Visbyklassen

Skriftlig fråga 2015/16:560 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-28
Överlämnad
2015-12-29
Besvarad
2016-01-12
Sista svarsdatum
2016-01-12
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 28 juni 2006 svarade mig dåvarande försvarsminister på skriftlig fråga (2005/06:1857) att Visbykorvetterna är konstruerade för att kunna genomföra flera uppgifter samtidigt och kan bland annat nyttjas för att utföra sjökontroll, minröjning samt spaning. Vidare svarade försvarsministern att samtliga dessa förmågor kunde komma väl till pass vid en internationell insats samt att Visbykorvetterna skulle utgöra stommen i den internationella korvettstyrkan.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder ämnar försvarsministern vidta så att en korvett ur Visbyklassen snarast kan insättas i en multinationell sjöstridsstyrka som en del av en skarp internationell insats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:560 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/01694/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:560 av Allan Widman (L) Visbyklassen

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta så att en korvett ur Visbyklassen snarast kan insättas i en multinationell sjöstridsstyrka som en del av en skarp internationell insats.

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020. I propositionen aviserar regeringen att den försvarspolitiska inriktningen för perioden måste utgå från den förändrade säkerhetspolitiska miljön i Östersjön och i Europa. Även försvarsberedningen redogjorde för ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och föreslog ett antal konkreta förslag för försvaret, bl.a. ökad närvaro i Östersjön. Enligt riksdagens beslut går nu försvaret från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella försvarsdimensionen. Samtidigt fortsätter det aktiva svenska engagemanget och deltagandet i internationella krishanteringsinsatser.

Rysk militär uppträder mer utmanande runt Östersjön och kränkningar av Östersjöländers territoriella integritet har skett. Regeringen bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta. Med utgångspunkt i det förändrade säkerhetsläget i Östersjön prioriterar därför regeringen att korvetterna ur Visbyklass ska finnas tillgängliga för bevakning, beredskap och förbandsverksamhet. Om så bedöms lämpligt kan korvettförbanden användas vid internationell krishanteringsinsats. Som en konsekvens av säkerhetsläget samt den nya försvarspolitiska inriktningen sker en omfördelning från anslaget som finansierar Försvarsmaktens internationella insatser (6.1.2) till Försvarsmaktens anslag för förbandsverksamhet och beredskap (6.1.1).

För närvarande planeras inte någon internationell marin insats med korvett ur Visbyklassen.

Stockholm den 12 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.