Till innehåll på sidan

Vapendirektivets effekter på museer och vapensamlingar

Skriftlig fråga 2015/16:616 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-12
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det nya vapendirektivet från EU innebär ett hot mot vårt kulturarv. I direktivet föreslås det bland annat att delar av privata och offentliga vapensamlingar ska beslagtas och destrueras. Museer kan ansöka om dispens, men de vapen som ingår i samlingen ska permanent försättas i obrukbart skick så att de inte kan avfyras. I realiteten innebär det att vapnet förstörs för all framtid. En del av vårt kulturarv kommer därmed att gå förlorat och av dagens vapen, som i framtiden skulle kunna ingå i vapensamlingar, kommer inget att bevaras.

Vapenmuseer är välbesökta turistmål och även en stor del av våra övriga museer har vapen i sina samlingar. Flera museer och sammanslutningar av museer, däribland Stiftelsen Beredskapsmuseet och Statens Maritima Museer, kritiserar förslaget om att tvinga museer och samlare att destruera eller deaktivera delar av sina vapensamlingar. Det skulle förstöra stora historiska och ekonomiska värden.

Vapensamlingar och museers vapen har tidigare varit undantagna från EU:s vapendirektiv just därför att de fyller ett viktigt kulturhistoriskt värde.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bahn Kuhnke:

 

Hur ser kulturministern på faran att delar av vårt kulturarv och stora historiska värden går förlorade om museer tvingas att destruera sina vapensamlingar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:616 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2016/00178/POL

Ju2016/00322/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på frågorna 2015/16:586 av Sten Bergheden (M) Vapendirektivets negativa effekter och 2015/16:616 av Boriana Åberg (M) Vapendirektivets effekter på museer och vapensamlingar

Sten Bergheden har frågat idrottsminister Gabriel Wikström hur han ser på den oro som sportskytteverksamheten ger uttryck för i sina remissvar samt på vapendirektivets negativa effekter för landets skyttar.

Boriana Åberg har frågat kulturminister Alice Bah Kuhnke hur hon ser på att delar av vårt kulturarv och stora historiska värden riskerar att gå förlorade om museer tvingas att destruera sina vapensamlingar.

Frågorna har överlämnats till mig.

Regeringen välkomnar en översyn av EU:s vapendirektiv. Mot bakgrund av det senaste årets allvarliga terrorattentat där skjutvapen

använts är det angeläget att EU:s regelverk om skjutvapen ses över. Regeringen anser att det är viktigt att samhällets kontroll över de allra farligaste vapentyperna förstärks. Redan i dag är t.ex. helautomatiska skjutvapen för civilt bruk förbjudna i flertalet EU-medlemsstater.

Samtidigt är jag och regeringen tveksamma till vissa andra av kommissionens förslag. Det rör till exempel tidsbegränsade licenser och obligatoriska läkarkontroller. Det behövs en flexibilitet så att varje inskränkande åtgärd motiveras av en verklig säkerhetshöjning. Vissa förslag bör därför, om de genomförs, endast gälla för vissa särskilt farliga vapentyper. På så sätt undviks ett betungande regelverk för tillståndshavare vars innehav bedöms utgöra en lägre risk.

I det nuvarande EU-direktivet ges en möjlighet för medlemsstaterna att under vissa omständigheter göra undantag för förbudet mot innehav av helautomatiska vapen. Regeringen anser att det även i fortsättningen bör finnas kvar någon form av undantagsbestämmelser, t.ex. för museers och andra historiskt värdefulla samlingar av vapen.

Inför de fortsatta förhandlingarna om vapendirektivet är remissinstansernas synpunkter av stort värde. Jag har också träffat företrädare för olika intressegrupper. Regeringen är angelägen om att regelverket förskjutvapen blir utformat så att det inte i onödan försvårar för t.ex. sportskyttet eller skapar hinder för att skydda vårt kulturarv. Regeringen kommer att verka för att kommissionens förslag inte medför sådana oönskade effekter.

Stockholm den 19 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.