Urspårning till följd av stora mängder regn

Skriftlig fråga 2022/23:900 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-08
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ostkustbanan är en av de viktigaste länkarna i infrastrukturen för att knyta samman de norra och södra delarna av Sverige med ett hållbart transportsystem. Att infrastrukturen går att lita på är viktigt för att få fler att välja tåget i stället för bilen vid pendling samt för att mer gods ska gå på järnväg.

I samband med de stora mängderna regn som kom den 7 augusti så spårade ett SJ snabbtåg ur i Hudiksvall till följd av att banvallen gav vika. Det medförde att några passagerare fick uppsöka sjukhus och ungefär hundra resenärer fick sina resor avbrutna för att hitta nya lösningar för att ta sig fram.

Tack vare att en observant lokförare larmade om att banvallen började ge vika bara 20 minuter före olyckan så hade hastigheten reducerats på den berörda sträckan vilket förmodligen gjorde att olyckan inte blev än värre.

Skadorna på järnvägen får nu konsekvenser för kollektivtrafiken längs Ostkustbanan medan banvallen lagas för att åter trafikeras.

Att ha ett bra förebyggande underhåll av infrastrukturen kan vara ett verktyg för att minimera risken för framtida olyckor.

Med anledning av det ovan vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att något liknande inte sker igen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:900 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02975 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:900 av Jim Svensk Larm (S)
Urspårning till följd av stora mängder regn

Jim Svensk Larm har, mot bakgrund av tågurspårningen söder om Hudiksvall den 7 augusti till följd av att banvallen gav vika, frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att något liknande inte sker igen.

Urspårningen på Ostkustbanan söder om Hudiksvall skedde under ett omfattande regnväder i området. Glädjande nog kunde konsekvenserna av olyckan begränsas.

Att stora vattenmängder kan leda till snabbt uppkomna skador på infrastrukturen bör i möjligaste mån förebyggas. Trafikverkets insatser för att klimatanpassa transportinfrastrukturen är en viktig del i ett sådant arbete. Regeringen avser även att återkomma med en nationell strategi för klimatanpassning.

Jag vill samtidigt lyfta att behoven inom den svenska infrastrukturen är stora och underhållet är eftersatt. Det har under många år inte genomförts tillräckligt med järnvägsunderhåll vilket har bidragit till det uppdämda behov som nu är för handen. För den här regeringen är det prioriterat att förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Regeringen har nyligen påbörjat arbetet mot en ny nationell plan för planperioden 2026–2037, genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att inkomma med ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Detta uppdrag ska redovisas i januari nästa år och ligga till grund för en infrastrukturproposition med nya ekonomiska ramar och inriktning för en ny plan.

Stockholm den 21 augusti 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.