Väntetider för att få vapenlicens

Skriftlig fråga 2015/16:858 av Hans Hoff (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Över en halv miljon svenskar har som fritidsintresse att jaga eller träna och tävla i sportskytte. För att få vapenlicens är vägen lång. För att få vapenlicens som jägare krävs en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och godkända provresultat. För personer som vill få vapenlicens för att kunna utöva sportskytte måste man, förutom att ha en utförd och godkänd teoriutbildning, ha varit medlem i en skytteförening i allt mellan ett och tre år. Utöver det ska en sportskytt dels kunna visa på att man varit aktiv i verksamheten och dels visa upp ett visst resultat; till exempel för nationellt skytte innebär det tre serier motsvarande 46 poäng av 50. När föreningen anser kraven uppfyllda utfärdas ett föreningsintyg. När ett föreningsintyg, alternativt en jaktexamen, finns kan man ansöka om vapenlicens hos Polismyndigheten. 

Handläggningstiden hos Polismyndigheten har i flera år varit minst sagt otillfredsställande. Enligt förvaltningslagen ska all handläggning ske skyndsamt. I fallet med ansökan om vapenlicens har Justitieombudsmannen vid flera tillfällen uttryckt stark kritik angående handläggningstiden. Justitieombudsmannen har fastslagit 30 dagar som skyndsam handläggningstid i de fallen, men ofta har handläggningstiden överskridit ett år. I ett fall var handläggningstiden så lång som tre år. Trots att de oacceptabla handläggningstiderna belysts och att Justitieombudsmannen uttalat sig kritiskt har Polismyndigheten inte agerat för att korta handläggningstiden. Ytterst har regeringen ansvaret för hur de statliga myndigheterna fungerar.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet Anders Ygeman att vidta så att Polismyndigheten utfärdar vapenlicenser inom 30 dagar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:858 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/07130/POL

Dnr Ju2016/07131/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:858 av Hans Hoff (S) Väntetider för att få vapenlicens samt fråga 2015/16:860 av Johan Hultberg (M) Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens

Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att Polismyndigheten utfärdar vapenlicenser inom 30 dagar. Johan Hultberg har frågat mig om jag och regeringen är beredda att gå vidare med förslag om direktåtkomst till jägarexamensregistret och möjlighet för vapenhandlare att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Johan Hultberg har vidare frågat mig om regeringen överväger några andra åtgärder för att korta handläggningstiderna för vapenlicens.

Regeringen gav den 30 juli 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla hanteringen av vapentillstånd. Bakgrunden till uppdraget var den situation som både Hans Hoff och Johan Hultberg beskriver. Handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd har varit för långa och de har varierat i allt för stor utsträckning mellan olika regioner.

Förra veckan inkom Polismyndigheten med en delredovisning av regeringsuppdraget. I redovisningen presenterar Polismyndigheten ett antal åtgärder som har inletts och som ska införas för att effektivisera arbetet med vapenärenden. Vissa åtgärder har varit möjliga att genomföra tack vare de förutsättningar som ombildningen till den nya Polismyndigheten har medfört. Bland annat kommer alla ansökningar inom kort att kunna scannas av digitalt, ett digitalt ansökningsförfarande ska införas och myndigheten arbetar även med omfördelning av ärendetyper mellan polisregioner vilket kommer medföra en ökad effektivitet i handläggningen. Dessutom kommer Region Syd att få extra resurser för att kunna hantera sina vapenärenden.

Som Johan Hultberg nämner ska uppdraget slutredovisas den 1 mars 2017. I slutredovisningen ska Polismyndigheten beskriva vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga rutiner som implementerats och varför. Vi har nu fått en del exempel på hur Polismyndigheten redan idag arbetar för att lösa problemen med de långa handläggningstiderna för vapentillstånd. Jag välkomnar det arbete som Polismyndigheten har vidtagit och ser fram emot myndighetens redovisning under nästa år. I avvaktan på denna avser jag i nuläget inte vidta några fler åtgärder.

Stockholm den 8 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.