Till innehåll på sidan

Utredningen om förenklad privatuthyrning

Skriftlig fråga 2022/23:827 av Mikael Eskilandersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-28
Överlämnad
2023-06-29
Besvarad
2023-07-13
Sista svarsdatum
2023-07-13
Svarsdatum
2023-07-13
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I juni höll finansministern och infrastruktur- och bostadsministern pressträff där presentation av en ny utredning gjordes. Denna utredning har syftet att regelverket för presumtionshyror vid nybyggnation ska förändras och att andrahandsuthyrningen ska förenklas. Trots den kris som råder inom områdena bostad och bygg, med stort behov av åtgärder i närtid, är utredningstiden satt till redovisning av delen om presumtionshyror i september 2024 och delen om privatuthyrning i mars 2025. Det är långt fram i tid.

Det pågår en byggkris, som riskerar att påverka Sveriges ekonomi allvarligt. Den ger konkurser, och minskning av arbetstillfällen, och den förvärrar kompetensbristen. Krisläget manar till snabbare utredning för att få fram förslag som gynnar bygg- och bostadsmarknaden så att krisen inte förvärras ytterligare. Ett högre tempo inom bostads- och byggpolitiken är att föredra. Fler åtgärder behövs såsom att möjliggöra mark för byggnation, höja kommunernas planberedskap särskilt för småhus, förenkla byggregler, korta ledtiderna i byggprocessen samt inrätta ett startlån till förstagångsköpare.

Det finns också möjligheter till snabbare utredning. Inte minst under covid19-pandemin visade det sig att viktiga saker kunde utredas betydligt snabbare än den aviserade utredningstiden för det aktuella ämnet på uppemot 1,5 respektive 2 års tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att snabba på utredningsdelen om förenklad privatuthyrning som presenterades i juni 2023?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:827 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)


Svar på fråga 2022/23:827 av Mikael Eskilandersson (SD)
Utredningen om förenklad privatuthyrning

Mikael Eskilandersson har frågat infrastruktur- och bostadsministern om statsrådet och regeringen avser att snabba på utredningsdelen om förenklad privatuthyrning som presenterades i juni 2023. Frågan har överlämnats till mig som ansvarar för utredningen och den lagstiftning som berörs.

Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats till följd av hög inflation, stigande räntor, ökade byggkostnader och minskad köpkraft hos hushållen. Det är en utveckling som i huvudsak beror på omvärldsfaktorer som i det korta perspektivet är mycket svåra att påverka. För att på sikt komma till rätta med bostadsbristen, och för att bygg- och bostadsmarknaden ska stå rustad när konjunkturen vänder upp, behövs flera åtgärder. Regeringen arbetar bland annat med att ta fram reformer för att öka tillgången till byggbar mark och förenkla reglerna för att bygga. Kommuner ska även uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

För att skapa goda förutsättningar för nyproduktion av hyresbostäder är det viktigt att det finns ett väl fungerande system för hyressättning. Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att se över reglerna om ändring av så kallade presumtionshyror, som har till syfte att säkerställa att fastighetsägare vid nyproduktion har möjlighet att ta ut en hyra som täcker kostnaderna och ger en rimlig avkastning. Översynen är efterfrågad av hyresmarknadens parter. Den delen av uppdraget ska redovisas först. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder för att underlätta privatpersoners uthyrning av bostäder, i syfte att främja ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet. Utredningens uppdrag omfattar ett flertal frågor och utredningstiden har bestämts med beaktande av frågornas omfattning och komplexitet. Det är viktigt att frågorna utreds noggrant och att utredningen får den tid som behövs för att ta fram fungerande förslag.

Stockholm den 13 juli 2023

Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.