Till innehåll på sidan

EU:s stridsgrupper

Svar på skriftlig fråga 2016/17:39 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2016/01244/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) om EU:s stridsgrupper

Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta när det gäller Sveriges framtida deltagande i EU:s stridsgrupper.

Från den 1 januari 2016 har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella försvarsdimensionen. Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) är en prioritering för regeringen och Sverige har deltagit i samtliga insatser inom ramen för GSFP. Just nu står vi i beredskap som en del av den av Storbritannien ledda EU-stridsgruppen. Stridsgrupperna bidrar till EU:s kapacitet att hantera kriser och stärker EU som global aktör i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Regeringen har angett (prop. 2014/15:109) att Sverige inte ska vara ramnationsansvarig för en stridsgrupp under nuvarande inriktningsperiod. Detta utesluter inte deltagande i en stridsgrupp där en annan nation har ramansvar.

Regeringen har ännu inte fattat beslut om framtida deltagande i EU:s stridsgrupper, men ett sådant beslut måste vägas mot andra engagemang utifrån effekt och kostnader. Självklart grundar sig regeringens övervägande även på det säkerhetspolitiska läget och våra samarbeten kopplat till det.

Stockholm den 5 oktober 2016

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) (Besvarad 2016-09-23)

Fråga 2016/17:39 EU:s stridsgrupper

av Jan R Andersson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har vid tre tidigare tillfällen bidragit till EU:s snabbinsatsförband för krishantering, de så kallade stridsgrupperna. 2008, 2011 och 2015 har Sverige lett den europeiska stridsgrupp som benämns Nordic Battlegroup (NBG). Vid dessa tillfällen har även andra länder bidragit till stridsgruppen, företrädesvis länder i Sveriges närområde.

Vårt deltagande i de europeiska stridsgrupperna har varit positivt av flera anledningar. Dels har vi bidragit till europeisk krishantering, dels har det stärkt vår egen operativa förmåga då vi samverkat i större enheter tillsammans med andra länder. Det senare har stärkt vår interoperabilitet och vår förmåga att ge och ta emot militär hjälp i händelse av kris.

Frågan är nu hur vi ska gå vidare med samarbetet inom de europeiska stridsgrupperna. Det har länge funnits frågetecken när det gäller viljan att faktiskt använda stridsgrupperna, men även när det gäller finansieringen. Stridsgrupperna har heller aldrig satts in i ett skarpt läge. I det läge där Sverige nu befinner sig, med en ökad säkerhetspolitisk spänning i Sveriges närområde, måste vi också fråga oss om deltagande i EU:s stridsgrupper är det bästa sättet att utnyttja våra resurser. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta när det gäller Sveriges framtida deltagande i EU:s stridsgrupper?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.