Till innehåll på sidan

En ny lag om stöd vid korttidsarbete - ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Statens offentliga utredningar 2022:61

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2022 61
Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
Betänkande av Utredningen om utökad rätt till fritidshem
Stockholm 2022
SOU 2022:61
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022
ISBN
978-91-525-0500-7
(tryck)
ISBN
978-91-525-0501-4
(pdf)
ISSN
0375-250X

Till statsrådet Lotta Edholm,
Utbildningsdepartementet
Regeringen beslutade den 3 november 2021 att uppdra åt en särskild utredare att ta ställning till

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.