Återvandring

Svar på skriftlig fråga 2021/22:719 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
UD2022/00361 Utrikesdepartementet Statsrådet Er nkrans Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:719 av Pontus Andersson (SD) Återvandring

Pontus Andersson har frågat mig om den socialdemokratiska regeringen kommer att ta vara på Sverigedemokraternas så kallade återvandringsmiljard för att möjliggöra en ökad återvandring från Sverige.

Det regeringen har att genomföra i enlighet med riksdagens beslut (prop. 2021/22:1, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:90) är att en miljard kronor av biståndsmedel ska öronmärkas för återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till deras tillväxt.

Regeringen har med anledning av riksdagens beslut uppdragit till Sida att bidra till att säkerställa att riksdagens beslut uppnås. Senast den 15 februari 2022 ska Sida inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en beskrivning av den verksamhet som myndigheten bedriver och som bedöms svara mot riksdagens beslut.

Redovisningen kommer att tydliggöra det arbete för fredliga och inkluderande samhällen som redan görs och bli en utgångspunkt för regeringens arbete med att genomföra riksdagens beslut om öronmärkning av biståndsmedel för återuppbyggnad av krigshärjade länder.

Stockholm den 19 januari 2022

Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga 2021/22:719 av Pontus Andersson (SD) (Besvarad 2022-01-12)

Fråga 2021/22:719 Återvandring

av Pontus Andersson (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den 24 november klubbades Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget igenom i Sveriges riksdag. Budgeten innebar bland annat att Sverige satsar 1 miljard kronor av biståndsmedlet på ”återbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt”.

I artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna framgår att återvandring är en mänsklig rättighet, vilket tyder på att Sverigedemokraternas satsning är väl förankrad ur ett internationellt perspektiv.

Även Socialdemokraterna har åtminstone tidigare sett återvandring som önskvärt då de i sin höstbudget från 1988, under rubriken ”Återvandring”, inleder kapitlet med att skriva följande: ”De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt hemland.”

Sverigedemokraterna har för avsikt att fortsätta ta ansvar för Sveriges budget och kommer därför fortsätta att satsa pengar på att möjliggöra för en ökad frivillig återvandring från Sverige även i framtiden. Inte bara för de enskilda individernas skull, utan också för invandrares hemländers möjlighet till återuppbyggnad.

Återvandring är inte bara en av de av FN deklarerade mänskliga rättigheterna utan har också tidigare varit socialdemokratisk politik.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Kommer den socialdemokratiska regeringen att ta vara på Sverigedemokraternas återvandringsmiljard för att möjliggöra en ökad återvandring från Sverige?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.