Vård för barn med psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2022/23:693 av Sanna Backeskog (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-17
Överlämnad
2023-05-17
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Ojämlikheter i hälsa drivs till del av ojämlikheter i resurser. Sju områden där resursbristen är särskilt viktig för hälsoutvecklingen har identifierats: det tidiga livet, utbildning, arbete, inkomster, boende, levnadsvanor och inflytande. De skilda förutsättningarna och resurserna inom ovanstående områden innebär en ojämlik risk för ohälsa, ojämlik sårbarhet och mottaglighet för ohälsa samt ojämlika konsekvenser av givna hälsotillstånd.

Gävleborg är ett län där det finns stora skillnader i barns hälsa, och dessa skillnader sammanhänger med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn, de löper mer än dubbelt så hög risk att dö under barndomen jämfört med andra barn, de har en 40 procents högre risk att bli inskrivna på sjukhus, och de har nästan tre gånger så stor risk att bli inskrivna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa.

Att förbättra barns hälsa och utjämna hälsoskillnader är en investering i barnens välbefinnande och deras framtid. Det är också ett viktigt led i att skapa ett samhälle där alla barn har samma möjligheter. Om barns hälsa till stor del bestäms av uppväxtvillkor och familjebakgrund försvåras social rörlighet, och initiala orättvisor tenderar att bli bestående.

Att särskilt förebygga psykisk ohälsa i barndomen betyder mycket även för hälsa och framgång senare i livet. Ohälsa i barndomen, i synnerhet psykisk ohälsa, är förknippad med sämre skolresultat och sämre framtidsutsikter. Det gäller både för flickor och för pojkar. Dessutom är konsekvenserna allvarligare för barn från ekonomiskt utsatta familjer.

Forskning visar att psykiatriska tillstånd som till exempel bipolaritet och schizofreni inte har samband med socioekonomiska förhållanden. Inte heller NPF-diagnoser. Däremot drabbar psykisk ohälsa som ångest och oro särskilt ofta och hårt barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Det finns också studier som visar att skillnaden mellan rapporterade psykiska besvär och erhållen vård är större i socioekonomiskt utsatta områden.

Inte bara enskilda individer utan även samhället har mycket att vinna på att satsa på dels förebyggande åtgärder, dels vård och rehabilitering för barn som drabbas av psykisk ohälsa. Det finns särskild anledning att utforma samhällets insatser för barn som drabbas av psykisk ohälsa på ett sådant sätt att de får det stöd de behöver för att klara sin skolgång.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att alla barn med psykisk ohälsa, oavsett socioekonomisk bakgrund, får den hjälp och behandling de har rätt till?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:693 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/01721 Socialdepartementet S ocialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:693 av Sanna Backeskog (S)
Vård för barn med psykisk ohälsa

Sanna Backeskog har frågat sjukvårdsministern vilka åtgärder hon kommer att vidta för att säkerställa att alla barn med psykisk ohälsa, oavsett socioekonomisk bakgrund, får den hjälp och behandling de har rätt till.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Alla barn och unga med psykisk ohälsa ska få den hjälp och den behandling som de har rätt till. Det är en viktig prioritering inom ramen för regeringens satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention.

För 2023 avsätter regeringen, genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), över 1,6 miljarder kronor för att stärka och utveckla arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention i kommuner och regioner. Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom ramen för regeringens satsning. I satsningen ingår bl.a. medel för att stärka det främjande och förebyggande arbetet samt för att öka tillgängligheten till vård, både inom primärvårdens och första-linjens vård för barn och unga samt inom barn- och ungdomspsykiatrin.

För 2023 avsätts även 530 miljoner kronor genom en förstärkt satsning på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Det pågår också flera andra stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården, bl.a. genom insatser för att stärka primärvården som första ingång vid psykisk ohälsa för både barn och unga respektive vuxna samt för att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård och stärka det strategiska tillgänglighetsarbetet i regionerna.

Jag vill även passa på att nämna de satsningar som regeringen för närvarande genomför för att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med särskilt fokus på barn och unga. Det handlar bl.a. om införandet av ett fritidskort som ska ge barn och unga en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra genom ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv, satsningar på idrottsverksamhet i utsatta områden samt en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.

Därutöver har Socialstyrelsen, efter förslag i betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), haft ett uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att se över hur ett nationellt hälsoprogram för barn och unga bör utformas och implementeras. Uppdraget slutredovisades i oktober 2022 och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Dessa åtgärder är viktiga för att åstadkomma en mer jämlik hälsa och goda uppväxtvillkor bland barn och unga och skapa förutsättningar för att barn och unga med psykisk ohälsa, oavsett socioekonomisk bakgrund, får den hjälp och den behandling som de har rätt till.

Stockholm den 24 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.