Vindkraftspark i Hanöbukten

Skriftlig fråga 2015/16:852 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Sedan åtta år har arbetet med att bygga vindkraftsparken Blekinge Offshore pågått. Vindkraftsparken som ska ligga i Hanöbukten i Blekinge beräknas skapa 2 000 nya jobb samt producera ungefär 8 terawattimmar förnybar el varje år. Blekinge Offshore kommer i och med detta att bli en av världens största havsbaserade vindkraftsparker. Det finns en bred uppbackning för projektet bland politiker, näringsliv och lokalbefolkning i Blekinge. Blekinge Offshore borde vara ett synnerligen angeläget projekt för en regering som verkar för att uppnå EU:s lägsta arbetslöshet samt 100 procent förnybar energi. Mark- och miljödomstolen i Växjö godkände Blekinge Offshore för drygt tre år sedan men ville att regeringen skulle göra en avvägning mellan riksintressena förnybar energi och Försvarsmakten. Sedan dess har detta angelägna projekt varit under beredning hos regeringen.

Det kan inte vara rimligt att ett så här viktigt projekt ska ta så lång tid för regeringen att bereda, inte minst i beaktande av de klimatåtgärder som kommer att krävas av oss och andra länder för att leva upp till Parisavtalet. Många aktörer och berörda ställer sig undrande till vad som saknas för att regeringen ska kunna göra en bedömning av denna stora klimatsatsning. Tidigare har klimat- och miljöministern sagt i riksdagens kammare att hon ska återkomma med ett besked om Blekinge Offshore så snabbt det bara går (den 21 april 2015).

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

När avser ministern och regeringen att ge klartecken för ett igångsättande av vindkraftsparken Blekinge Offshore?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:852 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

M2016/00526/Me

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:852 av Jens Holm (V) Vindkraftspark i Hanöbukten

Jens Holm har frågat mig om när jag och regeringen avser att ge klar-tecken för ett igångsättande av vindkraftsparken Blekinge Offshore.

Ärendet som frågan gäller avser en ansökan från bolaget Blekinge Offshore AB om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra och driva

en gruppstation för vindkraft i Hanöbukten. Bolagets ansökan har överlämnats till regeringen av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ärendet är mycket omfattande och berör flera olika enskilda och allmänna intressen, inklusive den av frågeställaren påpekade energipolitiska målsättningen att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på hundra procent förnybar energi. Det ska, som alla ärenden, handläggas så att rättssäkerheten upprätthålls och så snabbt som möjligt. Ärendet är under beredning i Regeringskansliet och jag vill inte föregripa den prövningen. Jag kan därför inte i dag svara på när ett besked kan ges i frågan och vad utgången i ärendet kommer bli.

Stockholm den 2 mars 2016

Åsa Romson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.