Till innehåll på sidan

Vardagsrasism

Skriftlig fråga 2012/13:424 av Kaplan, Mehmet (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-03-27
Anmäld
2013-03-27
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2013-04-10
Besvarad
2013-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 27 mars

Fråga

2012/13:424 Vardagsrasism

av Mehmet Kaplan (MP)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Flera händelser har rapporterats den senaste tiden som tyder på att det svenska samhället blir allt mer uppdelat i ”vi” och ”de”. Det handlar om busschaufförer som delar upp passagerare utifrån hudfärg, taxibolag som får – och accepterar – beställningar av enbart svenska chaufförer och ambulansförare som säger ”låt honom hoppa, det är ju ändå bara en flykting” och sedan vägrar köra 16-åringen till sjukhus sedan han har försökt ta livet av sig.

Händelserna kan förklaras bort med att det är ”enskilda fall” – men alla enskilda fall blir sammantaget en samhällsstruktur där rasism och särbehandling blir vardag för alla som inte tillhör majoritetssamhället. Vardagsrasism är inte bara en skam för ett demokratiskt samhälle – det innebär också en personlig påfrestning som kan leda till minskat förtroende för samhället och svårigheter att ta vara på sina rättigheter.

Vi har alla ett ansvar för att motverka vardagsrasism. Det ansvaret är särskilt stort inom politiken, som anger reglerna för vårt demokratiska samhälle.

Med anledning av det ovan framförda undrar jag om statsrådet avser att ta några initiativ i frågan gällande aktivt motverkande av vardagsrasism.

Svar på skriftlig fråga 2012/13:424 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 10 april

Svar på fråga

2012/13:424 Vardagsrasism

Statsrådet Erik Ullenhag

Mehmet Kaplan har frågat mig om jag avser att ta några initiativ i frågan gällande aktivt motverkande av vardagsrasism.

Jag delar Mehmet Kaplans uppfattning att vi alla har ett ansvar för att motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Viktigt i sammanhanget är det politiska ledarskapet. Som framhölls i regeringsförklaringen 2006 ser regeringen allvarligt på ökade främlingsfientliga tendenser och extremism. Principen om alla människors okränkbara värde måste försvaras med kraft.

Regeringen vidtar flera åtgärder i detta syfte. Bland de initiativ som jag har tagit kan nämnas en treårig satsning på kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om dessa frågor samt den så kallade Toleranssidan på regeringen.se där fördomar med mera om invandrare och minoriteter bemöts med fakta.

Arbetsmarknadsdepartementet är även partner i EU-projektet Good Relations som bland annat syftar till att ta fram riktlinjer för lokalt arbete mot främlingsfientlighet. Inriktningen i Sverige är krisberedskap mot främlingsfientlighet inom ramen för kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och jag har inbjudit några pilotkommuner att delta i detta projekt.

Jag tog även initiativ till den utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans som nu har lämnat betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74). Förslagen i betänkandet är nu ute på remiss och kommer sedan att beredas inom Regeringskansliet.

En effektiv och heltäckande lagstiftning är även en nödvändig förutsättning för att vi i Sverige ska kunna motverka främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Regeringen har genom diskrimineringslagen (2008:567), som omfattar fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden än tidigare lagar mot diskriminering, och inrättandet av Diskrimineringsombudsmannen (DO) skapat förutsättningar för att diskrimineringen i samhället ska bekämpas mer effektivt. DO har till uppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

Enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering fördelas medel till lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade antidiskrimineringsbyråer. Genom att höja och permanenta stödet har regeringen förstärkt förutsättningarna för denna verksamhet. Medel fördelas även enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.