Upphandlingsmyndighetens uppdrag

Skriftlig fråga 2015/16:665 av Maria Malmer Stenergard (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-21
Överlämnad
2016-01-22
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Upphandlingsmyndigheten är en ny svensk myndighet som bildades den 1 september 2015. Myndighetens uppgifter framgår av förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten och de inkluderar bland annat:

  • Att ha det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter.
  • Att ge stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer.
  • Att bistå regeringen med underlag för utvecklingen av upphandling.
  • Att verka för relevant forskning inom området offentlig upphandling och utveckling och spridning av relevant statistik.
  • Att verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling,

Upphandlingsmyndigheten har alltså främst ett stödjande uppdrag. Det framgår även att myndigheten ska verka för en rad saker, bland annat ökad miljöhänsyn, även om det är oklart hur det ska ske.

Den statliga utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) innehåller dock ett antal förslag som skulle innebära en delvis förändrad roll för myndigheten. Utredaren tycks mena att myndigheten kan ges kompetens att utfärda föreskrifter som ska binda bland annat kommunerna när det gäller vilka krav som ska ställas och i vilka branscher.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

Hur ser statsrådet på möjligheten att uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att utfärda föreskrifter om när det bör ställas arbetsrättsliga kontraktsvillkor och om nivån på de villkor som ska ställas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:665 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00214

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:665 av Maria Malmer Stenergard (M) Upphandlingsmyndighetens uppdrag

Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag ser på möjligheten att uppdra åt Upphandlingsmyndigheten att utfärda föreskrifter om när det bör ställas arbetsrättsliga kontraktsvillkor och om nivån på de villkor som ska ställas.

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal föreslår i sitt delbetänkande SOU 2015:78 att Upphandlingsmyndigheten ska ges rätt att utfärda föreskrifter.

Flera remissinstanser har tagit upp frågan om huruvida det finns rättsligt stöd för att ge Upphandlingsmyndigheten rätt att utfärda föreskrifter om de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren. Det är därför något som analyseras närmare i Regeringskansliet i beredningen av utredningens förslag. Jag tänker inte föregripa den beredning som pågår, utan regeringen kommer att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Stockholm den 3 februari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.