Till innehåll på sidan

Vårdpersonals anmälningsplikt när det gäller papperslösa

Skriftlig fråga 2022/23:636 av Yasmine Bladelius (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-05
Överlämnad
2023-05-08
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Av Tidöavtalet framgår att regeringen avser att genomföra en översyn av regelverket kring inre utlänningskontroller i syfte att angripa det så kallade skuggsamhället. Planen är att införa en angiverilag där till exempel anställda inom kommuner och regioner, såsom personal inom exempelvis sjukvården, ska vara skyldiga att rapportera till polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med människor som vistas i sverige utan tillstånd – så kallade papperslösa. 

Kritiken och oron bland dem som skulle bli berörda av detta lagkrav är omfattande. 

Vårdförbundet är starkt kritiska och menar att en angiverilag bryter mot tystnadsplikt, etik och moral, som är grunden inom arbetet med vård och omsorg. 

Många regioner har gått ut med att de aldrig kommer att ställa ett sådant krav på offentliganställda, och den nationella vårdkampanjen Vi anger inte samlar i dagsläget över 2 200 namnunderskrifter från vårdarbetare som vägrar att gå med på eventuella framtida lagkrav på att ange vårdsökande papperslösa till polisen och Migrationsverket. 

Det råder en stor oro bland sjukvårdspersonal som inte vill tvingas till ett angiverisamhälle och som ser stora risker med att människor i behov av vård aldrig kommer att våga söka den vården med risk för att då bli utvisade. 

Sjukvårdsministern och företrädare från regeringspartierna har vid ett antal olika tillfällen svarat på oron och kritiken att undantag från angiveriplikten behöver utredas i de fall då en anmälan skulle strida mot så kallade ömmande värden, till exempel inom sjukvården. 

Men i en intervju med Dagens Nyheter häromdagen säger Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson att han inte vill att sjukvårdspersonal ska undantas från kravet och menar att Tidöpartierna kommit överens om att en angiverilag ska gälla alla offentliganställda. Han säger bland annat följande: Det är alldeles uppenbart så att vi kommit överens om att det ska gälla offentliganställda. Vi har köpt Tidöavtalet för att det finns saker som är viktiga för oss i det. Annars hade det inte blivit något regeringsskifte. 

Dessa uttalanden från det största partiet i regeringsunderlaget har naturligtvis spätt på oron bland sjukvårdspersonalen ytterligare. 

Jag vill därför fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson följande: 

 

Vad är statsrådets besked till sjukvårdspersonalen i frågan om en anmälningsplikt – har statsrådet för avsikt att verka för att en anmälningsplikt för sjukvårdspersonal införs som innebär en skyldighet att anmäla vårdsökande papperslösa till polisen och Migrationsverket?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:636 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/01625 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till Riksdagen Svaret är avsett att lämnas den 17 maj 2023 kl. 12.00

Svar på fråga 2022/23:636 av Yasmine Bladelius (S) Vårdpersonals anmälningsplikt när det gäller papperslösa

Yasmine Bladelius har frågat om jag har för avsikt att verka för att en anmälningsplikt för sjukvårdspersonal införs som innebär en skyldighet att anmäla vårdsökande papperslösa till polisen och Migrationsverket.

Inledningsvis vill jag understryka vad jag vid flera tillfällen tidigare har framfört att regeringen anser att patientsäkerheten är en grundbult. Som Yasmine Bladelius påpekar anges i Tidöavtalet att förslag ska lämnas till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polis och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Det framgår samtidigt tydligt av avtalet att det kan finnas situationer där en anmälan enligt informationsplikten skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Vilka undantagssituationer som kan komma i fråga behöver utredas närmare och jag kan inte föregripa resultatet av det arbetet.

Stockholm den 17 maj 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.