Till innehåll på sidan

Akademiska hus och hyressättningen

Svar på skriftlig fråga 2022/23:537 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Fi2023/01318 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:537 av Lorena Delgado Varas (V)
Akademiska hus och hyressättningen

Lorena Delgado Varas har frågat mig om jag är villig att i dessa tider ta initiativ till att förändra Akademiska hus hyressättningsmodell.

Det är tydligt att lärosätena – likt många hushåll och företag – just nu påverkas av ett allmänt högt prisläge i samhället och högre hyreskostnader. Satsningar på högre utbildning och forskning är emellertid något som hanteras i samband med budgeten och inte genom Akademiska Hus Aktiebolags (Akademiska Hus) hyressättningsmodell. I den årliga pris- och löneomräkningen ingår viss kompensation för ökade hyreskostnader.

Bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, däribland aktiebolagslagen (2005:551). I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. I detta ingår för Akademiska Hus att säkerställa en ändamålsenlig och transparent hyressättningsmodell med utgångspunkt i sitt uppdrag och fastställda ekonomiska mål.

Av gällande riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen framgår bl.a. att den bör skiljas från brukande av lokaler och mark, att fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett marknadsmässigt avkastningsmål där det är möjligt och att förvaltningen företrädesvis bör bedrivas i aktiebolagsform (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/92:107). Att subventionera hyror genom att utgå från en icke-marknadsmässig grund vore att frångå riktlinjerna för den statliga fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltning är en konkurrensutsatt marknad och subventionerade hyror skulle därtill riskera en snedvridning av konkurrensen. Som framgår av Akademiska Hus uppdrag ska hyressättningen dock beakta verksamhetens risk.

Akademiska Hus ska i enlighet med sitt av riksdagen beslutade uppdrag äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden (prop. 2013/14:1, utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:103).

Regeringen har för närvarande inte för avsikt att ta initiativ till att förändra Akademiska Hus nuvarande uppdrag.

Stockholm den 19 april 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftlig fråga 2022/23:537 av Lorena Delgado Varas (V) (Besvarad 2023-04-11)

Fråga 2022/23:537 Akademiska hus och hyressättningen

av Lorena Delgado Varas (V)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Det är många som drabbas av de höga priserna i dag, både hyror, elpriser och matpriser skenar. Det drabbar personers vardag, men också myndigheters, instituts och lärosätens möjligheter att fullfölja uppdrag.

Högskolor och universitet får en generell pris- och löneomräkning varje år, som är baserad på en allmän pris- och löneutveckling, vilket i år har inneburit en lite högre indexering. Samtidigt måste vi ta hänsyn till att dessa höjningar alltid är lägre än den reella pris- och löneutvecklingen. Detta gör att lärosätena alltid får försöka springa ikapp kostnaderna.

Men i år är det extraordinärt svårt att springa ikapp kostnaderna. Det är i dag flera lärosäten som är oroliga. Många har tagit till olika åtgärder för att sänka kostnaderna, såsom att avsluta hyresavtal och skapa mindre utrymme för kontor och lärande. Många labb har hög elförbrukning, där de höga elpriserna skulle kunna påverka vidareutvecklingen av både utbildning och forskning. Lägg på det att det ofta är så att när kostnader ska sänkas inom utbildningsvärlden så börjar man med att minska lärartiden. Det är en situation som påverkar studenters framtid och Sveriges innovationskraft.

I den kontexten verkar statliga bolaget Akademiska hus ökning av hyrorna som kontraproduktivt. Akademiska hus har som uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Den övervägande majoriteten hyresgäster är lärosäten. Akademiska hus är inte ett bolag på en konkurrerande marknad och bör då inte verka under konkurrensliknande villkor. Akademiska hus räknar upp hyran med inflationen mätt i konsumentprisindex (KPI). I oktober blev KPI 10,9 procent, och det är den siffra som används som bas för hyresindexering för 2023. Det borde uppdras Akademiska hus att utreda hur de kan gå ifrån modellen med marknadshyror för att i stället kunna sänka hyrorna.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Är ministern villig att i dessa tider ta initiativ till att förändra Akademiska hus hyressättningsmodell?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.