Tryggare hem för barn

Statens offentliga utredningar 2022:71

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 71
Tryggare hem för barn
Betänkande av Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer
Stockholm 2022
SOU 2022:71
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0526-7
(tryck)
ISBN
978-91-525-0527-4
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet
Regeringen beslutade den 16 september 2021 att uppdra åt en särskild utredare att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning,

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.