Till innehåll på sidan

Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1089 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD)
Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna

Dennis Dioukarev har ställt frågor till mig om migrationspolitiken och dess koppling till de svenska pensionerna.

Pensionernas framtida storlek avgörs bland annat av den ekonomiska tillväxten och antalet sysselsatta i Sverige. Ju bättre det går för Sverige och ju lägre arbetslösheten är, desto högre blir de framtida pensionerna.

Sverige har sedan 2007 EU:s högsta sysselsättningsgrad. Det är en god förutsättning för våra framtida pensioner. I sammanhanget kan även nämnas den nyligen genomförda reformen med inkomstpensionstillägg. För att förbättra pensionen för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg inkomst kommer ett inkomstpensionstillägg på upp till 600 kronor per månad börja betalas ut från september i år. När det gäller de nyanlända så påverkas pensionssystemet av hur väl integrationen fungerar och hur snabbt man etablerar sig på arbetsmarknaden. Också där har det skett förbättringar.

Regeringen har under senare år sett till att fler nyanlända kommer snabbare i arbete. Av de nyanlända som togs emot 2014 var 51 procent förvärvsarbetande 2018, dvs. efter fyra år. Det kan jämföras med 29 procent efter fyra år för de som mottogs 2010. Etableringen av nyanlända har alltså förbättrats avsevärt under senare år.

Regeringen arbetar aktivt med att säkerställa en framtida effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar och human migrationspolitik.

Stockholm den 15 januari 2021

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD) (Besvarad 2020-12-18)

Fråga 2020/21:1089 Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna

av Dennis Dioukarev (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I sitt remissyttrande över Migrationskommitténs betänkande konstaterar Pensionsmyndigheten att den föreslagna migrationspolitiken kommer att påverka inbetalningarna till pensionssystemet och utgifter inom pensionsområdet. Man hänvisar sedan till sin egen rapport från 2016, som redan då konstaterade att nuvärdesnettokostnaden för pensionssystemet är 800 000 kronor per asylinvandrare. I praktiken betyder det att asylinvandrare som kommer hit inte arbetar och betalar tillräckligt i skatt för att kunna garantera sina egna framtida pensioner, än mindre stärka det framtida svenska pensionssystemet – snarare tvärtom enligt empirin.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför följande:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till det faktum att migrationspolitiken håller på att erodera de svenska pensionerna, och vidtar ministern några åtgärder inom sitt ansvarsområde i regeringen?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.