Upprustning av Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-09
Överlämnad
2016-03-09
Anmäld
2016-03-10
Svarsdatum
2016-03-16
Sista svarsdatum
2016-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Konkurrensen om den svenska järnvägens kapacitet ökar. Trots att alliansregeringen dubblade anslagen till järnvägsunderhållet mellan 2006 och 2014 är standarden på enskilda sträckor fortfarande låg. Saknar en bana dubbelspår eller möjligheter för tågmöten påverkar det även andra banor och det totala resandet. Exempelvis kan inte hela vinsten av Botniabanan plockas ut av resenärer mellan Umeå och Stockholm på grund av den dåliga standarden på Ostkustbanan. Avsaknaden av dubbelspår gör att den totala restiden förlängs onödigt mycket och att investeringarna norr om Ostkustbanan inte når sin fulla potential.

Trafikverkets beräkningar visar att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår i etapper för att därmed förkorta restiden mellan Sundsvall och Stockholm med 90 minuter. Förstärkningen kan dessutom göras utan att man påverkar den nuvarande trafiken nämnvärt. Det ökar även robustheten på banan vilket möjliggör för mer godstrafik som kan svara upp mot den förväntade framtida efterfrågeökningen på sträckan.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Ämnar statsrådet inkludera en upprustning av Ostkustbanan i regeringens kommande järnvägsinvesteringar?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:944 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02016/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:944 av Edward Riedl (M) Upprustning av Ostkustbanan

Edward Riedl har frågat mig om jag ämnar inkludera en upprustning av Ostkustbanan i regeringens kommande järnvägsinvesteringar.

I gällande trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 återfinns i dag objekt på Ostkustbanan som kommer ge en förkortad restid och öka kapacitet både regionalt och för fjärrtrafiken. Bland annat kan nämnas de tre dubbelspårsetapperna Sundsvall–Dingersjö, Skutskär–Furuvik samt sträckan vid Gamla Uppsala. Trafikverket genomför också trimningsåtgärder på Ostkustbanan, bland annat en särskild satsning utöver de redan planerade åtgärderna på sträckan Uppsala–Stockholm.

Regeringen avser ta fram en ny nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och ramar för nya länsplaner för perioden 2018–2029. Trafikverket inkom i november med ett underlag kring inriktning av planeringen. Underlaget var ute på remiss till och med den 29 februari 2016. Regeringen avser att i nästa skede lägga fram en proposition som underlag för riksdagens beslut om inriktning och ekonomiska ramar för planperioden. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en trafikslagsövergripande nationell plan samt länsplaner för transportinfrastrukturen. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.

Frågor om eventuella åtgärder tar regeringen ställning till i den kommande åtgärdsplaneringen. Det är således för tidigt att uttala sig om specifika åtgärder.

Stockholm den 15 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.