Utfärdande av sjuksköterskelegitimation

Skriftlig fråga 2015/16:1041 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

 

Välfärden ska präglas av ordning och reda. Inom hälso- och sjukvården innebär det bland annat att de flesta yrken är reglerade med skyddade yrkestitlar. Det är ett av många nödvändiga redskap för att säkerställa att hälso- och sjukvården alltid genomförs med hög kvalitet och med patientens säkerhet i fokus. Därför bör regeringen och ansvarigt statsråd ta oroade nyutbildade sjuksköterskors oro och larmsignaler på allvar.

Detta innebär bland annat att sjuksköterskor inte får jobba inom sitt yrke förrän de erhållit sin legitimation. Det är Socialstyrelsen som är ansvarig myndighet för att säkerställa att administrationen kring utfärdandet av yrkeslegitimationer för sjuksköterskor fungerar smidigt och snabbt.

För att Socialstyrelsen ska kunna utfärda legitimation krävs det att den som studerar till sjuksköterska klarat av C-uppsats, alla tentamina och att examen är klar. Denna nyordning sedan årsskiftet är i grunden självklar inte minst ur patientsäkerhetssynpunkt. Samtidigt som det administrativa utfärdandet av legitimation kan ställa till problem för pressade enheter inom vården. Detta gäller inte minst i stundande semestertider under sommaren.

Socialstyrelsen har enligt uppgift lovat att handläggningstiden inte ska vara längre än två veckor. Det är trots denna försäkran angeläget att denna nyordning redan från början präglas av effektivitet inte minst med tanke på de personalförsörjningsutmaningar som hela den samlade hälso- och sjukvården i Sverige möter varje dag.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att nu vidta för att säkerställa att alla examinerade sjuksköterskor får sin legitimation i tid för att till exempel kunna söka som semestervikarie eller andra tjänster, så att det inte uppstår personalbrist i sommar på grund av byråkratiska och administrativa skäl?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1041 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/02352/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1041 av Cecilia Widegren (M) Utfärdande av sjuksköterskelegitimation

Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att alla examinerade sjuksköterskor får sin legitimation i tid för att till exempel kunna söka semestervikariat, så att det inte uppstår personalbrist i sommar på grund av byråkratiska och administrativa skäl?

Jag vill inleda med att säga att för att upprätthålla en hög kvalitet och patientsäkerhet i den svenska hälso- och sjukvården, är huvudregeln att den som anställs som sjuksköterska inom landsting och kommun ska ha sjuksköterskelegitimation. Legitimationen utgör sedan lång tid det mest framträdande beviset på en yrkesutövares kompetens inom hälso- och sjukvården. Legitimationen är dessutom ett uttryck för att en yrkesutövare står under statens tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Ytterst kan en legitimation återkallas om yrkesutövaren allvarligt missköter sig.

Socialstyrelsen upphävde vid årsskiftet föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska. Syftet med föreskrifterna var att vårdgivare skulle kunna anställa sjuksköterskestuderande som vikarier för sjuksköterskor utan att behöva ansöka om dispens hos myndigheten. Socialstyrelsens utvärdering av föreskrifterna visar dock att de främst tillämpats för utexaminerade sjuksköterskor som ännu inte fått sin legitimation.

Socialstyrelsen anser att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv inte är tillfredsställande att regelmässigt och utan prövning från myndigheten tillåta enskilda att arbeta som sjuksköterska före det att den har erhållit sin legitimation.

Enligt färska uppgifter från Socialstyrelsen är handläggningstiderna för att bevilja legitimation till utexaminerade sjuksköterskor utbildade i Sverige två veckor. Emellertid kommer det även fortsättningsvis vara möjligt för vårdgivare att anställa sjuksköterskestudenter som sjuksköterskevikarier under förutsättning att Socialstyrelsen godkänner det.

Det är angeläget att Socialstyrelsens handläggningstider även fortsättningsvis är korta för att undvika administrativa svårigheter för både nyexaminerade sjuksköterskor och vårdgivare. Jag kommer följa utvecklingen noga.

Stockholm den 6 april 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.