Vapendirektivets negativa effekter

Skriftlig fråga 2015/16:586 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Flera av landets skytteföreningar som har lämnat remissvar på det nya vapendirektivet är oroade över framtiden. Bland annat konstaterar Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet att ett ratificerande av vapendirektivet skulle innebära slutet för deras verksamhet.

Halvautomatiska vapen är mycket vanliga på landets skyttebanor. Ett förbud för hel- och halvautomatiska vapen som används i sportskytteverksamhet skulle innebära ett stort hot mot landets skytteföreningar. Skytte är en populär sport som är med på tio-i-topp på Riksidrottsförbundets lista och en av de sporter som ökar mest i Sverige. Ett förbud vore förödande för sportskytteverksamheten.

Svenska Pistolskytteförbundet anser att förslaget om att vapenlicenser måste sökas om vart femte år skulle lägga ytterligare en administrativ börda på både Pistolskytteförbundet och polisen. Redan i dag är ansökningstiderna för vapenlicenser orimligt långa i vissa delar av landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ser statsrådet på den oro som sportskytteverksamheten ger uttryck för i sina remissvar samt på vapendirektivets negativa effekter för landets skyttar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:586 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2016/00178/POL

Ju2016/00322/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:586 av Sten Bergheden (M) Vapendirektivets negativa effekter och 2015/16:616 av Boriana Åberg (M) Vapendirektivets effekter på museer och vapensamlingar

Sten Bergheden har frågat idrottsminister Gabriel Wikström hur han ser på den oro som sportskytteverksamheten ger uttryck för i sina remissvar samt på vapendirektivets negativa effekter för landets skyttar.

Boriana Åberg har frågat kulturminister Alice Bah Kuhnke hur hon ser på att delar av vårt kulturarv och stora historiska värden riskerar att gå förlorade om museer tvingas att destruera sina vapensamlingar.

Frågorna har överlämnats till mig.

Regeringen välkomnar en översyn av EU:s vapendirektiv. Mot bakgrund av det senaste årets allvarliga terrorattentat där skjutvapen

använts är det angeläget att EU:s regelverk om skjutvapen ses över. Regeringen anser att det är viktigt att samhällets kontroll över de allra farligaste vapentyperna förstärks. Redan i dag är t.ex. helautomatiska skjutvapen för civilt bruk förbjudna i flertalet EU-medlemsstater.

Samtidigt är jag och regeringen tveksamma till vissa andra av kommissionens förslag. Det rör till exempel tidsbegränsade licenser och obligatoriska läkarkontroller. Det behövs en flexibilitet så att varje inskränkande åtgärd motiveras av en verklig säkerhetshöjning. Vissa förslag bör därför, om de genomförs, endast gälla för vissa särskilt farliga vapentyper. På så sätt undviks ett betungande regelverk för tillståndshavare vars innehav bedöms utgöra en lägre risk.

I det nuvarande EU-direktivet ges en möjlighet för medlemsstaterna att under vissa omständigheter göra undantag för förbudet mot innehav av helautomatiska vapen. Regeringen anser att det även i fortsättningen bör finnas kvar någon form av undantagsbestämmelser, t.ex. för museers och andra historiskt värdefulla samlingar av vapen.

Inför de fortsatta förhandlingarna om vapendirektivet är remissinstansernas synpunkter av stort värde. Jag har också träffat företrädare för olika intressegrupper. Regeringen är angelägen om att regelverket förskjutvapen blir utformat så att det inte i onödan försvårar för t.ex. sportskyttet eller skapar hinder för att skydda vårt kulturarv. Regeringen kommer att verka för att kommissionens förslag inte medför sådana oönskade effekter.

Stockholm den 19 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.