Till innehåll på sidan

Ytterligare åtgärder för ökat byggande

Skriftlig fråga 2022/23:826 av Mikael Eskilandersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-28
Överlämnad
2023-06-29
Besvarad
2023-07-10
Svarsdatum
2023-07-10
Sista svarsdatum
2023-07-13
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det råder kris när det gäller bostadsbyggande och byggande i stort. Larmrapporter har visat att läget är dystert med halverade byggstarter och en mörk prognos framåt. Antalet konkurser i byggbranschen har ökat och jobbtillfällen försvinner, och byggkrisen förväntas förvärra kompetensbristen i branschen. Byggnedgången drabbar också Sveriges ekonomi. Fler snara verksamma åtgärder behövs.

Regeringen har utredningar på gång om att se över bolånetak och amorteringskrav, flera sätt att äga sitt boende, och Boverket har fått i uppdrag att hitta sätt att underlätta byggande av studentbostäder. Två betänkanden är också under beredning: Bygglovsutredningen och Sänk tröskeln till en god bostad. Regeringen har i juni hållit krismöte med branschen. I juni höll också finansministern och infrastruktur- och bostadsministern presskonferens där syftet med en ny utredning på det bostadspolitiska området presenterades samt att privatuthyrning ska förenklas och regelverket kring presumtionshyror ändras. Byggbranschen har i samband med krismötet och efter pressträffen – trots åtgärderna – efterfrågat ytterligare åtgärder för att gynna byggandet som avstannar.

Det råder ingen tvekan om att fler och mer verksamma åtgärder behövs så snart som möjligt. Sverigedemokraterna menar att det är behövligt att öka tillgången till byggbar mark genom att ytterligare se över riksintressena och reformera strandskyddet, höja kommunernas planberedskap särskilt för småhus, förenkla byggregler, korta ledtiderna i byggprocessen samt inrätta ett startlån till förstagångsköpare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att återkomma med ytterligare åtgärder för att gynna ökat byggande och i så fall vilka åtgärder och när i tid?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:826 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:826 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ytterligare åtgärder för ökat byggande

Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag och regeringen avser att återkomma med ytterligare åtgärder för att gynna ökat byggande och i så fall vilka åtgärder och när i tid.

Som Mikael Eskilandersson beskriver i sin fråga befinner vi oss i ett tufft ekonomiskt läge. Förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats till följd av hög inflation, stigande räntor, ökade byggkostnader och minskad köpkraft hos hushållen. Det är en utveckling som i huvudsak beror på omvärldsfaktorer som i det korta perspektivet är mycket svåra att påverka. För att på sikt komma till rätta med bostadsbristen behövs flera åtgärder. Regeringen arbetar bland annat med att ta fram reformer för att öka tillgången till byggbar mark, korta ledtiderna i byggprocessen och förenkla och förbättra reglerna för att bygga. Kommuner ska även uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

Det är glädjande att Mikael Eskilandersson av frågan att döma instämmer i vikten av detta. Gällande vilka åtgärder, och när i tid, får jag återkomma till det när regeringen fattar beslut. Vad gäller frågan om startlån till förstagångsköpare så bereds den inom Regeringskansliet.

Stockholm den 10 juli 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.