Vindkraftens närmiljö

Skriftlig fråga 2022/23:656 av Anette Rangdag (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-11
Anmäld
2023-05-12
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Det har återigen skett en allvarlig vindkraftsolycka. I maj fattade ett vindkraftverk i Ystad eld och vingarna föll ned. Enligt uppgift var det en svårhanterad brand, men ingen skadades och det fanns ingen spridningsrisk eftersom verket stod ensamt. Räddningstjänsten beslutade att låta det brinna ned och uppmanade allmänheten att inte närma sig vindkraftverket på grund av att delar kunde lossna från det.

Detta är dessvärre inte den första incidenten utan bara en av flera på senare år. Till exempel bröts ett rotorblad av vid ett vindkraftverk i Björkvattnet i Ragunda i september 2021.

Olyckor kopplade till vindkraft sker återkommande, och det pågår en offensiv utbyggnad av energislaget, vilket innebär risker för att fler olyckor kommer att inträffa framöver. Konsekvenserna för den närliggande miljön vid denna typ av olyckor är svåra att överblicka. Det kan dock antas ske fler olyckor med stora miljökonsekvenser framöver både på land och till havs.

Mot denna bakgrund vill jag rikta följande fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari:

Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa att vindkraftens närmiljö skyddas vid dessa återkommande olyckor?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:656 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 03110 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:656 av Anette Rangdag (SD)
Vindkraftens närmiljö

Anette Rangdag har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att säkerställa att vindkraftens närmiljö skyddas vid vindkraftsolyckor.

All ny elproduktion som stärker elsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av elsystemet, behövs. Vindkraft har en viktig plats i energimixen. Den ska byggas på konkurrensneutrala villkor och med hänsyn tagen till miljön och andra intressen.

Enligt gällande miljölagstiftning ska hänsyn tas till olika risker kopplade till miljön vid etablering av vindkraft. Detta gäller vindkraft såväl på land som till havs. Det åligger bland annat verksamhetsutövare att utreda och bedöma verksamhetens miljöpåverkan. Vidare ska bästa möjliga teknik användas och verksamhetens lokalisering ska vara lämplig. Vid en lokaliseringsbedömning tas flera olika aspekter i beaktande, bland annat säkerhetsfrågor som har betydelse från hälso- och miljösynpunkt. Tillstånd till vindkraftparker ska även förenas med de villkor som behövs för att skydda miljön och människors hälsa mot skador och olägenheter.

Verksamhetsutövare har även ett ansvar genom den s.k. egenkontrollen. Verksamhetsutövare ska bland annat regelbundet följa upp och kontrollera verksamheten liksom undersöka och bedöma de risker som finns. Ett annat viktigt verktyg för att säkerställa miljöskyddet är tillsynsmyndigheternas arbete. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att verksamhetsutövare följer de lagar och regler som finns på miljöområdet samt gör ingripanden vid behov.

Utöver miljölagstiftningen finns bland annat krav i EU:s produktlagstiftning som har betydelse för skyddet mot vindkraftsrelaterade olyckor och haverier. Maskindirektivet (2006/42/EG) anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för vindkraftverk som släpps ut på marknaden inom EU. Direktivet är implementerat i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Stockholm den 24 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.