviljas. Regeringen utesluter inte att vidta åtgärder om reformens intention inte uppfylls.

När det gäller förslagen i betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37) faller frågorna under statsrådet Hallengrens ansvarsområde. I budgetpropositionen 2022 aviserade regeringen sin avsikt att återkomma med förslag som utgår från betänkandet. Betänkandet är remitterat och bereds nu i Regeringskansliet.

Stockholm den 11 januari 2022

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga 2021/22:643 av Pia Steensland (KD) (Besvarad 2021-12-16)

Fråga 2021/22:643 Stärkt rättssäkerhet kring omvårdnadsbidraget

av Pia Steensland (KD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan den 1 januari 2019 finns det två nya förmåner inom socialförsäkringen: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna ersätter de tidigare förmånerna vårdbidrag och handikappersättning. Föräldrar med barn som på grund av sin funktionsnedsättning behöver omvårdnad och tillsyn kan från och med den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag. Även merkostnadsersättning kan beviljas till föräldrar som har merkostnader på grund av sitt eller sina barns funktionsnedsättning.

Syftet med reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning var dels att de nya förmånerna skulle bli tydligare och mer förutsebara, dels att förmånerna skulle vara mer tidsenliga jämfört med de tidigare förmånerna vårdbidrag och handikappersättning. Regeringen uttalade vid införandet att reformen inte skulle innebära någon materiell förändring av förmånsnivåerna, det vill säga att samma behov av omvårdnad och tillsyn som tidigare krävdes för att få vårdbidrag på de olika nivåerna skulle gälla även för omvårdnadsbidraget.

Kristdemokraterna har dessvärre tidigare nåtts av oroande signaler om att den nya reformen tvärtemot regeringens intentioner har inneburit försämringar för vissa familjer som tidigare har haft vårdbidrag. Nu har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) släppt rapporten Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag (2021:10), och granskningen bekräftar beklagligt nog att reformen med omvårdnadsbidraget har flera rättssäkerhetsbrister samt att vissa familjer har fått ett sämre stöd jämfört med före reformen. Rapporten visar att hela 54 procent av föräldrarna som hade vårdbidrag och som sedan har ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för ett och samma barn fått lägre ersättningsnivå eller avslag på sin ansökan. Det är 33 procent som har fått lägre nivå och 21 procent som har fått avslag. I enbart hälften av dessa fall går det att förklara varför situationen försämrats.

Kritiken från ISF är skarp, och jag väljer att här lyfta enbart vissa delar av kritiken. Inspektionen fastställer exempelvis att det är oklart vad som ska ingå i normalt föräldraansvar och hur bedömningar ska göras av vad som kan anses vara behov som en förälder normalt ska tillgodose vid barns olika åldrar. Vidare påtalar de att Försäkringskassan inte följer kammarrättspraxis när det gäller barn med grav hörselnedsättning. De visar också att Försäkringskassan har gått från nationell kvalitetssäkring till områdesvis kvalitetssäkring av ärenden som gäller omvårdnadsbidrag. Något som inspektionen menar kan öka risken för att tillämpningen av regelverket skiljer sig åt mellan olika områden.

Inspektionen rekommenderar regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer om föräldraansvaret. De anser vidare att Försäkringskassan bland annat bör arbeta för en samsyn inom myndigheten om vad som ska ingå i det normala föräldraansvaret för olika förmåner då detta i stort sett saknas i dag.

Inspektionens rekommendation ligger i linje med Kristdemokraternas uttalade hållning kring föräldraansvaret för barn med funktionsnedsättning. I samband med betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37) från Utredningen om stärkt assistans föreslog vi ett tilläggsdirektiv till utredningen om att en avsmalning av föräldraansvaret borde breddas från personlig assistans för att omfatta samtliga insatser och ersättningsformer inom socialförsäkringssystemet som är till för att stödja dessa familjer.

Jag beklagar att socialministern inte var villig att ge Utredningen om stärkt assistans ett tilläggsdirektiv kring föräldraansvaret i enlighet med Kristdemokraternas förslag. Jag upplevde dock att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) under frågor från undertecknad i socialförsäkringsutskottet och i kammaren uttryckte förståelse för den aktuella problematiken. I en skriftlig fråga i mars 2021 (2020/21:2058) frågade jag därför vilka åtgärder socialförsäkringsministern var villig att vidta för att de olika delarna av socialförsäkringarna och regleringen av föräldraansvaret i föräldrabalken ska samspela bättre när det gäller skyddet för barn med funktionsnedsättning. I svaret på min nämnda skriftliga fråga underströk socialförsäkringsministern att det är viktigt att socialförsäkringarna samspelar inte minst när det gäller skyddet för barn med funktionsnedsättning. Han uttalade vidare att bedömningen av föräldraansvaret är en viktig fråga när det gäller skyddet för barn med funktionsnedsättning. I stället för att ange några konkreta åtgärder som regeringen var villig att vidta hänvisade han dock till att han såg fram emot slutredovisningen av ISF:s uppdrag att göra en uppföljning av omvårdnadsbidrags- och merkostnadsersättningsreformen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka generella åtgärder är statsrådet och regeringen villiga att vidta med anledning av den skarpa kritik som framförs i ISF:s rapport Från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag och specifikt för att säkerställa rättssäkerheten kring bedömningen av föräldraansvaret vid ansökan av omvårdnadsbidraget?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.