Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring

Skriftlig fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-26
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Den 31 mars meddelade Kemikalieinspektionen att de inte beviljar dispens för ogräsmedlet Stomp i lök-, purjolöks-, palsternacka- och bönodling. Från och med i höst kommer ogräsmedlet Fenix som använts i nästan all svensk grönsaksodling endast att kunna användas i mycket låga doser, eftersom Sverige tillämpar en annan typ av riskbedömning än andra EU-länder. Det är oklart huruvida de låga doserna kommer att fungera tillfredsställande, och det finns en uppenbar risk att andelen resistenta ogräs ökar. Dessutom försvinner ogräsmedlet Totril inom EU till nästa år; det ersätts av ett annat bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen ännu inte godkänt för användning i Sverige.

Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) konstaterar att Sverige har tillgång till betydligt färre växtskyddsmedel av betydelse för produktionen än europeiska konkurrentländer. Just tillgången till lämpliga växtskyddsmedel har betydelse för att vi ska kunna bibehålla och utveckla det svenska lantbruket. Utredningen anser vidare att det är av stor vikt att Sverige tillämpar ett ömsesidigt erkännande och accepterar andra medlemsländers godkännandeprocesser.

Sverige har kanske världens mest djur- och miljövänliga jordbruk, men den nuvarande trenden medför emellertid en ständigt minskande svensk jordbruksproduktion, vilket innebär en ökad import av livsmedel från länder med lägre ambitioner på miljö- och djurskyddsområdet.

Vi i Sverigedemokraterna anser att regeringen bör ge Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket tydliga riktlinjer för att de tillsammans ska balansera miljömål och produktionsmål. Det måste ges förutsättningar vad gäller växtskyddspreparat jämförbara med våra grannländer.

Min fråga till klimat- och miljöministern är:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att säkerställa att svenska jordbruket och trädgårdsnäringen fortsatt har tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva bekämpningsmedel?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1109 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02953/JM
N2016/02954/JM
N2016/02955/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1052 av Betty Malmberg (M) Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare, fråga 2015/16:1071 av Sten Bergheden (M) Hot mot svensk lökodling och fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD) Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring

Betty Malmberg har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att svenska lantbrukare inte ska förfördelas och utsättas för skev konkurrens från andra medlemsstater i EU vid implementering av EU-direktiv i Sverige. Malmberg refererar i frågan till Kemikalieinspektionens prövning av ömsesidiga erkännanden av produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Sten Bergheden har frågat mig om jag på ett övergripande plan är beredd att se över de svenska regelverken så att de inte skapar så omfattande konkurrensnackdelar för de svenska lökodlarna.

Anders Forsberg har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkerställa att svenska jordbruket och trädgårdsnäringen fortsatt har tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva bekämpningsmedel. Frågan har överlämnats till mig.

Kemikalieinspektionen har ansvaret för bland annat prövning av ärenden rörande bekämpningsmedel. Prövningen av produktgodkännande styrs av EU:s förordning (1107/2009) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Syftet med prövningen är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Det är inte min uppgift att uttala mig om Kemikalieinspektionens tillämpning av regelverket i enskilda ärenden.

Kemikalieinspektionens beslut går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Den som har fått ett avslag på en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel kan på så sätt få en prövning om Kemikalieinspektionens beslut varit korrekt i förhållande till gällande rätt.

EU-kommissionen skulle senast den 14 december 2014 lagt fram en rapport om bland annat effekterna av förordningen 1107/2009 på jordbrukets diversifiering och konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Översynen är försenad. Mot bakgrund av översynen anordnade Näringsdepartementet tillsammans med Miljö- och energidepartementet hösten 2015 ett diskussionsmöte för svenska aktörer. Effekter på konkurrenskraften blir en viktig del av översynen, som ger möjlighet att belysa den typ av frågor som Betty Malmberg, Sten Bergheden och Anders Forsberg tar upp.

Jag tror på det svenska jordbruket och den svenska maten. Det är därför som jag och regeringen under 2016 kommer att lägga fram en proposition om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Mål för arbetet med en livsmedelsstrategi är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Utgångspunkten i arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns en stor potential i den svenska livsmedelsproduktionen och efterföljande led. Svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet och till regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Ett konkurrenskraftigt jordbruk är nödvändigt för att uppnå detta vilket bl.a. förutsätter tillgång till effektiva växtskyddsmedel och metoder för ett hållbart växtskydd.

Stockholm den 26 april 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.