Till innehåll på sidan

Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion

Skriftlig fråga 2015/16:1166 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-04-29
Anmäld
2016-05-10
Svarsdatum
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Ett konkret, högst aktuellt och närmast akut problem för svenskt jordbruk är att Kemikalieinspektionen gör helt andra tolkningar av EU:s regelverk avseende växtskyddsmedel än vad övriga länder gör. Jag har tidigare lyft problemen bland annat i interpellationsdebatter med både landsbygdsministern och miljöministern.

Det finns åtskilliga fall där Kemikalieinspektionen inte tillåter växtskyddsmedel som andra länder i EU har godkänt eller gett dispens för. Det leder till att svenskt lantbruk slås ut och att jordbruksprodukterna i stället importeras från länder utan våra tuffa krav. Det är inte bra för svenskt jordbruk, och det är heller inte bra för miljön eftersom miljöproblemet bara flyttas till ett annat land.

Ett problem är att myndigheten inte verkar väga in vilka effekterna av besluten blir på helheten. Stuprörstänkande är sällan bra, men på det här området blir effekterna närmast förödande.

Kemikalieinspektionen fattar sina beslut utan hänsyn till hur odlingen påverkas eller vilka miljöeffekterna blir om importen från andra länder – utan våra miljökrav – ökar som ett resultat av besluten.

I förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen står bland annat följande:

4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt

[]

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet

Vår uppfattning är att detta i dag inte fungerar tillfredsställande, och vi har därför föreslagit, förutom andra åtgärder på området, att regeringen borde ge ett tydligare uppdrag till Kemikalieinspektionen att jobba med detta.

Men givet den tydliga instruktion, citerad ovan, som trots allt redan i dag finns är det ändå relevant att tydliggöra på vilket sätt myndigheten arbetar för att följa sin instruktion.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

 

På vilket sätt följer ministern och regeringen upp att Kemikalieinspektionen följer den del av instruktionen som citeras ovan, och kan ministern till riksdagen lämna en fullständig redogörelse över den muntliga och skriftliga redovisning av detta som regeringen fått ta del av?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1166 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2016/01205/Ke

Miljö- och energidepartementet

Klimat- och miljöministern samt vice statsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1166 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag följer upp att Kemikalieinspektionen följer den del av instruktionen som handlar om att samverka med myndigheter m.m. och om jag till riksdagen kan lämna en fullständig redogörelse över den muntliga och skriftliga redovisning av detta som regeringen fått ta del av. Bakgrunden till frågan är Kemikalieinspektionens beslut i prövningar om godkännan-de av växtskyddsmedel. Jonas Jacobsson Gjörtler anser att myndigheten fattar sina beslut utan hänsyn till hur odlingen påverkas eller till vilka miljöeffekterna blir om importen från andra länder ökar som ett resultat av besluten.

Regeringens utgångspunkt är att myndigheter agerar i enlighet med sin instruktion. Regeringens uppföljning och utvärdering av myndigheters instruktion sker löpande.

Kemikalieinspektionen redogör skriftligen för sitt uppdrag i enlighet med § 4 i instruktionen i årsredovisningen för 2015. Muntlig information lämnas vid avstämningsmöten mellan Miljö- och energidepartementet och Kemikalieinspektionen. Dessa möten äger rum vid sex tillfällen under året. Årligen sker även myndighetsdialog mellan Miljö- och energidepartementet och Kemikalieinspektionen där myndighetens prestationer utvärderas.

Kemikalieinspektionen har för växtskyddsmedel samverkan med Livsmedelsverket vad gäller resthaltsbedömningar samt Statens jordbruksverk vad gäller effektivitetsbedömningar när det gäller produktgodkännande för växtskyddsmedel. Myndigheten har regelbundna dialoger med berörda branschorganisationer och företag. Under året har myndigheten på sin webbplats publicerat en tydligare beskrivning av handläggningsprocessen och utvecklat texterna om bekämpningsmedel för att tydliggöra tillämpningen av gällande regler. För att underlätta för sökande företag har Kemikalieinspektionen också utvecklat guider för ansökan om bekämpningsmedel, till exempel om ömsesidigt erkännande. Myndigheten har även i samråd med Lantbrukarnas Riksförbund tagit fram en vägledning för ansökan om

att tillåta utsläppande på marknaden av ett växtskyddsmedel i en nödsituation på växtskyddsområdet.

Lagstiftningen för växtskyddsmedel är EU-harmoniserad genom förordning 1107/2009 om utsläppande på marknaden av växtskydds-medel. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige. Syftet med förord-ningen som helhet är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen. För att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön får ett verksamt ämne eller ett växtskyddsmedel bara godkännas om ämnet eller medlet inte har några skadliga hälsoeffekter på människor eller djur och om det inte påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt. Medlemsländernas behöriga myndigheter ansvarar för prövningen som sker efter ansökan av den som vill sälja en produkt på marknaden i den aktuella medlems-staten. Besluten kan överklagas till domstol.

Det är inte min uppgift att uttala mig om Kemikalieinspektionens tillämpning av EU-förordningen i sin myndighetsutövning. Det är heller inte min eller regeringens uppgift att till myndigheten ge instruktioner eller uppdrag om en direkt tillämplig EU-förordning.

EU-kommissionen skulle senast den 14 december 2014 lagt fram en rapport om bland annat effekterna av förordningen 1107/2009 på jord-brukets diversifiering och konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Översynen är försenad. Mot bakgrund av översynen anord-nade Näringsdepartementet tillsammans med Miljö- och energideparte-mentet hösten 2015 ett diskussionsmöte för svenska aktörer. Effekter på konkurrenskraften blir en viktig del av översynen, som ger möjlighet att belysa den typ av frågor som Jonas Jacobsson Gjörtler tar upp.

Stockholm den 11 maj 2016

Åsa Romson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.