Utredning om lagen om stöd och service

Skriftlig fråga 2015/16:1153 av Sofia Fölster (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det är nu länge sedan regeringen utlovade att tillsätta en utredning om funktionshinderspolitiken. Det är positivt, och det finns många områden som behöver ses över för att säkerställa ett rättssäkert möte med myndigheter och självbestämmande i vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt är det av stor vikt att reformer som genomförs på området inte äventyrar stabiliteten och långsiktigheten inom lagen om stöd och service (LSS). Även till synes små förändringar i exempelvis reglerna för personlig assistans kan innebära en ny vardag för brukare. Därför är det bra om reformer inom funktionshinderspolitiken genomförs med en bred politisk samsyn över blockgränsen. Ett sätt att åstadkomma en bred politisk enighet vore att göra den kommande utredningen parlamentarisk.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet Åsa Regnér:

 

Avser statsrådet att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över funktionshinderspolitiken?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1153 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/03056/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1153 av Sofia Fölster (M) Utredning om lagen om stöd och service

Sofia Fölster har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsministern om statsrådet avser att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över

funktionshinderspolitiken?

Jag har tidigare aviserat att en översyn ska genomföras av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Det pågår för närvarande ett beredningsarbete av direktiv till en sådan utredning inom Regeringskansliet. Så snart detta arbete är avslutat kommer direktiven för utredningen att beslutas. Regeringen kommer därefter att ta ställning till inom vilka former utredningens arbete ska bedrivas.

Stockholm den 4 maj 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.