Våld, trakasserier och oro på bibliotek

Skriftlig fråga 2015/16:810 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slås också fast att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Denna beskrivning står i stor kontrast till den stämning människor upplever på många av landets bibliotek i dag. Under det senaste året har bland annat journalisten Paulina Neuding och flera bibliotekarier uppmärksammat den förändrade biblioteksmiljön. Slagsmål, gängbråk och hot mot de anställda har blivit allt vanligare.

Senast i början av januari 2016 blev en bibliotekarie i Huskvarna misshandlad till den grad att hon var tvungen att föras till sjukhus i ambulans. Flera bibliotek har förkortat och förändrat sina öppettider efter problem med ungdomsgäng.

Detta är inte acceptabelt. I ett läge där svensk skola tampas med alltför många utmaningar behövs biblioteken mer än någonsin tidigare, inte minst för dem som behöver dem allra mest för att få ro och inspiration för bildning, bokläsande och studier. (Fungerande) bibliotek är till sin natur öppna platser mitt i stadsmiljön, fridsamma platser dit alla är välkomna för att söka kunskap. För många unga kan ett besök på biblioteket innebära ett avbrott från en stökig omvärld.

För oss liberaler är rätten till utbildning för alla en grundprincip. Det är genom hårt arbete och studier som individen kan förverkliga sig själv. Att landets bibliotek inte alltid längre är en plats för den som saknar studiero och trygghet i hemmiljön ser vi som ett allvarligt hot mot möjligheten till en väg ut ur utanförskapet.

Regeringen har gett i uppgift till Kungliga biblioteket att till 2019 ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi som ska bygga på långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige. Det är både förvånande och beklagligt att oron, stöket och våldet inte nämns med ett ord, trots att det troligen är det största hindret mot en fungerande biblioteksverksamhet. 

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa oro, hot och trakasserier på biblioteken?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:810 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00323/KI

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:810 av Birgitta Ohlsson (L) Våld, trakasserier och oro på bibliotek

Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa oro, hot och trakasserier på bibliotek.

Första av allt vill jag poängtera att hot och trakasserier naturligtvis aldrig ska accepteras. Biblioteket ska vara ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. Här kan var och en, oavsett bakgrund, ta del av kulturupplevelser och söka kunskap. Allas möjlighet till delaktighet i samhällslivet och fri åsiktsbildning är grunden för vår demokrati. Det är också grunden för bibliotekens verksamhet. För att uppfylla bibliotekslagens krav om tillgänglighet och öppenhet måste biblioteken vara trygga och säkra platser – både för dem som jobbar där och för människor som kommer för att låna böcker eller för att delta i olika aktiviteter. En hotfull och stökig miljö begränsar också utrymmet för dem som besöker biblioteket för att läsa, delta i språkcafé eller studera. Kommuner och andra bibliotekshuvudmän har som arbetsgivare förstås ett ansvar att se till att anställda på bibliotek har en god arbetsmiljö. När det gäller direkt brottsliga handlingar är det en polisiär fråga.

Vi ser olyckligtvis en tendens att samtalstonen i de offentliga rummen hårdnar och att det förekommer hot, trakasserier och ibland även våld för att tysta åsikter. Det är t.ex. mycket allvarligt när förtroendevalda, journalister, kulturskapare, kulturinstitutioner och opinionsbildare utsätts för hot och hat. Regeringen avser att återkomma med en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat.

Regeringens uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi är brett formulerat utifrån de krav som ställs i bibliotekslagen. En fråga som särskilt ska belysas inom ramen för uppdraget är bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar. En fördjupad delredovisning av uppdraget med förslag till en nationell biblioteksstrategi ska redovisas senast den 1 oktober 2017 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2019. Jag ser fram emot att följa Kungl. bibliotekets arbete med biblioteksstrategin, som jag är säker på kommer att bidra med kunskap om hur biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet ska kunna främjas och som beaktar de utmaningar biblioteken står inför.

Stockholm den 24 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.