Utvisning på grund av brott i fler fall

Skriftlig fråga 2015/16:806 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-15
Överlämnad
2016-02-16
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har presenterat nya förslag som rör utvisning på grund av brott. Dagens regelverk behöver skärpas i syfte att ytterligare markera att samhället inte accepterar brott av den som vill bosätta sig här.

Självklart måste det fortsatt finnas en balans mellan å ena sidan att Sverige inte ska godta ett brottsligt beteende och å andra sidan grundläggande humanitära krav och rättssäkerhetsgarantier. Inte alltför lindrig brottslighet ska leda till utvisning. Hänsyn ska också, inom ramen för en helhetsbedömning, tas till bland annat den anknytning som finns till Sverige. Därtill får utvisning aldrig ske då det råder verkställighetshinder.

Moderaterna har tre förslag på skärpta åtgärder.

  1. Vi vill att brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även då det inte föreligger återfallsrisk. Så är det inte i dag.
  2. Vi vill att frågan om verkställighetshinder ska prövas i nära anslutning till då verkställighet kan bli aktuellt. Det är fel att, vilket sker i dag, domstol spekulerar om det flera år fram i tiden kan antas föreligga verkställighetshinder.
  3. Vi vill säkerställa att åklagare alltid yrkar på utvisning då förutsättningarna för detta i lagstiftningen är uppfyllda. Åklagare ska också regelmässigt undersöka förekomst av eventuella utländska brottmålsdomar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur ställer sig ministern och regeringen till dessa förslag?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:806 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01444/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:806 av Johan Forssell (M) Utvisning på grund av brott i fler fall

Johan Forssell har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till följande förslag från Moderaterna om utvisning på grund av brott:

Att brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även då det inte föreligger återfallsrisk.

Att frågan om verkställighetshinder ska prövas i nära anslutning till då verkställighet kan bli aktuellt.

Att åklagare alltid yrkar på utvisning då förutsättningarna för detta i lagstiftningen är uppfyllda och att åklagare också regelmässigt ska undersöka förekomst av eventuella utländska brottmålsdomar.

  • För att någon ska kunna utvisas för brott krävs bland annat att den utdömda påföljden är svårare än böter. Om den dömde inte tidigare har gjort sig skyldig till brott, ställs det som huvudregel ett större krav på brottets allvar. I förarbeten och praxis har det för dessa fall gjorts en avvägning utifrån att utvisning är en ingripande rättsverkan för den enskilde som inte ansetts rimlig såvida det inte handlar om mer allvarlig brottslighet (straffvärde på ett år eller mer). Undantag kan göras när det gäller brott mot barn eller vid till exempel mened eller övergrepp i rättssak.
  • Straffsystemet bygger på att påföljden tillsammans med övriga rättsverkningar är proportionerliga sett till brottet. Det måste alltså finnas en balans mellan de reaktioner ett brott ska kunna medföra och brottets allvar. Det är rimligt att man kräver ett mer allvarligt brott för att kunna utvisa en förstagångsförbrytare.
  • Det är vidare rimligt att frågan om det finns verkställighetshinder behandlas redan i samband med att frågan om utvisning avgörs. Det är inte ett bra utnyttjande av samhällets resurser att besluta om utvisning om det står klart att beslutet inte kan verkställas.
  • Avslutningsvis utgår jag från att åklagarna yrkar utvisning i de fall de bedömer det som relevant.
  • Mot denna bakgrund bedömer jag att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig.

Stockholm den 24 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.