Till innehåll på sidan

Väntetider för anmälda våldtäkter i Region Mitt

Skriftlig fråga 2022/23:698 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-22
Överlämnad
2023-05-23
Anmäld
2023-05-24
Svarsdatum
2023-05-31
Sista svarsdatum
2023-05-31
Besvarad
2023-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

SVT Gävleborg rapporterade den 19 maj att kvinnor som anmäler våldtäkt får vänta flera månader för att få komma in på förhör hos polisen i Region Mitt. Detta är oroande då det riskerar att göra att förtroendet för polisen minskar, vilket i sin tur kan leda till att färre väljer att anmäla när de blivit utsatta för brott.

I Region Mitt har kvinnor i vissa fall fått vänta upp till åtta månader för att få kontakt med polisen efter anmälan. Så här långa väntetider har också bidragit till att många valt att ta tillbaka sin anmälan.

Detta är oroande och något som behöver tas på största allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förkorta den tid det tar från anmälan tills förhör börjar, och om så är fallet, vilka åtgärder planeras?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:698 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)


Svar på fråga 2022/23:698 av Jim Svensk Larm (S)
Väntetider för anmälda våldtäkter i Region Mitt

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förkorta den tid det tar från det att en anmälan om våldtäkt görs tills förhör hålls med målsägaren och, om så är fallet, vilka åtgärder som planeras.

Kampen mot brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor, och det gäller inte minst när det kommer till sexualbrott.

Regeringen bedriver ett målmedvetet arbete med att stärka och vidareutveckla polisverksamheten. I Polismyndighetens regleringsbrev för 2023 finns ett tydligt fokus på resultat och höjda ambitioner i det brottsbekämpande arbetet. Bland annat har myndigheten fått i uppdrag att ta fram förslag på utvecklade resultatmått med tillhörande kvantitativa mål för den brottsutredande verksamheten. Målen ska vara uppföljningsbara, ändamålsenliga och fungera som stöd för regeringen och Polismyndigheten i att uppnå en mer effektiv verksamhet och en förstärkt brottsbekämpning. Uppdraget ska redovisas senast den 16 augusti 2023.

Regeringens ambition är att Polismyndigheten ska fortsätta växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet i EU. För 2023 uppgår Polismyndighetens anslag till drygt 37 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 16 miljarder kronor sedan 2015.

Det är viktigt att Polismyndigheten fördelar de ökade resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt, men det är myndigheten själv som måste göra dessa prioriteringar. Jag förutsätter att Polismyndigheten kontinuerligt ser över resurser, organisation och arbetssätt i brottsutredningsverksamheten för att säkerställa att ärenden hanteras på ett adekvat sätt.

Stockholm den 31 maj 2023

Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.