Till innehåll på sidan

Bibliotekarier och anmälningsplikt

Svar på skriftlig fråga 2022/23:56 besvarad av Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ju2022/03297 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:56 av Lawen Redar (S)
Bibliotekarier och anmälningsplikt

Lawen Redar har frågat mig om jag kommer att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan bli att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare, eller om besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet är exempel på situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden.

Inledningsvis vill jag betona det allmänna biblioteksväsendets nyckelroll i att stärka litteraturens ställning och förmedla intresset för bildning och upplysning i det svenska samhället.

För att bekämpa skuggsamhället är det dock viktigt med kontroll över vilka som befinner sig i Sverige. Skuggsamhället har under de senaste åren tillåtits att växa, människor utnyttjas och inte minst barn far illa. Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas. Regeringen avser vidta ett flertal åtgärder för att minska skuggsamhället. Ett exempel är att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt för myndigheter och kommuner i syfte att hitta personer som befinner sig illegalt i landet.

I Tidöavtalet anges att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.

Stockholm den 23 november 2022

Maria Malmer Stenergard

Skriftlig fråga 2022/23:56 av Lawen Redar (S) (Besvarad 2022-11-11)

Fråga 2022/23:56 Bibliotekarier och anmälningsplikt

av Lawen Redar (S)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

I Tidöavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna framgår att informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet ska utredas. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. 

Fastän det framgår att frågan ska utredas samt att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden har reaktionerna inte låtit vänta på sig från den svenska sjukvården. Sjukvårdens primära uppgift är att garantera liv och hälsa och låta patientens bästa stå i fokus. Flera företrädare för sjukvården har den senaste veckan uttryckt att angiveri står i total motsättning till principen om rätten till vård. 

Nu kritiseras detta även av Sacoförbundet DIK, som organiserar bland annat bibliotekarier. I en debattartikel i Altinget skriver Anna Troberg, DIK:s förbundsordförande, att ”Tidöavtalet tvingar bibliotekarier till angiveri”. Förslaget skulle frångå bibliotekariens roll att främja yttrandefriheten, den fria åsiktsbildningen, läsningen och informationsutbytet på Sveriges alla folkbibliotek. Om tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter urholkar man inte bara biblioteksväsendets demokratiska roll, utan därtill finns det risk för att förtroendet för folkbiblioteken kommer att minska. 

Biblioteken är för många en plats att inhämta viktig information och stöd i att utveckla språket. I bibliotekslagen slås det fast att ”biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” De svenska folkbiblioteken åtnjuter ett högt och välförtjänt förtroende hos allmänheten. Skulle en utredning innefatta en roll för Sveriges bibliotekarier att agera informanter måste regeringen även ändra i potalparagrafen i bibliotekslagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard: 

Kommer ministern att tillsätta en utredning där konsekvensen av förslaget kan bli att bibliotekarier på folkbiblioteken tvingas till anmälningar av besökare eller är besökare på biblioteksverksamhet enligt Tidöavtalet exempel på ”situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden”?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.