Till innehåll på sidan

Utredning av medicinska åldersbedömningar

Skriftlig fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2019-08-16
Överlämnad
2019-08-19
Anmäld
2019-08-29
Sista svarsdatum
2019-09-02
Svarsdatum
2019-09-11
Besvarad
2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De medicinska åldersbedömningar som används för att bestämma ensamkommande asylsökandes ålder har länge varit föremål för debatt.

Kritiken har varit kraftig mot de metoder som används och mot regeringens och ansvariga myndigheters ovilja att agera. Rättsläkare har lämnat Rättsmedicinalverket (RMV) – den myndighet som är ansvarig för de medicinska åldersbedömningarna – i protest mot att myndigheten håller fast vid en rättsosäker metod. Svenska och internationella experter och statistiker har riktat allvarlig kritik mot RMV:s agerande.

Efter att Svenska Läkaresällskapet, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnläkarföreningen krävt en utredning av metoderna meddelade regeringen i april 2019 att en sådan ska tillsättas. Under tiden kommer RMV att fortsätta att använda metoden, och tidigare fattade beslut ska än så länge gälla.

Kritiken mot RMV är befogad, men det är regeringen som bär det yttersta ansvaret. Bedömningen av ålder har mycket stor påverkan på den enskildes möjlighet att få uppehållstillstånd. Att hantera dessa frågor så långsamt och prioritera dem så lågt som regeringen gör är oförsvarligt.

Över fyra månader efter att regeringen meddelade att den skulle tillsätta en utredning finns ingen utredning på plats. Vänsterpartiet menar att regeringen måste ta sitt ansvar och skyndsamt agera för att en utredning kommer på plats och att utredningen också bör granska regeringens eget ansvar i frågan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser statsrådet att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:891 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Ju2019/

02712/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)
Utredning av medicinska åldersbedömningar

Christina Höj Larsen har frågat mig när jag avser att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna.

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Det finns olika undersökningsmetoder för medicinsk åldersbedömning, men ingen som exakt kan bestämma en individs ålder. Rättsmedicinalverket har uppgett att man vid valet av undersökningsmetod har gett företräde till metoder som har större sannolikhet att bedöma vuxna som barn än tvärt om.

Alla former av medicinska åldersbedömningar innehåller dock osäkerheter. Hur stora dessa osäkerheter är och på vilket sätt de återspeglas i Rättsmedicinalverkets utlåtanden har varit föremål för debatt. Mot bakgrund av detta är det önskvärt med ett fördjupat kunskapsunderlag om den metod

som används av Rättsmedicinalverket. Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget.

Stockholm den 11 september 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.