WHO:s covidplattform C-TAP

Skriftlig fråga 2020/21:913 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-09
Överlämnad
2020-12-09
Anmäld
2020-12-10
Svarsdatum
2020-12-16
Sista svarsdatum
2020-12-16
Besvarad
2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Världshälsoorganisationen WHO har lanserat initiativet The COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), det vill säga en plattform för att samla data och annan relevant information för att snabbare hitta mediciner och hälsoteknik mot covid-19. Många av världens utvecklingsländer har ställt sig bakom initiativet, men även europeiska länder som Norge, Belgien, Portugal och Nederländerna, för att nämna några.

Sverige har emellertid till dags dato inte ställt sig bakom C-TAP, vilket framstår som märkligt med tanke på Sveriges höga profil i globala rättvisefrågor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att verka för att Sverige ställer sig bakom WHO:s covidplattform C-TAP?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:913 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:913 av Jens Holm (V) WHO:s covidplattform C-TAP

Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige ställer sig bakom Världshälsoorganisationens (WHO) covidplattform COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP).

Regeringen fäster stor uppmärksamhet vid den globala covid-19-pandemin och arbetar intensivt för att bidra till den globala responsen för att bidra till att få ett slut på pandemin och minska dess omfattande direkta och indirekta effekter, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Tillgång till data och information spelar en viktig roll för att hantera pandemin, något som också betonades i den resolution som gemensamt antogs av WHO:s medlemsländer vid Världshälsoförsamlingen i maj 2020 (WHA 73.1).

C-TAP är ett internationellt samarbete under utveckling, med säte på WHO:s avdelning för tillgång till medicin och hälsoprodukter. Alla medlemmar i WHO har tillgång till C-TAP. C-TAP initierades genom ett ”Solidarity Call to Action” som lanserades den 29 maj 2020. Sverige valde, liksom EU och övriga medlemsländer (förutom Luxemburg, Belgien, Portugal och Nederländerna), att inte ställa sig bakom uppmaningen då den inte bedömdes tillföra något utöver de åtaganden som redan har gjorts genom Världshälsoförsamlingens resolution WHA 73.1, FN:s generalförsamlings resolution 74/274 samt delmål 3b ”stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla” i Agenda 2030.

Alla WHO:s medlemsländer har redan tillgång till C-TAP och Sverige har redan gjort åtaganden enligt ovan. Regeringen kommer att fortsätta verka för global tillgång till vaccin, diagnostik och behandling mot covid-19.

Stockholm den 16 december 2020

Peter Eriksson –

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.