Till innehåll på sidan

Utvisning av utländska studenter

Skriftlig fråga 2017/18:1009 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-03-12
Överlämnad
2018-03-13
Anmäld
2018-03-14
Svarsdatum
2018-03-21
Sista svarsdatum
2018-03-21
Besvarad
2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

På senare tid har flera fall av så kallade kompetensutvisningar av studenter uppmärksammats runt om i Sverige och nyligen i Uppsala. Det handlar om utländska studenter som kommer hit och studerar vid svenska universitet och högskolor men som av olika anledningar senare får sina uppehållstillstånd indragna av Migrationsverket och därför behöver avbryta sina studier och lämna landet innan studierna är avslutade.

För att få uppehållstillstånd för studier krävs det i dag att man kan försörja sig själv. Enligt gällande regelverk innebär det att man per i år måste ha 8 190 kronor per månad tio månader om året på ett konto som tillhör en själv. Antingen måste summan visas upp i klump eller så behövs intyg på att till exempel stipendium kommer att betalas ut.

Lagar och regler är naturligtvis till för att följas. Men flera lärosäten vittnar nu om att Migrationsverket har gjort väldigt strikta tolkningar av försörjningskravet den senaste tiden och att enskilda studenter därmed kommer i kläm på ett sätt som knappast kan vara ha varit avsikten. Ibland handlar det om rena småfel som får förödande konsekvenser för den enskilda studenten, till exempel att pengar har funnits men på ”fel konto” hos någon familjemedlem och att uppehållstillståndet sedan dras in.

Om Sverige menar allvar med att vara en kunskapsnation behöver vi ha ett regelverk som underlättar för utländska studenter att komma hit och studera och som behåller internationella talanger. Inte ett system där flitiga personer utvisas för små och bagatellartade fel och som dessutom skadar Sveriges anseende internationellt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att förhindra fler fall av kompetensutvisningar av utländska studenter? 

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1009 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)Ju2018/01713/POL

Justitiedepartementet

Migrationsministern och biträdande justitieministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1009 av Marta Obminska (M)
Utvisning av utländska studenter

Marta Obminska har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att förhindra fler fall av kompetensutvisningar av utländska studenter.

Internationella studenter är viktiga kunskapsbärare som bidrar till samhällsutvecklingen och det är angeläget att det finns goda förutsättningar för att attrahera dem till Sverige. Det är viktigt att onödiga hinder för universitets och högskolors internationalisering undanröjs. Regeringen har bl.a. tillsatt en utredning som just nu ser över hur internationaliseringen av universitet och högskolor kan öka. Ett delbetänkande lämnades den 31 januari i år och slutbetänkandet väntas under hösten.

Beträffande reglerna i utlänningslagstiftningen om uppehållstillstånd för högskolestudier och försörjningskrav bygger dessa på EU-direktiv på området. I både 2004 års studentdirektiv och i det nya student- och forskardirektivet, som antogs 2016, ställs krav på att sökanden kan visa att han eller hon har tillräckliga medel för att bekosta sitt uppehälle och sin återresa.

Medlemsstaterna måste alltså ställa krav på försörjningsförmåga vid ansökan om uppehållstillstånd för högskolestudier och det finns inget utrymme för att ta bort detta krav. Regeringen är dock öppen för att se över hur reglerna kring försörjningskravet och uppehållstillståndens längd ska vara utformade.

Inom Regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med att genomföra det nya student- och forskardirektivet i svensk rätt. I detta arbete kommer ovan nämnda frågeställningar att behandlas.

Stockholm den 20 mars 2018

Heléne Fritzon

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.