Till innehåll på sidan

homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1951 besvarad av

Händelser

Inlämnad
2005-06-28
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2005-08-03
Svar anmält
2005-09-13
Anmäld
2005-09-13

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 3 augusti

Svar på fråga 2004/05:1951 om homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner

Socialminister Berit Andnor

Birgitta Ohlsson (fp) har frågat utrikesminister Laila Freivalds om hennes insatser i bilaterala samtal med representanter från så kallade adoptionsländer för att förklara den svenska lagstiftningen på området när det gäller homosexuellas rätt att prövas som adoptionsföräldrar. Arbetet och ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag, som ansvarig för barnpolitiken, som ska besvara frågan.

Regeringen driver konsekvent frågor om mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för sexuella minoriteter, inom det internationella samfundet och i bilaterala kontakter med andra länder. Genom ett sådant medvetet arbete hoppas vi kunna påverka värderingar och attityder.

I alla sammanhang där det kan vara aktuellt lyfter vi också fram vår lagstiftning om de homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar utifrån vår syn på människors lika värde i ett demokratiskt samhälle. Det gäller inte minst när vi diskuterar adoptionsfrågor med länder där svenskar adopterar eller när frågan förs på tal av representanter från andra länder.

Jag vill också peka på att vår nyinrättade myndighet för internationella adoptionsfrågor driver den internationella verksamheten på området. Det innebär bland annat utbyte av information, kunskaper och erfarenheter med centrala myndigheter och andra aktörer i andra länder. I denna verksamhet ingår en tydlig förklaring av den svenska lagstiftningen på området, inklusive homosexuella pars rätt att prövas som adoptivföräldrar, som ett grundläggande inslag.

Myndigheten har också enligt sitt regleringsbrev för 2005 i uppdrag att fortsätta det uppföljningsarbete, som påbörjades av Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, av den nya lagen om homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att myndigheten ska följa effekterna av lagstiftningen och rapportera om ursprungsländernas reaktioner och utvecklingen när det gäller adoptionsverksamheten.

Myndigheten har den 29 juni 2005 lämnat en rapport till regeringen om den fortsatta utvecklingen och vilka åtgärder som myndigheten vidtagit. Enligt denna rapport har myndigheten diskuterat frågan med andra europeiska mottagarländer och tagit upp den vid möten både i Sverige och i utlandet med utländska adoptionsmyndigheter i barnens ursprungsländer. Lagändringen har inte medfört några komplikationer i samarbetet mellan Sverige och ursprungsländerna. Flera mottagarländer har diskuterat att genomföra motsvarande lagändring som Sverige, men har ännu inte tagit beslut i frågan.

Förmedling av internationella adoptioner görs i Sverige av frivilliga sammanslutningar @ ideella verksamheter som ofta byggts upp av adoptivföräldrar. Dessa ideella organisationer har många kontakter på olika nivåer i ursprungsländerna. Deras representanter har också de praktiska erfarenheter som är relevanta för såväl adoptivföräldrarna och för dem som över huvud taget arbetar med dessa frågor. Det är en naturlig och viktig uppgift för dem att sprida kunskap om det svenska samhällets värderingar och normer, inklusive när det gäller lagstiftningen om homosexuella pars rätt att prövas som adoptivföräldrar. På det sättet kan de svenska sammanslutningarna bidra i ursprungsländerna till en förändrad syn på människor, oavsett deras sexuella läggning.

Regeringens uppfattning är att frågan om homosexuellas möjligheter att prövas som adoptivföräldrar handlar om mänskliga rättigheter och att detta drivs konsekvent i alla sammanhang.

Skriftlig fråga 2004/05:1951 av Ohlsson, Birgitta (fp) (undefined 2005-06-28)

den 28 juni

Fråga 2004/05:1951

av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Laila Freivalds om homosexuella adoptivföräldrar i internationella adoptioner

Året 2002 röstade Sveriges riksdag för att homosexuella par på lika villkor som heterosexuella ska kunna prövas som adoptionsföräldrar. Flera homosexuella par har nu blivit godkända som adoptivföräldrar av svenska myndigheter, men har ännu inte funnit något barn att adoptera. I dagens värld råder dock i många länder dessvärre kompakt motstånd mot att ge homosexuella, bisexuella och transpersoner samma rättigheter som heterosexuella, vilket självklart försvårar möjligheten för svenska par att kunna få adoptera ett barn från utlandet. Sverige kan självklart inte tvinga andra länder att ändra sin lagstiftning på området, men vi kan i bilaterala samtal med andra nationer lyfta frågan och förklara den svenska ståndpunkten för att främja debatten och öka toleransen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Laila Freivalds på vilka sätt och hur hon hittills agerat i bilaterala samtal med representanter för adoptionsländer för att förklara den svenska lagstiftningen på området vad gäller homosexuellas rätt att prövas som adoptionsföräldrar.

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.