Rätt för klimatet

Statens offentliga utredningar 2022:21

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 21
Rätt för klimatet
Slutbetänkande av Klimaträttsutredningen
Stockholm 2022
SOU 2022:21
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 202
2

ISBN
978-91-525-0370-6(tryck)

ISBN
978-91-525-0371-3
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet
Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir.

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.