Vindkraft och säkerhet

Skriftlig fråga 2022/23:665 av Anette Rangdag (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-12
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Det har återigen skett en allvarlig vindkraftsolycka. I maj fattade ett vindkraftverk i Ystad eld och vingarna föll ned. Enligt uppgift var det en svårhanterad brand, men ingen skadades och det fanns ingen spridningsrisk eftersom verket stod ensamt. Räddningstjänsten beslutade att låta det brinna ned och uppmanade allmänheten att inte närma sig vindkraftverket på grund av att delar kunde lossna från det.

Detta är dessvärre inte den första incidenten utan bara en av flera på senare år. Till exempel bröts ett rotorblad av vid ett vindkraftverk i Björkvattnet i Ragunda i september 2021.

Olyckor kopplade till vindkraft sker återkommande, och det pågår en offensiv utbyggnad av energislaget, vilket innebär risker för att fler olyckor kommer att inträffa framöver.

Mot denna bakgrund vill jag rikta följande fråga till statsrådet Paulina Brandberg:

 

Anser statsrådet att den marknadskontroll som utövas leder till ett önskat resultat, och avser statsrådet och regeringen att vidta några ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten för såväl allmänheten som den personal som arbetar med vindkraft?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:665 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00739 Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:665 av Anette Rangdag (SD)

Vindkraft och säkerhet

Anette Rangdag har frågat mig om jag anser att den marknadskontroll som utövas över vindkraftverk leder till ett önskat resultat. Hon har vidare frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten för såväl allmänheten som den personal som arbetar med vindkraft.

Ett vindkraftverk definieras som en maskin och omfattas därför av EU:s maskindirektiv. Maskindirektivet har genomförts i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3). Arbetsmiljöverket ska kontrollera att vindkraftverk uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna.

Ett vindkraftverk är också ett byggnadsverk. Detta innebär att arbete med uppförande av ett vindkraftverk eller underhåll av själva tornet omfattas av de regler som gäller vid byggnads- och anläggningsarbete. Vid drift omfattas arbetet vid vindkraftverket av reglerna om bland annat arbetsplatsens utformning och användning av arbetsutrustning. Arbetsgivaren ska ge de anställda den arbetsledning samt de instruktioner och förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete utan risk för ohälsa och olycksfall.

Jag kan konstatera att Arbetsmiljöverket utövar fortlöpande marknadskontroll och tillsyn över vindkraftverk och jag ser inga skäl för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder.

Stockholm den 24 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.