Till innehåll på sidan

Det nordiska skatteavtalet och sjömännens situation

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1050 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:1050 av Boriana Åberg (M)
Det nordiska skatteavtalet och sjömännens situation

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att skapa rimliga och förutsägbara regler för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg.

Förutom de i frågan nämnda bestämmelserna om beskattning av ombordanställda på fartyg i internationell trafik i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet, finns det även särskilda bestämmelser i artikel 21 om beskattning av vissa ombordanställda på fartyg verksamma inom oljeindustrin. Därtill finns, kopplat till det nordiska skatteavtalet, det bilaterala så kallade färjeavtalet mellan Sverige och Danmark rörande beskattning av anställda ombord på färjor i reguljär trafik mellan länderna. Detta har skapat en komplex situation som kan komma att behöva ges en allsidig belysning nästa gång det nordiska skatteavtalet ska omförhandlas.

Stockholm den 14 januari 2021

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga 2020/21:1050 av Boriana Åberg (M) (Besvarad 2020-12-16)

Fråga 2020/21:1050 Det nordiska skatteavtalet och sjömännens situation

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det nordiska skatteavtalet reglerar bland annat inkomst av arbete som utförs ombord på fartyg som går i internationell trafik. Med internationell trafik menas transport med fartyg utom då det används uteslutande mellan platser i en avtalsslutande stat. Inkomst av arbete på ett fartyg som går i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat vars nationalitet fartyget har.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tillämpar Skatteverket en ny tolkning i de fall ett fartyg registrerat i ett annat nordiskt land än Sverige (och som har svensk besättning ombord) bedriver inrikes trafik i Sverige eller ett annat nordiskt land. Detta innebär att en i Sverige bosatt sjöman som är anställd på ett fartyg flaggat i ett annat nordiskt land kan komma att beskattas olika beroende på hur fartyget går.

Beskattningen blir oförutsägbar eftersom rederierna inte själva styr hur deras fartyg går, utan transportsträckorna beror på lastägarnas önskemål. Ännu mindre kan en enskild sjöman påverka hur dennes arbetsplats flyttar på sig.

Skatteverkets nya regeltolkning innebär att sjömännen måste redovisa varje resa för sig och beskattas i båda länder. Särskilt problematiskt är det när fartyget är flaggat i Danmark, eftersom det danska systemet med ”nettolöner” skiljer sig från de svenska, och i praktiken är det omöjligt att dra av inbetald skatt i Danmark. Det skapas en orimlig administrationsbörda för rederiet, men också för de enskilda sjömännen. Därtill blir beskattningen varken förutsägbar eller rättssäker. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att skapa rimliga och förutsägbara regler för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.