Upphandling i kommuner

Skriftlig fråga 2015/16:598 av Margareta Cederfelt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Kommunerna är viktiga avtalspartner för näringslivet. Den kommunala upphandlingen kan rätt tillämpad bidra till ett positivt näringslivsklimat samtidigt som kostnaderna för skattebetalarna hålls låga.

Den kommunala upphandlingen omfattar årligen avtal för ca 600 miljarder kronor. I 30 procent av landets kommuner överprövas minst var tionde upphandling, och snittet för andelen överprövningar ligger på runt 8 procent för samtliga kommuner. Endast 96 kommuner har en överklagandenivå under 3 procent. Orsaken till den höga andelen överprövningar i flertalet kommuner varierar. För vissa kommuner handlar det om dålig kunskap om företagande och näringsliv. En annan orsak kan vara krångliga och svårtolkade regler och lagstiftning.

Enligt Konkurrensverket är rätten att överklaga beslutet vid en upphandling positivt, men andelen överprövningar bör minska.

Överprövningsprocesserna kostar kommunerna och ytterst skattebetalarna stora summor som skulle kunna användas till annat, rent av till skattesänkningar. Ytterligare en negativ effekt av den höga andelen överprövningar kan vara sämre samhällsservice när varor och tjänster inte införs i enlighet med den planerade tidsprocessen.

Det kommunala självstyret är naturligtvis en angelägen fråga och ska inte begränsas av staten.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi om han är beredd att verka för att andelen överprövningar i den kommunala upphandlingen ska minska med bibehållen rättssäkerhet för anbudsgivarna.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:598 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00094/UR

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:598 av Margareta Cederfelt (M) Upphandling i kommuner

Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att verka för att andelen överprövningar i den kommunala upphandlingen ska minska med bibehållen rättssäkerhet för anbudsgivarna.

I ett internationellt perspektiv är det förhållandevis många upphandlingar som överprövas i Sverige. Det största problemet med detta är konsekvenserna av att upphandlingarna stoppas och försenas när de hamnar i domstol. Förseningarna innebär ökade kostnader för bl.a. kommunerna och försämrade möjligheter för samhället att tillgodose allmänhetens behov av service. Det är angeläget att försöka komma till rätta med detta. Samtidigt är rätten till domstolsprövning för berörda företag en viktig rättssäkerhetsfråga. Det gäller att hitta en balans mellan intresset av effektivitet och rättssäkerhet. Överprövningsutredningen har tittat på dessa frågor och lämnar en del förslag i sitt betänkande (SOU 2015:12). Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit vissa förtydliganden i upphandlingslagarnas bestämmelser om interimistiska beslut vid överprövning. Förslaget har lagts med anledning av den rådande flyktingsituationen men syftar till att allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar på så sätt att färre upphandlingar ska stoppas i domstol.

Stockholm den 20 januari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.