Till innehåll på sidan

Regeringens nya överenskommelse om förbättrad testning och smittspårning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:691 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på frågorna 2020/21:690 och 2020/21:691 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Regeringens ansvar för förbättrad smittspårning och regeringens nya överenskommelse om förbättrad testning och smittspårning

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig varför jag inte följt de internationella rekommendationer som finns avseende att använda smittspårningsapplikationer i arbetet med att hejda smittspridning av det virus som orsakar covid-19.

Camilla Waltersson Grönvall har också frågat mig varför jag i den nya överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner inte tagit med användande av smittspårningsapplikationer som en lämplig del i arbetet med att hejda smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

I Sverige finns nationella vägledningar för testning, smittspårning och isolering som har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Vägledningarna implementeras av de regionala smittskyddsenheterna.

Digitala verktyg i form av t.ex. mobilapplikationer, appar, som hanterar anonymiserade och aggregerade data kan spela en viktig roll för att bekämpa covid-19 vid rätt tidpunkt. Olika länder redovisar olika erfarenheter av dessa så kallade smittskyddsappar under coronapandemin. Mot bakgrund av det har regeringen gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga digitala smittspårningsstöd och tillämpningar som används i ett urval länder. Vidare har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att identifiera moment och delar i smittskyddsarbetet som kan effektiviseras eller förenklas digitalt.

Ett arbete som kopplar till frågan om smittspårningsapplikationer pågår alltså redan. Det är viktigt att det sker ordnat och säkert. Jag avser följa arbetet noggrant. Vid behov kommer ytterligare åtgärder att övervägas.

Stockholm den 2 december 2020

Lena Hallengren

Skriftlig fråga 2020/21:691 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (Besvarad 2020-11-25)

Fråga 2020/21:691 Regeringens nya överenskommelse om förbättrad testning och smittspårning

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Covid-19-pandemin har tagit förnyad fart och smittspridningen ökar snabbt. Trycket på hälso- och sjukvården accelererar och nu ökar dödstalen snabbt igen. I detta allvarliga läge är det viktigt att svenska folket förstår och kan följa regeringens samlade nationella strategi så att smittspridningen kan hejdas. Det är därmed centralt att regeringen säkerställer vilken nationell samlad strategi man arbetar efter och vilket ansvar regeringen egentligen anser sig behöva ta. Detta är tyvärr ännu oklart.

I regeringens nya överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner tas inte vare sig användande av smittspårningsapplikationer eller utbildning av särskild smittspårningspersonal upp med ett enda ord. Detta är minst sagt uppseendeväckande. Av Folkhälsomyndighetens framtagna vägledning för smittspårning av covid-19 framgår det bland annat att den som smittats av covid-19 själv kan ta på sig ansvaret för att informera sina nära kontakter om smittspårningen. Det finns redan många tecken på att människor inte minst i yngre åldersgrupper inte längre riktigt orkar leva upp till rekommendationer om att hålla tillräckliga avstånd och social distansering.

I Finland arbetar man med en smittspårningsapplikation som kallas Coronablinkern. Denna applikation har i Finland medverkat till att kunna bryta smittkedjor och underlättat smittspårningen. Nu är det endast Sverige, Bulgarien, Luxemburg och Rumänien som inte arbetar med smittspårningsapplikationer som en av flera metoder för att bekämpa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.

Moderaterna driver frågan om att det behövs en handlingsplan som binder samman hur alla myndigheter, aktörer och invånare ska agera avseende testning, smittspårning och isolering. För att bryta smittkedjor måste Sverige ha en mycket mer systematisk smittspårning. Det behövs nu en mycket tydligare manual för exakt hur smittspårningen ska gå till, och särskild smittspårningspersonal måste utbildas och anlitas.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Varför har ministern i den nya överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner inte tagit med användande av smittspårningsapplikationer som en lämplig del i arbetet med att hejda smittspridningen av det virus som orsakar covid-19?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.