Utbyggnad av produktion av förnybar energi

Skriftlig fråga 2022/23:533 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-06
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Energigemenskaper är ett sätt att öka intresset för investeringar i förnybar elproduktion som tyvärr blivit kraftigt förbisett i Sverige. Nyligen rapporterades om hur EU:s uppmaningar till främjande gått Sverige förbi och om att vi är sämst i klassen i EU när det kommer till att underlätta för energigemenskaper.

För någon vecka sedan kom nästa slag. Skatteverket har valt att tolka att enskilda mindre anläggningar som finns i ett internt nät ska räknas samman som en enda stor anläggning. Det gör att man snabbt riskerar att komma upp i de 500 kilowatt som är gränsen för skattefrihet i dag. Att hamna över gränsen innebär mycket administration och behov av att mäta på ett sätt som inte var tänkt och som orsakar onödiga kostnader.

Ovan nämnda beslut från Skatteverket förfelar också hela lagstiftningen kring interna nät och att dela el med varandra för att nyttja egenproducerad el smartare. Båda delarna är viktigt för att öka produktionen av ny el och minska de utmaningar som det svenska elsystemet står inför, speciellt som investeringarna sker i södra Sverige.

Skatteverket definierar en solcellsanläggning enligt följande: Produktionsenheter ses som en enda anläggning om de är geografiskt och tekniskt sammanhängande. Det har skapat konkreta problem för projektet Tamarinden i Örebro som är ett lysande exempel både på effektiviseringar och på egen konsumtion och produktion. Samma utmaningar får en bostadsrättförening i Uppsala som vill installera cirka 1,2 megawatt fördelat på 77 bostadshus. Bostadshusen är fristående, men eftersom de är geografiskt sammanhängande begränsas de av 500-kilowattsgränsen. Skatteverket tolkar alltså och som ett eller, vilket förhindrar föreningen att bidra med cirka 315 000 kilowattimmar till nätet årligen.

Detta kan knappast ha varit avsikten med lagstiftningen, och således bör regeringen ingripa för att justera i lämpliga lagar och förordningar för att snabba på utbyggnaden av ny elproduktion.

Med bakgrund av ovanstående blir min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Delar ministern och regeringen Skatteverkets bedömning, och kommer regeringen att agera för att justera densamma så att utbyggnaden av ny energiproduktion inte hindras av onödigt regelkrångel? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:533 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)


Svar på fråga 2022/23:533 av Rickard Nordin (C)
Utbyggnad av produktion av förnybar energi

Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen delar Skatteverkets bedömning om definitionen av produktionsenhet för solel och om regeringen kommer att agera för att justera densamma så att utbyggnaden av ny energiproduktion inte hindras av onödigt regelkrångel.

Den 1 juli 2021 höjdes effektgränserna för energiskattebefrielse för egenproducerad solel från 255 kW till 500 kW. Solcellsinnehavare har därutöver rätt till andra skattemässiga förmåner.

Skatteverket och förvaltningsdomstolarna tillämpar skattelagstiftningen. Jag vill inte kommentera myndigheternas rättstillämpning eftersom det skulle kunna uppfattas som att regeringen försöker påverka beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Stockholm den 19 april 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.